Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0669

  Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî Efendi

  es-Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî 1271

 • yekmu0336

  Sa‘deddin İsmâ‘il

  es-Seyyid Sa‘deddin İsmâ‘il

 • yekmu0355

  Seyyid Sâlim

  es-Seyyid Sâlim 1222

 • yekmu0286

  Seyyid Şihâbüddin

  es-Seyyid Şihâbüddin 1279

 • yekmu0147

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  es-Seyyid Süleyman 1209

 • yekmu0648

  Murad Molla Kütüphanesi Hâfız-ı Kütübü Süleyman Sabri Efendi

  es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

 • yekmu0626

  Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin Halîfelerinden Hâfız Yahyâ Efendi

  es-Seyyid Yahyâ

 • yekmu0320

  Es’elükellâhümme Hüsne’l-Hâtime

 • yekmu0220

  Arabzâde Hasan Efendi

  Es’elullâhe Hüsne’l-Hitâm

 • yekmu0087

  Bağdatlı Vehbi Efendi

  Evkafe hâza’l-Kitâb Vehbî ibn Abdulmu‘îd ed-Dûrî 1331

 • yekmu0654

  Sa‘deddin

  Ez Kitâbhâ-yı Fakîr Sa‘deddin 1253

 • yekmu0029

  Muhammed Râşid Efendi

  Ez Kitâbhâ-yı Muhammed Râşid

 • yekmu0703

  Ez Kütübi Mevkûfe-i Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1087

 • yekmu0306

  Ebû Bekir b. Tâlib

  Ez Tama‘ Dûr u der Kerem Râgıb Hest Ebû Bekir Vâlideş Tâlib

 • yekmu0328

  Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi, Mehmed b. İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî

  Fakîr-i Feyz-i Müstefâz-ı Hudâ Ebu’l-Fazl Muhammed b. İdris

 • yekmu0767

  Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî

  Fânîst Cihân Der û Vefâ Nîst Bâkî Heme Ûst Cümle Fânîst el-İzzetü ve’l-Bekâ’ lillâh

 • yekmu0758

  Fatih Kütüphanesi

  Fatih Kütüphanesi 1212

 • yekmu0514

  Fâtıma

  Fâtıma

 • yekmu0202

  Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed

  Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

 • yekmu0477

  Fe-tebârakâllâhu Ahsene’l-Hâlıkîn 1200

Yukarı Çık
Go up