Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0500

  Dîvân-ı Hümâyun Kâtibi Tevfik Ali

  Yâ Rabb Mazhar-ı Şeref Ola Tevfik Ali 1213

 • yekmu0503

  Derviş İbrâhim Afîf el-Mevlevî

  Tâlib-i Sırr-ı Kitâb-ı Mesnevî Derviş İbrâhim Afîf el-Mevlevî 1203

 • yekmu0504

  Abdullah el-Murâdî

  Abdullah el-Murâdî 1190

 • yekmu0505

  Şeyh Mehmed Tevfik Efendi

  Tevfik 1260

 • yekmu0506

  Ubeydullah b. Bekir b. Sûfî Osman

  es-Seyyid el-Hâcc Ubeydullah 1208

 • yekmu0507

  Cihânzâde, Yahyâ b. Ali el-Kâdî

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Yahyâ

 • yekmu0508

  Nazmîzâde Seyyid Osman Efendi

  Min Mevâhibi’l-Mennân li-Abdihî Seyyid Osman 1199

 • yekmu0509

  Ahmed Efendi

  Ahmed 1166

 • yekmu0510

  Abdullah b. Abbâs

  Seyyid Abdullah b. Abbâs 1179

 • yekmu0511

  Muhammed b. Rasûl

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1010

 • yekmu0512

  Aşçıbaşızâde Muhammed b. Muhammed

  Muhammed 1172

 • yekmu0515

  Mehmed Nûri b. Hasan

  es-Seyyid Mehmed Nûri 1294

 • yekmu0516

  Ebû Bekir Efendi

  Bende-i Hudâ Ebû Bekir

 • yekmu0518

  Derviş İbrâhim el-Mevlevî

  Hâk-i Pây-i Âl-i Abâ Derviş İbrâhim el-Mevlevî

 • yekmu0519

  Ahmed Efendi

  İttekıllâhe haysümâ Künte yâ Ahmed 1209

 • yekmu0522

  Muhaddis, Mustafa b. Ahmed el-Kayserî el-Hisârî

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa 1264

 • yekmu0524

  Hâdim-i Seyyid Buhârî Hamdullah el-Hasenî

  Hamdullah 1185

 • yekmu0526

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdulkâdir Hâsıl Bâd

 • yekmu0527

  Halil

  Halil 1167

 • yekmu0531

  Men Sabera Zafera

 • yekmu0532

  Hüseyin Nâci

  Hüseyin Nâci 1087

 • yekmu0534

  Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, Veliyyüddin b. Mustafa b. Hüseyin el-İstanbulî

  Vakafe Şeyhu’l-İslâm Veliyyüddin Efendi ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Mustafa Ağa ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Hüseyin Ağa 1175

 • yekmu0535

  Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âlihî ve Sahbihî ve Sellem

 • yekmu0536

  Nazîf el-Mevlevî, Hasan b. Abdullah el-Yenişehrî

  Hâdimü’l-Mevlevî Nazîf 1253

 • yekmu0537

  Derviş Mahmûd

  Bende-i Mevlânâ Derviş Mahmûd

 • yekmu0538

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1042

 • yekmu0539

  Muhammed Rasûlullah 1042

 • yekmu0540

  Attarzâde Ali Fehim el-Hüseynî

  Be-Hakk-ı Gül-i Âl-i Muhammed Dil-i Fehîm Küşâd Bâd 1207

 • yekmu0541

  La‘lîzâde Muhammed Ma‘sûm Efendi

  Bende-i Âl-i Muhammed Muhammed

 • yekmu0543

  Muhammed Ali

  Muhammed Ali

 • yekmu0545

  Li-Külli Nebiyyin Refîkun fi’l-Cenneti ve Refîkî fîhâ Osman

 • yekmu0546

  Feyzullah Efendi

  Hasbiyallâh Abduhû Feyzullah 1156

 • yekmu0547

  Abdurrahîm Efendi

  Allahu’r-Rahîm ve Ene Abduhû

 • yekmu0549

  Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0550

  Hüseyin Efendi

  Bende-i Kemterîn Hüseyin

 • yekmu0551

  İffet Efendi

  Büşrâ leke in Sâ‘afeti’l-Akdâr 1170

 • yekmu0552

  Hâfız Mustafa Efendi

  Abduhû Hâfız Mustafa 1191

 • yekmu0553

  Muhammed Nûrullah Efendi

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Muhammed Nûrullah 1153

 • yekmu0554

  Sık bi’r-Refî‘ Muhammed Hâdiye’l-Verâ 1016

 • yekmu0555

  İbrâhim Efendi

  Abduhû İbrâhim 1153

 • yekmu0557

  Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1177

 • yekmu0558

  Derviş Mehmed Efendi

  es-Seyyid Derviş Mehmed 1108

 • yekmu0559

  Muhammed Sâlih Efendi

  Muhammed Sâlih 1175

 • yekmu0560

  Muhammed b. Mevlânâ

  Bende-i Hâlık-ı Hayy-i Dânâ el-Hâcc Muhammed b. es-Seyyid eş-Şeyh Mevlânâ 995

 • yekmu0562

  Muhammed Beki

  Abduhû Muhammed Beki

 • yekmu0563

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî 1236

 • yekmu0564

  Ebû Bekir Efendi

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Ebû Bekir 1200

 • yekmu0565

  Şahbâz Giray

  Men Âmene bi’l-Kader Emine mine’l-Keder Şahbâz Giray

 • yekmu0568

  Seyyid Mehmed Selim

  es-Seyyid Mehmed Selim 1185

 • yekmu0569

  Halil

  Avvenallâhu’l-Celîl Abdehu’l-Halîl

Yukarı Çık
Go up