Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0661

  Mehmed Vehbî Efendi

  es-Seyyid Mehmed Vehbî 1227

 • yekmu0474

  Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi

  es-Seyyid Muhammed Âtıf 1212

 • yekmu0027

  Koca Mustafa Paşa Dergâhı Şeyhi Muhammed Hâşim Muhibbî

  es-Seyyid Muhammed Hâşim Muhibbî 1227

 • yekmu0476

  Sertabbâhîn-i Mevlevîhâne-i Cedîd Muhammed Sâdık el-Mevlevî

  es-Seyyid Muhammed Sâdık el-Mevlevî 1230

 • yekmu0454

  Bursalı Mehmed Tâhir

  es-Seyyid Muhammed Tâhir b. Rıfat 1305

 • yekmu0033

  Seyyid Mustafa Sâlim Efendi

  es-Seyyid Mustafa Sâlim 1209

 • yekmu0465

  Seyyid Nazîf Efendi

  es-Seyyid Nazîf 1236

 • yekmu0502

  Seyyid Osman

  es-Seyyid Osman 1208

 • yekmu0282

  Osman Hayri b. Mustafa Nâmık Bey

  es-Seyyid Osman Hayri 1284

 • yekmu0704

  Seyyid Rızâ Efendi

  es-Seyyid Rızâ 1300

 • yekmu0669

  Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî Efendi

  es-Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî 1271

 • yekmu0336

  Sa‘deddin İsmâ‘il

  es-Seyyid Sa‘deddin İsmâ‘il

 • yekmu0355

  Seyyid Sâlim

  es-Seyyid Sâlim 1222

 • yekmu0286

  Seyyid Şihâbüddin

  es-Seyyid Şihâbüddin 1279

 • yekmu0147

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  es-Seyyid Süleyman 1209

 • yekmu0648

  Murad Molla Kütüphanesi Hâfız-ı Kütübü Süleyman Sabri Efendi

  es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

 • yekmu0626

  Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin Halîfelerinden Hâfız Yahyâ Efendi

  es-Seyyid Yahyâ

 • yekmu0320

  Es’elükellâhümme Hüsne’l-Hâtime

 • yekmu0220

  Arabzâde Hasan Efendi

  Es’elullâhe Hüsne’l-Hitâm

 • yekmu0087

  Bağdatlı Vehbi Efendi

  Evkafe hâza’l-Kitâb Vehbî ibn Abdulmu‘îd ed-Dûrî 1331

 • yekmu0654

  Sa‘deddin

  Ez Kitâbhâ-yı Fakîr Sa‘deddin 1253

 • yekmu0029

  Muhammed Râşid Efendi

  Ez Kitâbhâ-yı Muhammed Râşid

 • yekmu0703

  Ez Kütübi Mevkûfe-i Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1087

 • yekmu0306

  Ebû Bekir b. Tâlib

  Ez Tama‘ Dûr u der Kerem Râgıb Hest Ebû Bekir Vâlideş Tâlib

 • yekmu0328

  Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi, Mehmed b. İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî

  Fakîr-i Feyz-i Müstefâz-ı Hudâ Ebu’l-Fazl Muhammed b. İdris

 • yekmu0767

  Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî

  Fânîst Cihân Der û Vefâ Nîst Bâkî Heme Ûst Cümle Fânîst el-İzzetü ve’l-Bekâ’ lillâh

 • yekmu0758

  Fatih Kütüphanesi

  Fatih Kütüphanesi 1212

 • yekmu0514

  Fâtıma

  Fâtıma

 • yekmu0202

  Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed

  Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

 • yekmu0477

  Fe-tebârakâllâhu Ahsene’l-Hâlıkîn 1200

 • yekmu0642

  Ferîdüddin Hasan

  Ferîdüddin Hasan 1224

 • yekmu0357

  Direkzâde Câmi‘i Hatîbi Şevkî Hüseyin Efendi

  Feyz-i Ruhu Dem Ola Şevkî Hüseyin

 • yekmu0617

  Kara Molla, Feyzullah b. Mehmed

  Feyzullah 1155

 • yekmu0339

  Hatice

  Gonca-i Gülzâr-ı Cennet Hatice

 • yekmu0572

  Mehmed

  Gül-i Murâd-ı Mehmed Hemîşe Handân Bâd 1147

 • yekmu0196

  Derviş Yusuf el-Mevlevî

  Gulâm-ı Mevlevî Derviş Yusuf 1106

 • yekmu0238

  Şam Kadısı Abdulhalim Efendi

  Hâdim-i Şer-i Kavîm Abdulhalim

 • yekmu0004

  Abdulhalim b. Ahmed

  Hâdim-i Şer-i Muhammed Abdulhalim b. Ahmed

 • yekmu0489

  Şerîf Osman b. Ramazan

  Hâdim-i Sırr-ı Evliyâ Şerîf Osman b. Ramazan

 • yekmu0498

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Hâdimü Ehli’l-İfâde ve’l-İstifâde Şeyh Muhammed el-Ma‘rûf bi-Kadızâde

 • yekmu0209

  Mehmed Latif b. Mehmed Sâdık el-Mevlevî

  Hâdimü’l-Fukarâ eş-Şeyh Mehmed Latif

 • yekmu0536

  Nazîf el-Mevlevî, Hasan b. Abdullah el-Yenişehrî

  Hâdimü’l-Mevlevî Nazîf 1253

 • yekmu0475

  Dâire-i Sıhhiye Tahrîrât Odası Kâtibi Hâfız Ahsen Efendi

  Hâfız Ahsen 1290

 • yekmu0610

  İffetî, Hâfız Mustafa b. Mehmed b. Abdulkerim Sâmî el-İstanbulî

  Hâfız İffetî 1118

 • yekmu0458

  Mustafa el-Mihalicî

  Hâfız Mustafa 1078

 • yekmu0426

  Süleymâniye Dârulhadîsi’nde Mu‘îd Mehmed b. Hasan

  Hâfızu’l-Kur’ân Mehmed 1140

 • yekmu0145

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Musullulu Behcet Ali Efendi

  Hâhed ez Feyz-i İlâhî es-Seyyid Behcet Ali 1185

 • yekmu0485

  Nakîbzâde Şerîf Ahmed Efendi

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Ahmed 1157

 • yekmu0155

  Sâlih b. İsmâ‘il

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Sâlih 1167

 • yekmu0069

  Hatice Sultan

  Hâk-i Kadem-i Fahr-i Âlem Hatice Sultan

Yukarı Çık
Go up