Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0301

  Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî

  Ahmed Nazîf 1258

 • yekmu0302

  Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî

  Vakf-ı Nazîfî Müderris-i Edirne 1239

 • yekmu0303

  Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî

  Vakafe Abduhû Nazîfî mine’l-Mevâlî 1246

 • yekmu0304

  Çankırılı Mehmed İzzet b. Ali

  Vakafe hâza’l-Kitâb Mehmed İzzet b. Ali 1274

 • yekmu0305

  Mustafa Efendi

  Allâhu Kefâ li-Merâmi Mustafa 1228

 • yekmu0306

  Ebû Bekir b. Tâlib

  Ez Tama‘ Dûr u der Kerem Râgıb Hest Ebû Bekir Vâlideş Tâlib

 • yekmu0307

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Bende-i Âl-i Muhammed Mustafa Hâk-i Pây-i Çâr Yâr-ı bâ-Safâ

 • yekmu0308

  Abdulbâkî b. Mahmûd

  Nâme-i Men Rûz-i Âhir ey Hudâ Mühr Kon ez Mihr-i Hatm-i Enbiyâ Abdulbâkî b. Mahmûd

 • yekmu0309

  Sultan II. Murad

  Vakf-ı Sultan Murad Han

 • yekmu0310

  Tevekkülî alâ Hâlıkî

 • yekmu0311

  Pir Ali b. Ahmed

  el-Abdu’l-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ehad Pir Ali b. Ahmed

 • yekmu0312

  Süleyman Efendi

  Abduhû Süleyman

 • yekmu0313

  Abdulmecid el-Mevlevî

  Tâlib-i Sırr-ı Mesnevî Abdulmecid Mevlevî

 • yekmu0314

  Vakf-ı Ebû Eyyûb el-Ensârî Aleyhi Rahmetü’l-Bârî

 • yekmu0315

  Hüseyin Efendi

  Tâlib-i Avn-i İlâhî Hüseyin

 • yekmu0316

  Ahmed Efendi

  Tâlib-i Lutf-i İlâhî Ahmed 1020

 • yekmu0317

  Hamîd Mehmed

  el-Mütevekkil bi’s-Samed Hamîd Mehmed

 • yekmu0318

  Abdullah b. Ya‘kûb

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Matlûb el-Fakîr Abdullah b. Ya‘kûb

 • yekmu0319

  Habîb

  Bende-i Nesl-i Necîb Âl-i Muhammed Habîb

 • yekmu0320

  Es’elükellâhümme Hüsne’l-Hâtime

 • yekmu0321

  Hacı İbrâhim Efendi

  Vakıf Evrâkı el-Hâcc İbrâhim 1256

 • yekmu0322

  Hâmid el-Hasenî

  Abdulmuğnî Hâmid el-Hasenî

 • yekmu0323

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Lutf-i İlâhî Bende-i Osman 1071

 • yekmu0324

  Kânûnî Sultan Süleyman

  Süleyman Şah b. Selim Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0325

  Hüseyin Efendi

  Be-Hakk-ı Şehîdân-ı Bedr u Huneyn Hudâyâ Atâ Kon Murâd-ı Hüseyn

 • yekmu0326

  Mustafa b. Abdî

  Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî el-Fakîr Mustafa b. Abdî

 • yekmu0327

  İdris-i Bitlisî, Kemâleddin İdris b. Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî

  er-Râsıd li’l-Feyzi’l-Kudsî İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî

 • yekmu0328

  Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi, Mehmed b. İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî

  Fakîr-i Feyz-i Müstefâz-ı Hudâ Ebu’l-Fazl Muhammed b. İdris

 • yekmu0329

  Seyyid Halil

  Bende-i Hudâ Seyyid Halil 1249

 • yekmu0330

  Mustafa Fâ’iz

  Mustafa Fâ’iz 1192

 • yekmu0331

  Sahh 1230

 • yekmu0332

  Sâbık İzmir Kadısı Müftîzâde Abdurrahîm b. Mehmed

  Nâ’il-i Eltâf-ı Hakk Abdurrahîm

 • yekmu0333

  Abdulkerim

  es-Seyyid Abdulkerim 1178

 • yekmu0334

  Dimetoka Koru Ağası Muhammed Es‘ad el-Hüseynî

  Muhammed Es‘ad el-Hüseynî 1153

 • yekmu0335

  Ali

  Ola Dâ’im Ali Lutf ile Mazhar

 • yekmu0336

  Sa‘deddin İsmâ‘il

  es-Seyyid Sa‘deddin İsmâ‘il

 • yekmu0337

  İbrâhim Gâlib

  İbrâhim Gâlib 1224

 • yekmu0338

  Şeyhülislam Dâmadzâde Feyzullah Efendi

  Vakf-ı Dâmadzâde Feyzullah Efendi 1174

 • yekmu0339

  Hatice

  Gonca-i Gülzâr-ı Cennet Hatice

 • yekmu0340

  Seyyid Mehmed Emin Efendi

  es-Seyyid Mehmed Emin

 • yekmu0341

  Abdulberr Şükrî

  Bende Abdulberr Şükrî 1025

 • yekmu0342

  Mustafa b. Ahmed b. Muhammed el-Âmidî

  Yâ Men li-Men Tâbe Afâ İğfir li-Abdike Mustafa

 • yekmu0343

  Hasan

  Hasan 1296

 • yekmu0344

  Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Erzurûmî

  Vakafe Şeyhülislâm es-Seyyid Feyzullah Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi en lâ Yuhrace mine’l-Medresetilletî Enşe’ehâ bi-Kostantıniyye 1112

 • yekmu0345

  Mustafa b. Muhammed

  Mustafa b. Muhammed

 • yekmu0346

  Mustafa b. Hamza

  Kon Mütevekkil bi-Hâlık-i Ğaffâr İbn Hamza Mustafa Mîr-i Şikâr el-Mütevellî bi-İmâreti Şehzâde Sultan Mehmed

 • yekmu0347

  Nüviştend ez Ezel İkbâl-i Sermed Be-Mühr-i Hâtem-i Sultan Mehmed

 • yekmu0348

  Sultan II. Abdulhamid

  Kad Emera bi-Vakfi hâza’l-Kitâbi’ş-Şerîf alâ Ulemâ’i’d-Dîni’l-Hanîf Halîfetü Rasûlillâh Emîru’l-Mü’minîn es-Sultan el-Gâzî Abdulhamid Han es-Sânî ibnü’s-Sultan Abdulmecid Han el-Gâzî Tâliben bihî Rızâ’allâhi’l-Kerîm Etâlallâhu Umrahû ve Edâme bi’n-Nasri ve’t-Tevfîk Hilâfetehû 1313

 • yekmu0349

  Mehmed Bahâ’eddin b. Mustafa Âşir

  Muhammed Bahâ’eddin

 • yekmu0350

  Meclis-i Mesâlih-i Talebe Azası Hasan Hilmi Efendi

  Hasan Hilmi 1296

Yukarı Çık
Go up