Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0150

  Sadrî

  Sadrî 1169

 • yekmu0331

  Sahh 1230

 • yekmu0727

  Ümmü Gülsüm Hanım

  Sâhibetü’l-Vakf Hâce Ümmü Gülsüm Hanım

 • yekmu0125

  Çötelizâde Hacı İbrâhim Ağa

  Sâhibu’l-Vakf Çötelizâde el-Hâcc İbrâhim Ağa 1246

 • yekmu0222

  Muhammed en-Nâşir

  Sâhibuhû Ahkaru’n-Nâs Şeyh Muhammed en-Nâşir

 • yekmu0690

  Sâlih Giray

  Sâlih Giray 1183

 • yekmu0591

  Abdulvehhâb b. Osman el-İstanbulî el-Hıllî el-Hanefî

  Sâlik-i Râh-ı Savâb Ola Abdulvehhâb

 • yekmu0431

  Abdulkerim b. Sâlih

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Kerîm

 • yekmu0671

  Siroz’da Halil Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Receb

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Muhammed 1175

 • yekmu0134

  Mustafa Efendi

  Şefî‘ Bâdâ Muhammed Mustafa râ 1223

 • yekmu0561

  Ebu’n-Nûr Seyfeddin Abdurrahman Refî‘ b. Muhammed en-Nagamî [?]

  Şeh-i İklîm-i Velâyet Ola Abdurrahman Refî‘

 • yekmu0174

  İbrâhim Sa‘îd

  Selâmun alâ İbrâhîm

 • yekmu0490

  Müderris İbrâhim b. Mehmed Paşa

  Selâmun alâ İbrâhim

 • yekmu0271

  Debbâğzâde İbrâhim Efendi

  Selâmun alâ İbrâhim 1174

 • yekmu0726

  Şehzâde Selim b. Süleyman

  Selim b. Süleyman Şah Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0060

  İlhâmî, Sultan III. Selim

  Selim Han b. Mustafa Han el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkülî alâ Hâlıkî 1203

 • yekmu0059

  İlhâmî, Sultan III. Selim

  Selim Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkeltü alellâh 1203

 • yekmu0050

  Yavuz Sultan Selim

  Selim Şah b. Bâyezid Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0789

  Seyyid Mustafa Sâlim Efendi

  Seni Tevfîk-i Hakk Sâlim Semiyy-i Mustafa Kıldı

 • yekmu0525

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed İlâhî ger Şeved Lutf-i to Hemrâh Şeved Bende zi Makbûlân-ı Dergâh

 • yekmu0403

  Şerîf Muhammed Râ’if

  Şerîf Muhammed Râ’if 1239

 • yekmu0633

  Şeyh İbrâhim Edhem

  Şeyh İbrâhim Edhem

 • yekmu0289

  Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd

  Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd Efendi’nin vakfıdır 1210

 • yekmu0013

  Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi

  Şeyh-i Tekye-i Sütlüce Hasîrîzâde Elif 1319

 • yekmu0510

  Abdullah b. Abbâs

  Seyyid Abdullah b. Abbâs 1179

 • yekmu0705

  Emir Buhârî Zâviyesinde Münzevî Seyyid Abdurrahman Efendi

  Seyyid Abdurrahman 1143

 • yekmu0276

  Çelebi İmam Seyyid Ali

  Seyyid Ali 1143

 • yekmu0206

  Seyyid Ali el-Mevlevî

  Seyyid Ali el-Mevlevî

 • yekmu0136

  Seyyid Hacı Mustafa Efendi

  Seyyid el-Hâcc Mustafa

 • yekmu0429

  Halil

  Seyyid Halil 1196

 • yekmu0806

  Erzincanlı Seyyid Muhammed Efendi

  Seyyid Muhammed

 • yekmu0364

  Seyyid Muhammed

  Seyyid Muhammed

 • yekmu0190

  Seyyid Ömer Efendi

  Seyyid Ömer 1250

 • yekmu0499

  Hasan Kadızâde, Yahyâ Sâ’ib b. Atâ’ullah

  Seyyid Yahyâ Sâ’ib 1190

 • yekmu0751

  Silahşorân-ı Hâssa’dan Süleyman Tâlib

  Sezâ-yı İzzet Hâtem-i Süleyman 1172

 • yekmu0554

  Sık bi’r-Refî‘ Muhammed Hâdiye’l-Verâ 1016

 • yekmu0361

  Sırrı Paşa, Selim Sırrı b. Tosun el-Giridî

  Sırrı

 • yekmu0444

  Ayasofya Câmi‘i Vâ‘izi Şeyhzâde Ahmed Efendi

  Şod Ahmed Mazhar-ı Avn-i İlâhî 1036

 • yekmu0418

  Muhammed b. Ahmed

  Şod ez Feyz-i Du‘â-yı Subh-gâhî Muhammed Mazhar-ı Lutf-i İlâhî 1017

 • yekmu0207

  Süleyman Fehim

  Şod ez Mühr-i Hâtem Süleyman Fehim 1253

 • yekmu0483

  Süleyman Efendi

  Süleyman

 • yekmu0452

  Müstakimzâde, Süleyman Sa‘deddin b. Mehmed Emin b. Mehmed Müstakim el-İstanbulî

  Süleyman Sa‘deddin ibn Mehmed Emin

 • yekmu0324

  Kânûnî Sultan Süleyman

  Süleyman Şah b. Selim Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0051

  Kânûnî Sultan Süleyman

  Süleyman Şah b. Selim Şah Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0090

  Kasîdecizâde Süleyman Sırrı Efendi

  Süleyman Sırrı

 • yekmu0049

  Yavuz Sultan Selim

  Sultan Selim Şah Tevekkülî alâ Hâlıkî

 • yekmu0246

  Kânûnî Sultan Süleyman

  Sultan Süleyman b. Selim Şah

 • yekmu0594

  Sun‘ullah

  Sun‘ullah 1153

 • yekmu0787

  Olgun, Mehmed Tâhir (Tâhiru’l-Mevlevî)

  Tâhiru’l-Mevlevî

 • yekmu0315

  Hüseyin Efendi

  Tâlib-i Avn-i İlâhî Hüseyin

Yukarı Çık
Go up