Geri Dön
<< | >> yekmu0110

Süleymaniye Ktp., İzmirli İsmail Hakkı Bey 00444, 3 * 25x25 mm.

Mühür Metni

ازميرلى إسماعيل حقی بگك وقفيدر ١٣٣٧

Latinize

İzmirli İsmâ‘il Hakkı Bey’in Vakfıdır 1337

Mühür Sahibi
İzmirli, İsmâ‘il Hakkı / ازميرلى، اسماعيل حقى
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1365 / 1946
Meslek / Mevki
Muallim
Telif Ettiği Eserler
Arap Felsefesi
Dürzî Mezhebi
el-Cevâbü’s-Sedîd fî Beyâni Dîni’t-Tevhîd
el-İnâye fî Şerhi’l-Bidâye
Felsefe Dersleri
Felsefe-Hikmet
Felsefe-i İslâmiyye Târihi
Gâzilere Armağan
İlm-i Hilâf
Kitâbü’l-İftâ’ ve’l-Kazâ’
Me‘ânî-i Kur’ân
Mi‘yâru’l-Ulûm
Muhassalü’l-Kelâm ve’l-Hikme
Muhtasar Fenn-i Menâhic
Mülahhas İlm-i Tevhîd
Müstasvife Sözleri mi? Tasavvufun Zaferleri mi: Hakk’ın Zaferleri
Risâletü’l-Hudûs
Siyer-i Celîle-i Nebeviyye
Şeyhu’l-Etıbbâ Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî
Usûl-i Fıkıh Dersleri
Yeni İlm-i Kelâm
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1337 / 1918
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Lale
Hakkâk
Hilmî
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 256. sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, İzmirli İsmâ‘il Hakkı Efendi, “İzmirli İsmâ‘il Hakkı Bey’in Vakfıdır”, 1337
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
05.06.2019
Yukarı Çık