Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0603

  Â’işe bint Ahmed

  Â’işe 1190

 • yekmu0605

  Hızâne-i Kütüb-i Sultan Abdulmecid Han’a Mevzû‘ Kitabdır

 • yekmu0612

  Muğnîzâde Muhammed Sa‘îd Efendi

  Yâ Rabb İki Cihanda Muhammed Sa‘îd Ola 1147

 • yekmu0613

  Mahmûd

  Yâ Rabb be-Guşâ ez Keremet Tâli-i Mahmûd 1083

 • yekmu0615

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Şeyhzâde Ahmed Efendi

  Yâ Rabb zi to Tevfîk Temennâ Koned Ahmed

 • yekmu0617

  Kara Molla, Feyzullah b. Mehmed

  Feyzullah 1155

 • yekmu0618

  İsmâ‘il Efendi

  Abduhû İsmâ‘il 1192

 • yekmu0619

  Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Ahmed Hamdullah

 • yekmu0620

  Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî

  Ahmed Hamdullah 1249

 • yekmu0621

  Abdulfettâh

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Abdulfettâh 1223

 • yekmu0622

  İbrâhim Efendi

  İbrâhim 1167

 • yekmu0624

  el-Mu‘în el-Vedûd 1231

 • yekmu0625

  Kütahyalızâde Müderris Muhammed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif

 • yekmu0626

  Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin Halîfelerinden Hâfız Yahyâ Efendi

  es-Seyyid Yahyâ

 • yekmu0627

  İbrâhim Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Abdurrahman

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0629

  Ebu’l-Vefâ Derviş Hüseyin Lebîb Efendi

  eş-Şeyh Hüseyin Lebîb 1151

 • yekmu0630

  Şeyhzâde Muhammed Yümnî

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Muhammed

 • yekmu0631

  Mustafa Nazîf Efendi

  Abduhû Mustafa Nazîf 1209

 • yekmu0632

  Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi

  Âsâr-ı Müfîde Kütübhânesi

 • yekmu0634

  Osman Efendi

  Osman 1316

Yukarı Çık
Go up