Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0530

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Hacı Osman

 • yekmu0786

  Be-Deh Yâ Rabbi Murâd-ı Mustafa

 • yekmu0531

  Men Sabera Zafera

 • yekmu0787

  Tâhiru’l-Mevlevî

 • yekmu0020

  Rabbi Sehhil Umûra Mehmed Ârif

 • yekmu0788

  Lâ Fetâ illâ Ali lâ Seyfe illâ Zülfikâr

 • yekmu0789

  Seni Tevfîk-i Hakk Sâlim Semiyy-i Mustafa Kıldı

 • yekmu0023

  Vakf-ı Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd

 • yekmu0535

  Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âlihî ve Sahbihî ve Sellem

 • yekmu0024

  Mâşâ’allah lâ Kuvvete illâ Billâh

 • yekmu0792

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Maksûd-i Halil

 • yekmu0281

  Rızâ-yı Cenâb-ı Hudâ-yı Kerîm Be-Hâhed Süleyman bi-Kalbin Selîm

 • yekmu0537

  Bende-i Mevlânâ Derviş Mahmûd

 • yekmu0026

  Min Kütübi’l-Fakîr Ali Ğufira lehû

 • yekmu0283

  Abduhû Ahmed Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr

 • yekmu0029

  Ez Kitâbhâ-yı Muhammed Râşid

 • yekmu0285

  Abdulhakk Nakşibendî

 • yekmu0541

  Bende-i Âl-i Muhammed Muhammed

 • yekmu0542

  Nâdi Aliyyen Mazhara’l-Acâ’ib Tecidhu Avnen leke fi’n-Nevâ’ib Küllü Hemmin ve Gammin Seyencelî Bi-Nübüvvetike yâ Muhammed bi-Velâyetike yâ Ali Efkaru’l-Verâ Bektaş et-Tokâdî

 • yekmu0798

  el-Mütevekkil ale’l-Hayyi’l-İlâh el-Fakîr Behrâm b. Abdullah

Yukarı Çık
Go up