Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0049

  Sultan Selim Şah Tevekkülî alâ Hâlıkî

 • yekmu0561

  Şeh-i İklîm-i Velâyet Ola Abdurrahman Refî‘

 • yekmu0050

  Selim Şah b. Bâyezid Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0306

  Ez Tama‘ Dûr u der Kerem Râgıb Hest Ebû Bekir Vâlideş Tâlib

 • yekmu0562

  Abduhû Muhammed Beki

 • yekmu0051

  Süleyman Şah b. Selim Şah Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0307

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Bende-i Âl-i Muhammed Mustafa Hâk-i Pây-i Çâr Yâr-ı bâ-Safâ

 • yekmu0052

  Murad b. Selim Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0308

  Nâme-i Men Rûz-i Âhir ey Hudâ Mühr Kon ez Mihr-i Hatm-i Enbiyâ Abdulbâkî b. Mahmûd

 • yekmu0053

  Ahmed Şah b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0309

  Vakf-ı Sultan Murad Han

 • yekmu0565

  Men Âmene bi’l-Kader Emine mine’l-Keder Şahbâz Giray

 • yekmu0310

  Tevekkülî alâ Hâlıkî

 • yekmu0566

  Abduhû Muhammed

 • yekmu0311

  el-Abdu’l-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ehad Pir Ali b. Ahmed

 • yekmu0056

  el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-hâzâ ve mâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh Vakf-ı Osman Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0312

  Abduhû Süleyman

 • yekmu0057

  el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-hâzâ ve mâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh Vakf-ı Mustafa Şah b. Ahmed Hân-ı Sâlis el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0313

  Tâlib-i Sırr-ı Mesnevî Abdulmecid Mevlevî

 • yekmu0569

  Avvenallâhu’l-Celîl Abdehu’l-Halîl

Yukarı Çık
Go up