Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0178

  Ebû Muhammed Abdulmecid b. İbrâhim eş-Şernûbî el-Ezherî el-Mâlikî

  Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî 1310

 • yekmu0719

  Mehmed Es‘ad Dede

  Vakf be-Kütübhâne-i Umûmî ez Kütübhâ-yı Mehmed Es‘ad el-Mevlevî 1309

 • yekmu0740

  Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid el-Hâcc Fethullah Fehmi el-Müftî bi-Medîneti Siroz ibnü’l-Müftî es-Seyyid Mehmed Hilmi ibn Fethullah ve Şerata fî Tasarrufihî mâ Şeratahû Ebûhu fî Kütübihi’l-Mevkûfe ve Ecruhû aleyhim ve alâ Vâlideyhim ve Esâtîzihim ve alâ Cemî‘i’l-Mü’minîn 1307

 • yekmu0232

  Mehmed Ziver Bey

  Ziver 1307

 • yekmu0748

  Hüseyin Rızâ b. Sâlih Süfyân

  Hüve’l-Bâkî Merhûm Hüseyin Rızâ Bey ibnü’l-Merhûm Sâlih Süfyân Bey aleyhime’r-Rahmetü ve’l-Ğufrân’ın Rızâ’en lillâhi Te‘âlâ Vakfıdır lâ Yubâ‘u ve lâ Yurhenu ve lâ Yüste‘âru Ğurre-i Muharrem 1307

 • yekmu0454

  Bursalı Mehmed Tâhir

  es-Seyyid Muhammed Tâhir b. Rıfat 1305

 • yekmu0720

  Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi

  Merhûm Harpûtî Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi’nin Vakfıdır 1305

 • yekmu0395

  Matbaa-i Behiyye-i Mısriyye

  el-Matba‘atü’l-Behiyyetü’l-Mısriyye 1304

 • yekmu0701

  Pazaryeri Kütüphanesi

  İzmir’de Pazaryeri Kütübhânesi Vakfı 1302

 • yekmu0408

  Nâ’ib-i Livâ-i Denizli Mehmed Vecîh b. Veliyyüddin el-Hâlidî

  Mehmed Vecîh 1301

 • yekmu0278

  Mehmed Tevfik

  Mehmed Tevfik 1300

 • yekmu0704

  Seyyid Rızâ Efendi

  es-Seyyid Rızâ 1300

 • yekmu0343

  Hasan

  Hasan 1296

 • yekmu0350

  Meclis-i Mesâlih-i Talebe Azası Hasan Hilmi Efendi

  Hasan Hilmi 1296

 • yekmu0648

  Murad Molla Kütüphanesi Hâfız-ı Kütübü Süleyman Sabri Efendi

  es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

 • yekmu0515

  Mehmed Nûri b. Hasan

  es-Seyyid Mehmed Nûri 1294

 • yekmu0288

  Ubûdzâde Mernûş Efendi

  Abduhû Mernûş 1293

 • yekmu0236

  Elvan 1292

 • yekmu0699

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Mevdû‘a alâ Kütübhâne-i der Mahalle-i Kayalık 1291

 • yekmu0700

  Vakıftır Dersaâdet’de Düğümlü Baba Kuddise Sırruhu’l-A‘lâ Hazretlerinin medfûn olduğu tekyeden çıkarılmayacaktır 1291

Yukarı Çık
Go up