Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0006

  Vakf 1339-1337

 • yekmu0041

  Kütübhâne-i Hazret-i Pir Hüdâyî Kuddise Sırruhu’l-Âlî 1334

 • yekmu0129

  İbrâhim Necmeddin Efendi’nin vakfıdır 1329

 • yekmu0668

  Mahmûd Bey 1326

 • yekmu0462

  Muhammed Sâlih 1317

 • yekmu0634

  Osman 1316

 • yekmu0268

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr Hasan 1313

 • yekmu0348

  Kad Emera bi-Vakfi hâza’l-Kitâbi’ş-Şerîf alâ Ulemâ’i’d-Dîni’l-Hanîf Halîfetü Rasûlillâh Emîru’l-Mü’minîn es-Sultan el-Gâzî Abdulhamid Han es-Sânî ibnü’s-Sultan Abdulmecid Han el-Gâzî Tâliben bihî Rızâ’allâhi’l-Kerîm Etâlallâhu Umrahû ve Edâme bi’n-Nasri ve’t-Tevfîk Hilâfetehû 1313

 • yekmu0178

  Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî 1310

 • yekmu0232

  Ziver 1307

 • yekmu0748

  Hüve’l-Bâkî Merhûm Hüseyin Rızâ Bey ibnü’l-Merhûm Sâlih Süfyân Bey aleyhime’r-Rahmetü ve’l-Ğufrân’ın Rızâ’en lillâhi Te‘âlâ Vakfıdır lâ Yubâ‘u ve lâ Yurhenu ve lâ Yüste‘âru Ğurre-i Muharrem 1307

 • yekmu0454

  es-Seyyid Muhammed Tâhir b. Rıfat 1305

 • yekmu0395

  el-Matba‘atü’l-Behiyyetü’l-Mısriyye 1304

 • yekmu0408

  Mehmed Vecîh 1301

 • yekmu0278

  Mehmed Tevfik 1300

 • yekmu0704

  es-Seyyid Rızâ 1300

 • yekmu0350

  Hasan Hilmi 1296

 • yekmu0648

  es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

 • yekmu0515

  es-Seyyid Mehmed Nûri 1294

 • yekmu0700

  Vakıftır Dersaâdet’de Düğümlü Baba Kuddise Sırruhu’l-A‘lâ Hazretlerinin medfûn olduğu tekyeden çıkarılmayacaktır 1291

Yukarı Çık
Go up