Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0186

  Dârussaâde Ağası Mustafa Ağa

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb li-Vechillâhi’t-Tevvâb Mustafa Ağâ-i Dâri’s-Sa‘âde ibnü Abdi Rabbi’l-Erbâb 1103

 • yekmu0185

  Sadrâzam Şehid Ali Paşa

  Tevekkel alellâhi bi’s-Sıdk Tazfer

 • yekmu0184

  Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül b. Abdulmennân

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül 1263

 • yekmu0183

  Mehmed Ârif Efendi

  Mehmed Ârif 1270

 • yekmu0182

  Mehmed Emin Efendi

  Mehmed Emin Yercu’l-Emân 1171

 • yekmu0181

  Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî

  Vakf-ı es-Seyyid Osman Selâhaddin el-Mevlevî be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1267

 • yekmu0180

  Ahmed İzzî

  Mazhar-ı Rif‘at-i Dâreyn Ola Ahmed İzzî 1257

 • yekmu0179

  Yusuf Âgâh Efendi

  Vakf-ı Yusuf Âgâh b. Süleyman Penâh 1210

 • yekmu0178

  Ebû Muhammed Abdulmecid b. İbrâhim eş-Şernûbî el-Ezherî el-Mâlikî

  Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî 1310

 • yekmu0177

  Bedûh

 • yekmu0176

  Muhammed Hamdullah

  Muhammed Hamdullah

 • yekmu0175

  Abdurrahman b. Ebû Bekir

  es-Seyyid Abdurrahman

 • yekmu0174

  İbrâhim Sa‘îd

  Selâmun alâ İbrâhîm

 • yekmu0173

  Mâşâ’allah 1202

 • yekmu0172

  Mustafa b. Muhammed b. Halil el-Mostârî

  Bende Mustafa

 • yekmu0171

  Ahmed Râşid

  Abduhû Ahmed Râşid 1200

 • yekmu0170

  Mehmed Rıfat

  es-Seyyid Mehmed Rıfat 1277

 • yekmu0169

  Dârussaâde Ağası Hacı Beşir Ağa

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Neccinî mimmâ Ehâf Abduhû Beşîr

 • yekmu0168

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi

  Allâhu Hasbî Abduhû Mehmed Emin 1156

 • yekmu0167

  Men İktefâ bi-Muhammed kad Ekmele’d-Dîn 1243

Yukarı Çık
Go up