Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0451

  Muhammed Efendi

  Muhammed râ be her Kârî Be-Deh Tevfîk yâ Rabbî 1087

 • yekmu0452

  Müstakimzâde, Süleyman Sa‘deddin b. Mehmed Emin b. Mehmed Müstakim el-İstanbulî

  Süleyman Sa‘deddin ibn Mehmed Emin

 • yekmu0453

  Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim

  İbrâhim Tâhir 1068

 • yekmu0454

  Bursalı Mehmed Tâhir

  es-Seyyid Muhammed Tâhir b. Rıfat 1305

 • yekmu0455

  Meclis-i Meşâyih

  Meclis-i Meşâyih 1291

 • yekmu0456

  Seyyid Hasan Resmî

  es-Seyyid Hasan Resmî 1254

 • yekmu0457

  Yusuf

  Abduhû Yusuf 1083

 • yekmu0458

  Mustafa el-Mihalicî

  Hâfız Mustafa 1078

 • yekmu0459

  Muhammed Şükrî

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Merhûm el-Hâcc Muhammed Şükrî bi-Kütübhâne-i es-Sultan Muhammed Han 1275

 • yekmu0460

  Mihrişah Sultan’ın Kethüdâsı Lala Mahmûd Bey

  Abduhû Mahmûd 1084

 • yekmu0461

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  Umar Senden İlâhî Hatm-i Îmân Kelâmın Hâdimi Seyyid Süleyman Sâmân

 • yekmu0462

  Rizeli Hacı Yahyâzâde Muhammed Efendi

  Muhammed Sâlih 1317

 • yekmu0463

  İbrâhim b. Mûsâ

  Vakafe İbrâhim b. Mûsâ Râciyü’l-Afv ve’r-Rızâ Afâ anhumâ Rabbuhumâ

 • yekmu0464

  Ali

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ali 1023

 • yekmu0465

  Seyyid Nazîf Efendi

  es-Seyyid Nazîf 1236

 • yekmu0466

  Muhammed Efendi

  Bende-i Hudâ Muhammed 1140

 • yekmu0467

  Muhammed b. Hacı Muhammed

  Muhammed 1165

 • yekmu0468

  Abdulkâdir b. Kâmil

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Âdil el-Fakîr Abdulkâdir b. Kâmil

 • yekmu0469

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti

  Nezâret-i Ma‘ârif-i Umûmiyye

 • yekmu0470

  İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf

  es-Seyyid Mehmed Emin Ra’ûf

 • yekmu0471

  İbnü’l-Mudanyavî, Mehmed Şemseddin

  es-Seyyid Mehmed Şemseddin

 • yekmu0472

  Hafîd-i Sırrızâde Hacı Yahyâ Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû

 • yekmu0473

  Abdurrahîm b. Bahtiyâr el-Bulgârî

  Abdurrahîm 1234

 • yekmu0474

  Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi

  es-Seyyid Muhammed Âtıf 1212

 • yekmu0475

  Dâire-i Sıhhiye Tahrîrât Odası Kâtibi Hâfız Ahsen Efendi

  Hâfız Ahsen 1290

 • yekmu0476

  Sertabbâhîn-i Mevlevîhâne-i Cedîd Muhammed Sâdık el-Mevlevî

  es-Seyyid Muhammed Sâdık el-Mevlevî 1230

 • yekmu0477

  Fe-tebârakâllâhu Ahsene’l-Hâlıkîn 1200

 • yekmu0478

  Nûreddin

  Nûreddin

 • yekmu0479

  Seyyid Mehmed Es‘ad

  es-Seyyid Mehmed Es‘ad 1219

 • yekmu0480

  Muhammed İbrâhim Zeynelâbidîn en-Nasîrî

  Tevekkel alellâhi fî Külli’l-Umûr Abduhû Muhammed İbrâhim en-Nasîrî 1113

 • yekmu0481

  İbrâhim Efendi

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû İbrâhim

 • yekmu0482

  Muhammed Sâdık b. Hızır

  Abduhû Muhammed Sâdık

 • yekmu0483

  Süleyman Efendi

  Süleyman

 • yekmu0484

  Muhammed b. Nuh

  Yâ İlâhî ez to Mîhâhed Fütûh Râcî-i Lutfet Muhammed ibn Nuh

 • yekmu0485

  Nakîbzâde Şerîf Ahmed Efendi

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Ahmed 1157

 • yekmu0486

  Abdullah

  Âl-i Muhammed Abdullah 1172

 • yekmu0487

  Mahmûd

  Rabbi Veffik Umûra Mahmûd 1112

 • yekmu0488

  Mustafa Allâme

  Mustafa Allâme 1182

 • yekmu0489

  Şerîf Osman b. Ramazan

  Hâdim-i Sırr-ı Evliyâ Şerîf Osman b. Ramazan

 • yekmu0490

  Müderris İbrâhim b. Mehmed Paşa

  Selâmun alâ İbrâhim

 • yekmu0491

  Yâ Fettâh

 • yekmu0492

  Abdullah

  Abdullah 1207

 • yekmu0493

  Mustafa İffet Efendi

  Mustafa İffet 1188

 • yekmu0494

  Abdî

  Abdî 1151

 • yekmu0495

  Osman Efendi

  Hakk’a Tefvîz Eyledi Cümle Umûrun Osman

 • yekmu0496

  Ahmed Rıfat Efendi

  Ahmed Rıfat 1242

 • yekmu0497

  Ebû Bekir b. Ömer el-Hâşimî el-Çorumî

  er-Râcî Şefâ‘ate Seyyidihî Ebû Bekir

 • yekmu0498

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Hâdimü Ehli’l-İfâde ve’l-İstifâde Şeyh Muhammed el-Ma‘rûf bi-Kadızâde

 • yekmu0499

  Hasan Kadızâde, Yahyâ Sâ’ib b. Atâ’ullah

  Seyyid Yahyâ Sâ’ib 1190

 • yekmu0500

  Dîvân-ı Hümâyun Kâtibi Tevfik Ali

  Yâ Rabb Mazhar-ı Şeref Ola Tevfik Ali 1213

Yukarı Çık
Go up