Return Back
<< | >> yekmu0110

Süleymaniye Ktp., İzmirli İsmail Hakkı Bey 00444, 3 * 25x25 mm.

Text

ازميرلى إسماعيل حقی بگك وقفيدر ١٣٣٧

Transliteration

İzmirli İsmâ‘il Hakkı Bey’in Vakfıdır 1337

Owner
İzmirli, İsmâ‘il Hakkı / ازميرلى، اسماعيل حقى
Deceased in [A.H/A.D]
1365 / 1946
Profession
Muallim
Works
Arap Felsefesi
Dürzî Mezhebi
el-Cevâbü’s-Sedîd fî Beyâni Dîni’t-Tevhîd
el-İnâye fî Şerhi’l-Bidâye
Felsefe Dersleri
Felsefe-Hikmet
Felsefe-i İslâmiyye Târihi
Gâzilere Armağan
İlm-i Hilâf
Kitâbü’l-İftâ’ ve’l-Kazâ’
Me‘ânî-i Kur’ân
Mi‘yâru’l-Ulûm
Muhassalü’l-Kelâm ve’l-Hikme
Muhtasar Fenn-i Menâhic
Mülahhas İlm-i Tevhîd
Müstasvife Sözleri mi? Tasavvufun Zaferleri mi: Hakk’ın Zaferleri
Risâletü’l-Hudûs
Siyer-i Celîle-i Nebeviyye
Şeyhu’l-Etıbbâ Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî
Usûl-i Fıkıh Dersleri
Yeni İlm-i Kelâm
Language
Turkish
Date [A.H/A.D]
1337 / 1918
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Tulip
Engraver
Hilmî
Notes
Mühür alıntılandığı nüshanın 256. sayfasında da geçmektedir.
Data template
Vakıf mührü, İzmirli İsmâ‘il Hakkı Efendi, “İzmirli İsmâ‘il Hakkı Bey’in Vakfıdır”, 1337
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
05.06.2019
Go up