Seal Owners

  • 561
  • Seyyid Osman
  • السيد عثمان
  • Şahıs
  • 562
  • Seyyid Rızâ Efendi
  • السيد رضا افندی
  • Şahıs
  • 563
  • Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî Efendi
  • السيد سعد الدين عبد الباقي افندی
  • Şahıs
  • 564
  • Seyyid Sâlim
  • السيد سالم
  • Şahıs
  • 565
  • Seyyid Şeyh Osman el-Celvetî
  • السيد الشيخ عثمان الجلوتي
  • Şeyh
  • 566
  • Seyyid Şihâbüddin
  • السيد شهاب الدين
  • Şahıs
  • 567
  • Silahşorân-ı Hâssa’dan Süleyman Tâlib
  • سلحشوران خاصه دن سليمان طالب
  • Silahşör
  • 568
  • Sirkezâde, Mustafa b. Mehmed Ali
  • سركه زاده، مصطفی بن محمد علي
  • Şahıs
  • 569
  • Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi
  • سيروز مفتيسی فتح الله فهمی افندی
  • 1335/1917
  • Müftü
  • 570
  • Siroz’da Halil Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Receb
  • سيروز ده خليل پاشا جامعی إمامی محمد بن رجب
  • İmam
  • 571
  • Sivas Kadısı Seyyid Mustafa Efendi
  • سيواس قاضيسی السيد مصطفی افندی
  • Kadı
  • 572
  • Sırrı Paşa, Selim Sırrı b. Tosun el-Giridî
  • سري پاشا، سليم سري بن طوسون الگريدي
  • 1313/1895
  • Devlet Adamı
  • 573
  • Süleyman Efendi
  • سليمان افندی
  • Şahıs
  • 574
  • Süleyman Fehim
  • سليمان فهيم
  • 1263/1847
  • Şahıs
  • 575
  • Süleyman Sâmân el-Üsküdârî
  • سليمان سامان الأسكداري
  • Şahıs
  • 576
  • Süleymâniye Dârulhadîsi’nde Mu‘îd Mehmed b. Hasan
  • سليمانيه دار الحديثنده معيد محمد بن حسن
  • Muîd
  • 577
  • Süleymaniye Kütüphanesi
  • سليمانيه كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 578
  • Süleymaniye Müftüsü Mahmûd Efendi
  • سليمانيه مفتيسی محمود افندی
  • Müftü
  • 579
  • Sultan I. Abdulhamid
  • السلطان عبد الحميد الأول
  • 1203/1789
  • Sultan
  • 580
  • Sultan I. Mahmûd
  • السلطان محمود الأول
  • 1168/1754
  • Sultan
Go up