Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0336

  es-Seyyid Sa‘deddin İsmâ‘il

 • yekmu0338

  Vakf-ı Dâmadzâde Feyzullah Efendi 1174

 • yekmu0339

  Gonca-i Gülzâr-ı Cennet Hatice

 • yekmu0340

  es-Seyyid Mehmed Emin

 • yekmu0342

  Yâ Men li-Men Tâbe Afâ İğfir li-Abdike Mustafa

 • yekmu0344

  Vakafe Şeyhülislâm es-Seyyid Feyzullah Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi en lâ Yuhrace mine’l-Medresetilletî Enşe’ehâ bi-Kostantıniyye 1112

 • yekmu0345

  Mustafa b. Muhammed

 • yekmu0348

  Kad Emera bi-Vakfi hâza’l-Kitâbi’ş-Şerîf alâ Ulemâ’i’d-Dîni’l-Hanîf Halîfetü Rasûlillâh Emîru’l-Mü’minîn es-Sultan el-Gâzî Abdulhamid Han es-Sânî ibnü’s-Sultan Abdulmecid Han el-Gâzî Tâliben bihî Rızâ’allâhi’l-Kerîm Etâlallâhu Umrahû ve Edâme bi’n-Nasri ve’t-Tevfîk Hilâfetehû 1313

 • yekmu0350

  Hasan Hilmi 1296

 • yekmu0351

  es-Seyyid İbrâhim Nûri 1282

 • yekmu0354

  Bende Râfi‘

 • yekmu0355

  es-Seyyid Sâlim 1222

 • yekmu0358

  Sadîkuke men Sadakake lâ men Saddakake 1231

 • yekmu0359

  Abduhû Selim 1170

 • yekmu0360

  Vakafe Mustafa Efendi b. Abdulhalim el-Burûsî li-Men Yakdiru alâ Mütâla‘atihî 1094

 • yekmu0361

  Sırrı

 • yekmu0367

  Ve bi’ş-Şükri Tedûmu’n-Ni‘am Küllühâ

 • yekmu0368

  Abduhû es-Seyyid Ömer

 • yekmu0372

  Yâ Allâhu’l-Mahmûd fî Külli Fi‘âlihî

 • yekmu0373

  Muhammed Ârif 1231

Yukarı Çık
Go up