Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0738

  Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa

  Vakf-ı Mehmed Paşa Vezîr-i A‘zam be-Medrese-i Burgos Sene 976

 • yekmu0263

  Mukâbele-i Süvâri Ser-halîfesi Mehmed Efendi

  Vakf-ı Mehmed Efendi Ser-Halîfe-i Mukâbele-i Süvâri der Câmi-i Hazret-i Şeyh Vefâ 1086

 • yekmu0768

  Vidin Serdengeçti Ağası Esîrîzâde Mehmed Ârif Efendi

  Vakf-ı Mehmed Ârif Sene 1212

 • yekmu0042

  Mahmûd Paşa Medresesi

  Vakf-ı Medrese-i Mahmud Paşa be-Kostantıniyye

 • yekmu0131

  Süleymaniye Kütüphanesi

  Vakf-ı Kütübhâne-i Süleymâniye

 • yekmu0142

  Selimiye Tekke Kütüphanesi

  Vakf-ı Kütübhâne-i Hankâh-ı Selîmiyye 1252

 • yekmu0750

  Yeni Câmi’de Baş Kayyım Hacı Mustafa Efendi

  Vakf-ı Kurrâ el-Hâcc Mustafa Ser-Kayyım-ı Vâlide Câmi-i Şerîf 1227

 • yekmu0711

  Sadrâzam Köprülü Mehmed Paşa

  Vakf-ı Köprülü Mehmed Paşa Sene 1072

 • yekmu0713

  Mimarbaşı Kâsım Ağa

  Vakf-ı Kâsım Sermi‘mârân-ı Hâssa der Nezd-i Dârulhadîs be-Kurb-i Şehzâde Sene 1059

 • yekmu0111

  İsmâ‘il Zühdü Bey

  Vakf-ı İsmâ‘il Zühdü Bey Vefâtı Tarihi 1328

 • yekmu0066

  Sâliha Sultan

  Vakf-ı Hazret-i Sâliha Sultan binti’l-Merhûm Sultan Ahmed Han 1173

 • yekmu0771

  Yeniçeri Ağası Hasan Ağa

  Vakf-ı Hasan Ser-Turnacıyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1124

 • yekmu0762

  Yeniçeri Ağası Hasan Ağa

  Vakf-ı Hasan Kethüdâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1133

 • yekmu0104

  Bahriye Nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa

  Vakf-ı Hasan Hüsnü Paşa der Eyyûb 1314

 • yekmu0761

  Yeniçeri Ağası Hasan Ağa

  Vakf-ı Hasan Ağâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1136

 • yekmu0749

  Şeyh Mehmed Tevfik Emin Efendi

  Vakf-ı Hâdimü’l-Fukarâ’ eş-Şeyh es-Seyyid Mehmed Tevfîk Emin Postnişîn-i în Dergâh be-Tarîk-i Halvetiyye-i Uşşâkiyye der Kurb-i Yedikule 1326

 • yekmu0181

  Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî

  Vakf-ı es-Seyyid Osman Selâhaddin el-Mevlevî be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1267

 • yekmu0400

  Muğlalı Mevlevî Hoca Mustafa Efendi

  Vakf-ı es-Seyyid Mustafa Fehmî el-Mevlevî 1283

 • yekmu0071

  Hâce Â’işe

  Vakf-ı el-Hâce Â’işe Zevce-i es-Seyyid el-Hâcc Ahmed Cemil der Kütübhâne-i Mahmûd Paşa 1200

 • yekmu0732

  Hacı Osman Efendi

  Vakf-ı el-Hâcc Osman Oldu be-Lutf-i Mennân Sene 1141

Yukarı Çık
Go up