Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0209

  Hâdimü’l-Fukarâ eş-Şeyh Mehmed Latif

 • yekmu0211

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0215

  Yâ İlâhî bi-Hurmeti’l-Haremeyn Muhammed Râşid’e Ver Sa‘âdet-i Dâreyn 1112

 • yekmu0220

  Es’elullâhe Hüsne’l-Hitâm

 • yekmu0223

  Mehmed Atâ’ullah 1187

 • yekmu0230

  Rabbi Sehhil Umûra Hasan

 • yekmu0232

  Ziver 1307

 • yekmu0237

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0238

  Hâdim-i Şer-i Kavîm Abdulhalim

 • yekmu0239

  Râcî-i Lutf-i Samed Muhibbullah b. Muhammed

 • yekmu0240

  Hâk-i Pây-i Fahr-i Âlem Mustafa Tâhir

 • yekmu0241

  Rızâ-yı to Hâhed Muhammed Sa‘îd 1155

 • yekmu0242

  Umûr-i Kâm-ı Feyzullah Hemvâre Müyesser Bâd 1130

 • yekmu0244

  Kemeraltı Câmii Kütübhânesine Mahsûs Sâlepcizâde el-Hâcc Ahmed Efendi’nin Kütüb-i Mevkûfesidir

 • yekmu0245

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Muhammed

 • yekmu0247

  Kad Vakafe hâzihi’n-Nüsha el-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Fâzıl Nu‘mân b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Allâme es-Sadru’ş-Şehîd Mustafa b. el-Vezîru’l-A‘zam en-Nihrîr Ebû Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlellâhu Isârahum 1170

 • yekmu0254

  Allâhu’l-Müste‘ân Abduhû Süleyman

 • yekmu0257

  Ola Mazhar-ı Bismillah Hem Habîb-i Rasûlullah Bula Tevfîk-i Lutfullah Veliyyüddin Cârullah

 • yekmu0259

  Hemîn Devlet-i İkbâl-i Sermed Mübârek şod Nigîn-i Mühr-i Ahmed

 • yekmu0261

  Ola Manzûr-i Lutf-i Rabb-i Emced İki Âlemde Bedreddin Mehmed

Yukarı Çık
Go up