Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0030

  Mustafa Sıdkî Efendi

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr el-Hâcc Mustafa Sıdkî Ğufira lehû 1179

 • yekmu0208

  Hüseyin b. Ali en-Nakşibendî

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr Hüseyin Hüsnü

 • yekmu0153

  Mir Muhammed

  Min Ni‘ami’l-Kadîr ale’l-Fakîr Muhammed Mîr 1137

 • yekmu0741

  Molla Çelebi (Hubbî Mollası), Anadolu Kazaskeri Vusûlî Mehmed Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe alâ Evlâdi’l-Vâkıf ve Evlâdi Evlâdihî leyse lehumu’n-Niyâbe ve’l-Kazâ Neslen ba‘de Neslin sümme ale’l-Ulemâ’ 975

 • yekmu0002

  Seyyid Şeyh Osman el-Celvetî

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe li-Şeyh es-Seyyid Osman el-Celvetî Kad Vaza‘ahâ fi’z-Zâviyetilletî Benâhâ Sene 1138

 • yekmu0699

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Mevdû‘a alâ Kütübhâne-i der Mahalle-i Kayalık 1291

 • yekmu0696

  Reîsülküttâb Mustafa Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Muhassasa li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0695

  Reîsülküttâb Mustafa Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfetilletî Hassasahâ li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0184

  Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül b. Abdulmennân

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül 1263

 • yekmu0114

  Mehmed Bahâ’eddin b. Mehmed Murad el-Buhârî el-Murâdî en-Nakşibendî

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ eş-Şeyh Mehmed b. Hazret-i eş-Şeyh es-Seyyid el-Hâşimî Mehmed Murad el-Buhârî en-Nakşibendî ve Vaza‘ahâ fî Türbetihî Kuddise Sırruhû 1138

 • yekmu0081

  Mehmed Hüsrev Paşa

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Keremi Rabbihi’l-Ğafûr Şeyhu’l-Vüzerâ Mehmed Hüsrev Paşa Encâhullâhu Sübhânehû mimmâ Yehâf 1271

 • yekmu0009

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Fakîr ilâ Keremi Rabbihi’s-Samed Şeyhzâde Mehmed Es‘ad hîne Kevnihî Nakîben ale’l-Eşrâf Encâhumâllâhu Sübhânehû mimmâ Yuhâf 1262

 • yekmu0604

  İbrâhim Efendi

  Mu‘în İbrâhim

 • yekmu0578

  Selânik’te Ayasofya Câmi‘i Mü’ezzini Muhammed b. Hüseyin

  Muhammed

 • yekmu0158

  Muhammed Râşid Efendi

  Muhammed

 • yekmu0467

  Muhammed b. Hacı Muhammed

  Muhammed 1165

 • yekmu0512

  Aşçıbaşızâde Muhammed b. Muhammed

  Muhammed 1172

 • yekmu0543

  Muhammed Ali

  Muhammed Ali

 • yekmu0625

  Kütahyalızâde Müderris Muhammed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif

 • yekmu0373

  Şeyhülislam Meşrebzâde Mehmed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif 1231

 • yekmu0799

  Derviş Muhammed Abdulaziz b. Mustafa

  Muhammed Aziz 1278

 • yekmu0349

  Mehmed Bahâ’eddin b. Mustafa Âşir

  Muhammed Bahâ’eddin

 • yekmu0334

  Dimetoka Koru Ağası Muhammed Es‘ad el-Hüseynî

  Muhammed Es‘ad el-Hüseynî 1153

 • yekmu0627

  İbrâhim Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Abdurrahman

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0211

  Muhammed b. Ebû Bekir

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0556

  Muhammed Efendi

  Muhammed ez Hudâ İnâyet Hâhed

 • yekmu0176

  Muhammed Hamdullah

  Muhammed Hamdullah

 • yekmu0299

  Muhammed Nûreddin Nazarî

  Muhammed Nûreddin 1199

 • yekmu0451

  Muhammed Efendi

  Muhammed râ be her Kârî Be-Deh Tevfîk yâ Rabbî 1087

 • yekmu0539

  Muhammed Rasûlullah 1042

 • yekmu0435

  Muhammed Sa‘dullah

  Muhammed Sa‘dullah

 • yekmu0677

  Yeni Câmi’de Mütevellî Muhammed Sa‘îd b. Halil

  Muhammed Sa‘îd 1175

 • yekmu0557

  Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1177

 • yekmu0601

  Evkâf Memuru Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1191

 • yekmu0559

  Muhammed Sâlih Efendi

  Muhammed Sâlih 1175

 • yekmu0462

  Rizeli Hacı Yahyâzâde Muhammed Efendi

  Muhammed Sâlih 1317

 • yekmu0800

  Muhammed Sâlih Çelebi

  Muhammed Sâlih Çelebi 1241

 • yekmu0781

  Mehmed Vâsıf el-Murâdî b. Hasan el-Mütetabbib

  Muhibb-i Hânedân-ı Âl-i Ahmed Şode bâ Cân u Dil Bende Muhammed

 • yekmu0139

  Şeyh Vefâ, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed b. Yahyâ el-Konevî es-Sadrî

  Mühr-i Vefâ

 • yekmu0385

  Dârussaâde Ağası Tayfur Ağa

  Mukîm-i Gülşen-i Cennet Ola Tayfur

 • yekmu0052

  Murâdî, Sultan III. Murad

  Murad b. Selim Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0549

  Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0162

  Kadrizâde Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0529

  Mustafa Sâdık b. Mustafa el-Üsküdârî

  Mustafa 1186

 • yekmu0135

  Mustafa Efendi

  Mustafa 1281

 • yekmu0488

  Mustafa Allâme

  Mustafa Allâme 1182

 • yekmu0737

  Sultan III. Mustafa

  Mustafa b. Ahmed Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0345

  Mustafa b. Muhammed

  Mustafa b. Muhammed

 • yekmu0210

  Salina Kadısı Mustafa Efendi

  Mustafa Bende-i Ânest ki Cihân Bende-i Ûst

 • yekmu0330

  Mustafa Fâ’iz

  Mustafa Fâ’iz 1192

Yukarı Çık
Go up