Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0570

  Ahmed b. Eyyûb el-Ensârî

  Yürcî mine’l-Kerîmi’l-Bârî Hüsne’l-Hitâm Ahmed ibn Eyyûb el-Ensârî

 • yekmu0571

  İshak

  Bende-i Hazret-i Hallâk İshak 1033

 • yekmu0572

  Mehmed

  Gül-i Murâd-ı Mehmed Hemîşe Handân Bâd 1147

 • yekmu0573

  Mustafa Ali

  Rehber-i Hidâyet-i Ezelî Mustafa Ali 1076

 • yekmu0574

  Muhammed Emin Efendi

  Yâ Mücîbe’s-Sâ’ilîn Yercû minke Zülfete’l-Ebrâr Muhammed Emin

 • yekmu0576

  Ahmed Efendi

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Seyyid Ahmed 1120

 • yekmu0577

  Muhammed Hüseyin Efendi

  el-Abdu’l-Müznib Muhammed Hüseyin

 • yekmu0579

  Kilis Kadısı Seyyid Ali Efendi

  Âmentü billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm ve Tevekkeltü ale’l-Hayyi’l-Kayyûm Rabbi Sehhil Umûra Seyyid Ali 1153

 • yekmu0584

  Osman Efendi

  Rabbi Veffik Umûra Osman

 • yekmu0585

  İsmâ‘il Fâhir Efendi

  İsmâ‘il Fâhir 1178

 • yekmu0589

  Semmânzâde Mehmed Süleyman Cemil Efendi

  Hasbunallâhu ve Ni‘me’l-Vekîl Abduhû Süleyman Cemil 1160

 • yekmu0591

  Abdulvehhâb b. Osman el-İstanbulî el-Hıllî el-Hanefî

  Sâlik-i Râh-ı Savâb Ola Abdulvehhâb

 • yekmu0593

  Hızır b. Ali el-Bursevî

  Abduhû Hızır

 • yekmu0594

  Sun‘ullah

  Sun‘ullah 1153

 • yekmu0596

  Ahmed Efendi

  Yâ Samed Yessir Umûra Ahmed 1122

 • yekmu0597

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Osman 995

 • yekmu0598

  Bursa’da Kâtib Muhammed Emin b. Ahmed

  Abduhû Muhammed Emin

 • yekmu0599

  Hasan b. Abdusselâm

  Efkaru’l-Enâm Hasan b. Abdusselâm

 • yekmu0600

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Be-Deh Yâ Rabb be-Abdulkâdir İzz ü Câh der Dâreyn 1199

 • yekmu0601

  Evkâf Memuru Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1191

Yukarı Çık
Go up