Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0490

  Selâmun alâ İbrâhim

 • yekmu0491

  Yâ Fettâh

 • yekmu0237

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0238

  Hâdim-i Şer-i Kavîm Abdulhalim

 • yekmu0239

  Râcî-i Lutf-i Samed Muhibbullah b. Muhammed

 • yekmu0495

  Hakk’a Tefvîz Eyledi Cümle Umûrun Osman

 • yekmu0240

  Hâk-i Pây-i Fahr-i Âlem Mustafa Tâhir

 • yekmu0497

  er-Râcî Şefâ‘ate Seyyidihî Ebû Bekir

 • yekmu0498

  Hâdimü Ehli’l-İfâde ve’l-İstifâde Şeyh Muhammed el-Ma‘rûf bi-Kadızâde

 • yekmu0754

  Vakf-ı Rukiye Hâtun Vâlide-i Pasbanzâde Seyyid Osman Paşa

 • yekmu0243

  İnnî Abdullah Âtâniye’l-Kitâb

 • yekmu0755

  Vakafe’l-Merhûm Şeyhülislam Mu‘allimü’s-Sultan Sa‘deddin Mehmed Efendi

 • yekmu0244

  Kemeraltı Câmii Kütübhânesine Mahsûs Sâlepcizâde el-Hâcc Ahmed Efendi’nin Kütüb-i Mevkûfesidir

 • yekmu0245

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Muhammed

 • yekmu0501

  Yâ Allah

 • yekmu0757

  el-Abd Mustafa b. Mehmed Ali eş-Şehîr bi-Sirkezâde

 • yekmu0246

  Sultan Süleyman b. Selim Şah

 • yekmu0249

  es-Seyyid Ali Remzi

 • yekmu0251

  el-Mütevekkil alellâhi’s-Samed el-Abdu’l-Fakîr Muhammed

 • yekmu0507

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Yahyâ

Yukarı Çık
Go up