Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0606

  İskender b. Abdullah

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-İlâh el-Mütevellî İskender b. Abdullah

 • yekmu0729

  Sadrâzam Rüstem Paşa

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-İlâh Rüstem b. Abdullah Târîh Sene 944

 • yekmu0218

  Ahmed b. Hâmid

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Kadîr el-Fakîr Ahmed b. Hâmid

 • yekmu0520

  Ali b. Mahmûd

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ma‘bûd el-Fakîr Ali b. Mahmud

 • yekmu0318

  Abdullah b. Ya‘kûb

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Matlûb el-Fakîr Abdullah b. Ya‘kûb

 • yekmu0217

  Nâsıruddin b. İzzeddin

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Metîn Nâsıruddin b. İzzeddin

 • yekmu0231

  Muhammed b. İbrâhim

  el-Vâsık bi’l-Meliki’r-Rahîm el-Fakîr Muhammed b. İbrâhim

 • yekmu0780

  Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan

  el-Vâsık bi’l-Meliki’r-Rahmân Hasan b. Ali b. Osman

 • yekmu0044

  Hasan b. Ahmed

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samed el-Fakîr Hasan b. Ahmed

 • yekmu0399

  Muhammed b. Muhammed

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samedi’l-Kerîm Abduhû Muhammed b. Muhammed

 • yekmu0252

  Hudâverdi

  Elâ lâ Tahzen İhvânü’l-Beliyye Fe-lirrahmâni Eltâfün Hafiyye el-Fakîr Hudâverdi

 • yekmu0628

  Abdulkâdir b. İbrâhim el-Geylânî

  Eleysallâhu bi-Kâfin Abdehû Abdulkâdir

 • yekmu0236

  Elvan 1292

 • yekmu0262

  Emine bint Ali

  Emine

 • yekmu0802

  Hafîd Efendi, Ebu’r-Refîd Mehmed b. Mustafa Âşir

  Emîrullah Mehmed Ebu’r-Refîd Hafîd

 • yekmu0497

  Ebû Bekir b. Ömer el-Hâşimî el-Çorumî

  er-Râcî Şefâ‘ate Seyyidihî Ebû Bekir

 • yekmu0327

  İdris-i Bitlisî, Kemâleddin İdris b. Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî

  er-Râsıd li’l-Feyzi’l-Kudsî İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî

 • yekmu0392

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0393

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0629

  Ebu’l-Vefâ Derviş Hüseyin Lebîb Efendi

  eş-Şeyh Hüseyin Lebîb 1151

 • yekmu0644

  Seyyid Mehmed Tevfik Efendi

  eş-Şeyh Seyyid Mehmed Tevfik 1234

 • yekmu0205

  Seyyid Abdulkâdir Nâ’ilî

  es-Seyyid Abdulkâdir 1223

 • yekmu0333

  Abdulkerim

  es-Seyyid Abdulkerim 1178

 • yekmu0175

  Abdurrahman b. Ebû Bekir

  es-Seyyid Abdurrahman

 • yekmu0446

  Ahmed Reşîd b. Abdullah

  es-Seyyid Ahmed Reşîd 1200

 • yekmu0249

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ali Remzi Efendi

  es-Seyyid Ali Remzi

 • yekmu0558

  Derviş Mehmed Efendi

  es-Seyyid Derviş Mehmed 1108

 • yekmu0805

  Sivas Kadısı Seyyid Mustafa Efendi

  es-Seyyid el-Hâcc Mustafa 1234

 • yekmu0506

  Ubeydullah b. Bekir b. Sûfî Osman

  es-Seyyid el-Hâcc Ubeydullah 1208

 • yekmu0676

  Seyyid Fahreddin Muhammed Efendi

  es-Seyyid Fahreddin Muhammed 1285

 • yekmu0137

  Seyyid Hâfız Mustafa Efendi

  es-Seyyid Hâfız Mustafa

 • yekmu0456

  Seyyid Hasan Resmî

  es-Seyyid Hasan Resmî 1254

 • yekmu0225

  İbrâhim Efendi

  es-Seyyid İbrâhim 1202

 • yekmu0646

  İbrâhim Nûreddin Efendi

  es-Seyyid İbrâhim Nûreddin 1251

 • yekmu0351

  Meclis-i Mesâlih-i Talebe Azası İbrâhim Nûri Efendi

  es-Seyyid İbrâhim Nûri 1282

 • yekmu0356

  Seyyid İsmâ‘il

  es-Seyyid İsmâ‘il

 • yekmu0649

  Seyyid Mahmûd Efendi

  es-Seyyid Mahmûd 1223

 • yekmu0684

  Seyyid Mehmed Âbid Efendi

  es-Seyyid Mehmed Âbid 1262

 • yekmu0340

  Seyyid Mehmed Emin Efendi

  es-Seyyid Mehmed Emin

 • yekmu0470

  İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf

  es-Seyyid Mehmed Emin Ra’ûf

 • yekmu0586

  Seyyid Mehmed Emin Efendi

  es-Seyyid Mehmed Emin Veffik Murâdî yâ Mu‘în

 • yekmu0479

  Seyyid Mehmed Es‘ad

  es-Seyyid Mehmed Es‘ad 1219

 • yekmu0197

  Mehmed Eşref b. Abdullah el-İstanbulî

  es-Seyyid Mehmed Eşref 1264

 • yekmu0188

  Mehmed Kâmil

  es-Seyyid Mehmed Kâmil

 • yekmu0515

  Mehmed Nûri b. Hasan

  es-Seyyid Mehmed Nûri 1294

 • yekmu0170

  Mehmed Rıfat

  es-Seyyid Mehmed Rıfat 1277

 • yekmu0448

  Seyyid Mehmed Sâlih

  es-Seyyid Mehmed Sâlih 1251

 • yekmu0568

  Seyyid Mehmed Selim

  es-Seyyid Mehmed Selim 1185

 • yekmu0471

  İbnü’l-Mudanyavî, Mehmed Şemseddin

  es-Seyyid Mehmed Şemseddin

 • yekmu0647

  Mehmed Tâhir Efendi

  es-Seyyid Mehmed Tâhir 1273

 • yekmu0661

  Mehmed Vehbî Efendi

  es-Seyyid Mehmed Vehbî 1227

 • yekmu0474

  Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi

  es-Seyyid Muhammed Âtıf 1212

 • yekmu0027

  Koca Mustafa Paşa Dergâhı Şeyhi Muhammed Hâşim Muhibbî

  es-Seyyid Muhammed Hâşim Muhibbî 1227

 • yekmu0476

  Sertabbâhîn-i Mevlevîhâne-i Cedîd Muhammed Sâdık el-Mevlevî

  es-Seyyid Muhammed Sâdık el-Mevlevî 1230

 • yekmu0454

  Bursalı Mehmed Tâhir

  es-Seyyid Muhammed Tâhir b. Rıfat 1305

 • yekmu0033

  Seyyid Mustafa Sâlim Efendi

  es-Seyyid Mustafa Sâlim 1209

 • yekmu0465

  Seyyid Nazîf Efendi

  es-Seyyid Nazîf 1236

 • yekmu0502

  Seyyid Osman

  es-Seyyid Osman 1208

 • yekmu0282

  Osman Hayri b. Mustafa Nâmık Bey

  es-Seyyid Osman Hayri 1284

 • yekmu0704

  Seyyid Rızâ Efendi

  es-Seyyid Rızâ 1300

 • yekmu0669

  Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî Efendi

  es-Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî 1271

 • yekmu0336

  Sa‘deddin İsmâ‘il

  es-Seyyid Sa‘deddin İsmâ‘il

 • yekmu0355

  Seyyid Sâlim

  es-Seyyid Sâlim 1222

 • yekmu0286

  Seyyid Şihâbüddin

  es-Seyyid Şihâbüddin 1279

 • yekmu0147

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  es-Seyyid Süleyman 1209

 • yekmu0648

  Murad Molla Kütüphanesi Hâfız-ı Kütübü Süleyman Sabri Efendi

  es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

 • yekmu0626

  Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin Halîfelerinden Hâfız Yahyâ Efendi

  es-Seyyid Yahyâ

 • yekmu0320

  Es’elükellâhümme Hüsne’l-Hâtime

 • yekmu0220

  Arabzâde Hasan Efendi

  Es’elullâhe Hüsne’l-Hitâm

 • yekmu0087

  Bağdatlı Vehbi Efendi

  Evkafe hâza’l-Kitâb Vehbî ibn Abdulmu‘îd ed-Dûrî 1331

 • yekmu0654

  Sa‘deddin

  Ez Kitâbhâ-yı Fakîr Sa‘deddin 1253

 • yekmu0029

  Muhammed Râşid Efendi

  Ez Kitâbhâ-yı Muhammed Râşid

 • yekmu0703

  Ez Kütübi Mevkûfe-i Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1087

 • yekmu0306

  Ebû Bekir b. Tâlib

  Ez Tama‘ Dûr u der Kerem Râgıb Hest Ebû Bekir Vâlideş Tâlib

 • yekmu0328

  Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi, Mehmed b. İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî

  Fakîr-i Feyz-i Müstefâz-ı Hudâ Ebu’l-Fazl Muhammed b. İdris

 • yekmu0767

  Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî

  Fânîst Cihân Der û Vefâ Nîst Bâkî Heme Ûst Cümle Fânîst el-İzzetü ve’l-Bekâ’ lillâh

 • yekmu0758

  Fatih Kütüphanesi

  Fatih Kütüphanesi 1212

 • yekmu0514

  Fâtıma

  Fâtıma

 • yekmu0202

  Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed

  Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

 • yekmu0477

  Fe-tebârakâllâhu Ahsene’l-Hâlıkîn 1200

 • yekmu0642

  Ferîdüddin Hasan

  Ferîdüddin Hasan 1224

 • yekmu0357

  Direkzâde Câmi‘i Hatîbi Şevkî Hüseyin Efendi

  Feyz-i Ruhu Dem Ola Şevkî Hüseyin

 • yekmu0617

  Kara Molla, Feyzullah b. Mehmed

  Feyzullah 1155

 • yekmu0339

  Hatice

  Gonca-i Gülzâr-ı Cennet Hatice

 • yekmu0572

  Mehmed

  Gül-i Murâd-ı Mehmed Hemîşe Handân Bâd 1147

 • yekmu0196

  Derviş Yusuf el-Mevlevî

  Gulâm-ı Mevlevî Derviş Yusuf 1106

 • yekmu0238

  Şam Kadısı Abdulhalim Efendi

  Hâdim-i Şer-i Kavîm Abdulhalim

 • yekmu0004

  Abdulhalim b. Ahmed

  Hâdim-i Şer-i Muhammed Abdulhalim b. Ahmed

 • yekmu0489

  Şerîf Osman b. Ramazan

  Hâdim-i Sırr-ı Evliyâ Şerîf Osman b. Ramazan

 • yekmu0498

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Hâdimü Ehli’l-İfâde ve’l-İstifâde Şeyh Muhammed el-Ma‘rûf bi-Kadızâde

 • yekmu0209

  Mehmed Latif b. Mehmed Sâdık el-Mevlevî

  Hâdimü’l-Fukarâ eş-Şeyh Mehmed Latif

 • yekmu0536

  Nazîf el-Mevlevî, Hasan b. Abdullah el-Yenişehrî

  Hâdimü’l-Mevlevî Nazîf 1253

 • yekmu0475

  Dâire-i Sıhhiye Tahrîrât Odası Kâtibi Hâfız Ahsen Efendi

  Hâfız Ahsen 1290

 • yekmu0610

  İffetî, Hâfız Mustafa b. Mehmed b. Abdulkerim Sâmî el-İstanbulî

  Hâfız İffetî 1118

 • yekmu0458

  Mustafa el-Mihalicî

  Hâfız Mustafa 1078

 • yekmu0426

  Süleymâniye Dârulhadîsi’nde Mu‘îd Mehmed b. Hasan

  Hâfızu’l-Kur’ân Mehmed 1140

 • yekmu0145

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Musullulu Behcet Ali Efendi

  Hâhed ez Feyz-i İlâhî es-Seyyid Behcet Ali 1185

 • yekmu0485

  Nakîbzâde Şerîf Ahmed Efendi

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Ahmed 1157

 • yekmu0155

  Sâlih b. İsmâ‘il

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Sâlih 1167

 • yekmu0069

  Hatice Sultan

  Hâk-i Kadem-i Fahr-i Âlem Hatice Sultan

Yukarı Çık
Go up