Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0537

  Bende-i Mevlânâ Derviş Mahmûd

 • yekmu0319

  Bende-i Nesl-i Necîb Âl-i Muhammed Habîb

 • yekmu0117

  Bi-Vakfi Merhûm Kadızâde Mehmed Efendi 1068

 • yekmu0122

  Bu kitabı Şeyh Seyyid Sâlih b. Abdulganî İslambolî kendi binâ eylediği Siroz’da Hazînedâr Tekkesi Câmi-i Şerîfi havlusunda vâki‘ Dergâh-ı Nakşibendiyye’ye vakf eylemiştir 1201

 • yekmu0390

  Bu Kitap Ebu’l-Feth Sultan Mehmed Han Câmi‘i Şerîfinde Merhûm Sun‘ullah Efendi’nin Kızı Âlime Hâtun’un Vakfıdır

 • yekmu0035

  Bu nüsha Dâmad İbrâhim Paşa’nın vakfıdır 1132

 • yekmu0551

  Büşrâ leke in Sâ‘afeti’l-Akdâr 1170

 • yekmu0692

  Çâker-i Âl-i Abâ Muhammed Elif 1289

 • yekmu0736

  Çünki Tevfîk Eyledi Rabbü’l-Mecîd Kad Vakaftü Dedi Bu Hâfız Reşîd 1170

 • yekmu0375

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Mehmed Emin

 • yekmu0616

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Muhammed Sa‘îd 1183

 • yekmu0214

  Dâred Ümmîd-i Şefâ‘at zi Muhammed Mehdî 1127

 • yekmu0201

  Dâru’t-Tıbâ‘ati’l-Âmire

 • yekmu0164

  Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

 • yekmu0548

  Ebû Bekir 1170

 • yekmu0599

  Efkaru’l-Enâm Hasan b. Abdusselâm

 • yekmu0415

  Efkaru’l-İbâdi’d-Da‘îf Abdurrahîm b. Abdullatif

 • yekmu0417

  Efkaru’l-Verâ Şeyh Muhammed eş-Şehîr bi-Kadızâde

 • yekmu0757

  el-Abd Mustafa b. Mehmed Ali eş-Şehîr bi-Sirkezâde

 • yekmu0270

  el-Abdu’l-Fakîr Muhammed b. Ali 995

Yukarı Çık
Go up