Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0646

  İbrâhim Nûreddin Efendi

  es-Seyyid İbrâhim Nûreddin 1251

 • yekmu0678

  Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî

  Hüseyin Nazîf 1251

 • yekmu0448

  Seyyid Mehmed Sâlih

  es-Seyyid Mehmed Sâlih 1251

 • yekmu0190

  Seyyid Ömer Efendi

  Seyyid Ömer 1250

 • yekmu0329

  Seyyid Halil

  Bende-i Hudâ Seyyid Halil 1249

 • yekmu0620

  Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî

  Ahmed Hamdullah 1249

 • yekmu0119

  Mehmed Murad b. Abdulhalim el-Buhârî en-Nakşibendî

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid eş-Şeyh Hâfız Mehmed Murad 1248

 • yekmu0715

  Köprülü Mehmed Âsım Bey

  Vakfu Kütübi Mir Mehmed Âsım an Evlâdi’l-Vâkıf Köprülü Mehmed Paşa 1248

 • yekmu0061

  Adlî, Sultan II. Mahmûd

  Mahmûd b. Abdulhamid Han el-Muzaffer Dâ’imâ “Adlî” Min Kütübi Mühendishâne-i Hümâyun der Hasköy 1247

 • yekmu0424

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhû Miftâhuddin 1247

 • yekmu0303

  Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî

  Vakafe Abduhû Nazîfî mine’l-Mevâlî 1246

 • yekmu0125

  Çötelizâde Hacı İbrâhim Ağa

  Sâhibu’l-Vakf Çötelizâde el-Hâcc İbrâhim Ağa 1246

 • yekmu0068

  Pertevniyal Vâlide Sultan

  Han Mahmûd-i Adlî’nin Goncası Abdulaziz Efendi Vâlidesi 1245

 • yekmu0369

  Ahmed Efendi

  Ahmed 1245

 • yekmu0167

  Men İktefâ bi-Muhammed kad Ekmele’d-Dîn 1243

 • yekmu0790

  Ali

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ezelî Abduhu’l-Fakîr Ali 1242

 • yekmu0496

  Ahmed Rıfat Efendi

  Ahmed Rıfat 1242

 • yekmu0800

  Muhammed Sâlih Çelebi

  Muhammed Sâlih Çelebi 1241

 • yekmu0123

  Çötelizâde Hacı Ahmed Ağa

  Vakf-ı Çötelizâde Hacı Ahmed Ağa 1241

 • yekmu0302

  Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî

  Vakf-ı Nazîfî Müderris-i Edirne 1239

 • yekmu0403

  Şerîf Muhammed Râ’if

  Şerîf Muhammed Râ’if 1239

 • yekmu0670

  İsmâ‘il Efendi

  Abduhû İsmâ‘il 1239

 • yekmu0253

  Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0796

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

 • yekmu0127

  Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî ve Şerata Tasarrufehâ li-A‘lemi Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin ve Esta‘îzü billâhi Te‘âlâ in İnkaraza’l-İlmu anhum Yûza‘a fî Kütübhâne-i Siroz ve Yutâla‘a fîhâ ve Ecruhû aleyhi bi-Fazlihî Te‘âlâ 1237

 • yekmu0563

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî 1236

 • yekmu0103

  Hâlet Efendi, Mehmed Sa‘îd b. Hüseyin el-Kırımî el-İstanbulî

  İlâhî Cem-i Kütüb Kerde Ehl-i Vahdet râ Be-Deh be-Dest-i Yemîneş Kitâb-ı Hâlet râ 1236

 • yekmu0108

  Mir İsmâ‘il b. Ahmed Paşa

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Mir İsmâ‘il b. el-Merhûm el-Hâcc Ahmed Paşa Taleben li-Merdâtillâhi Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî Ğufira lehû ve li-Vâlideyhi 1236

 • yekmu0688

  Süleyman Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Abduhû Süleyman 1236

 • yekmu0465

  Seyyid Nazîf Efendi

  es-Seyyid Nazîf 1236

 • yekmu0805

  Sivas Kadısı Seyyid Mustafa Efendi

  es-Seyyid el-Hâcc Mustafa 1234

 • yekmu0644

  Seyyid Mehmed Tevfik Efendi

  eş-Şeyh Seyyid Mehmed Tevfik 1234

 • yekmu0187

  Mustafa Efendi

  Bende-i Hudâ Mustafa 1234

 • yekmu0473

  Abdurrahîm b. Bahtiyâr el-Bulgârî

  Abdurrahîm 1234

 • yekmu0349

  Mehmed Bahâ’eddin b. Mustafa Âşir

  Muhammed Bahâ’eddin

 • yekmu0358

  Sadîkuke men Sadakake lâ men Saddakake 1231

 • yekmu0624

  el-Mu‘în el-Vedûd 1231

 • yekmu0373

  Şeyhülislam Meşrebzâde Mehmed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif 1231

 • yekmu0689

  Ser-Nâyî Ali Dede

  Bende-i Hazret-i Mevlânâ Ser-Nâyî Ali Dede 1231

 • yekmu0331

  Sahh 1230

 • yekmu0476

  Sertabbâhîn-i Mevlevîhâne-i Cedîd Muhammed Sâdık el-Mevlevî

  es-Seyyid Muhammed Sâdık el-Mevlevî 1230

 • yekmu0305

  Mustafa Efendi

  Allâhu Kefâ li-Merâmi Mustafa 1228

 • yekmu0353

  Osman Âtıf b. Abdullah b. Mustafa Âtıf

  Vakafehû Abdullah Efendizâde Osman Âtıf bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hazîneti Ceddi Ümmihî el-Hâcc Mustafa Âtıf Efendi 1228

 • yekmu0027

  Koca Mustafa Paşa Dergâhı Şeyhi Muhammed Hâşim Muhibbî

  es-Seyyid Muhammed Hâşim Muhibbî 1227

 • yekmu0102

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Mehmed Es‘ad 1227

 • yekmu0661

  Mehmed Vehbî Efendi

  es-Seyyid Mehmed Vehbî 1227

 • yekmu0706

  Yozgatlı Mehmed Hilmi Bey

  Yozgâdî Cemal Beyzâde el-Hâcc Mehmed Hilmi Bey Vakfıdır 1227

 • yekmu0750

  Yeni Câmi’de Baş Kayyım Hacı Mustafa Efendi

  Vakf-ı Kurrâ el-Hâcc Mustafa Ser-Kayyım-ı Vâlide Câmi-i Şerîf 1227

 • yekmu0363

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütüphaneler Sermüfettişliği

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütübhâneler Sermüfettişliği 1226

 • yekmu0707

  Şeyhülislam Mehmed Zeynelâbidîn Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hafîd-i Çelebizâde es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidîn 1225

Yukarı Çık
Go up