Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0606

  İskender b. Abdullah

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-İlâh el-Mütevellî İskender b. Abdullah

 • yekmu0605

  Hızâne-i Kütüb-i Sultan Abdulmecid Han’a Mevzû‘ Kitabdır

 • yekmu0604

  İbrâhim Efendi

  Mu‘în İbrâhim

 • yekmu0603

  Â’işe bint Ahmed

  Â’işe 1190

 • yekmu0602

  Â’işe bint Süleyman

  Bende-i Mennân Â’işe bint Süleyman 1154

 • yekmu0601

  Evkâf Memuru Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1191

 • yekmu0600

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Be-Deh Yâ Rabb be-Abdulkâdir İzz ü Câh der Dâreyn 1199

 • yekmu0599

  Hasan b. Abdusselâm

  Efkaru’l-Enâm Hasan b. Abdusselâm

 • yekmu0598

  Bursa’da Kâtib Muhammed Emin b. Ahmed

  Abduhû Muhammed Emin

 • yekmu0597

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Osman 995

 • yekmu0596

  Ahmed Efendi

  Yâ Samed Yessir Umûra Ahmed 1122

 • yekmu0595

  Osman Efendi

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr Osman

 • yekmu0594

  Sun‘ullah

  Sun‘ullah 1153

 • yekmu0593

  Hızır b. Ali el-Bursevî

  Abduhû Hızır

 • yekmu0592

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Abdulkâdir 1207

 • yekmu0591

  Abdulvehhâb b. Osman el-İstanbulî el-Hıllî el-Hanefî

  Sâlik-i Râh-ı Savâb Ola Abdulvehhâb

 • yekmu0590

  Kefevîzâde, Ahmed b. Mehmed

  Abduhû es-Seyyid Ahmed

 • yekmu0589

  Semmânzâde Mehmed Süleyman Cemil Efendi

  Hasbunallâhu ve Ni‘me’l-Vekîl Abduhû Süleyman Cemil 1160

 • yekmu0588

  Zenbillizâde, Ziyâ’eddin Fudayl b. Ali b. Ahmed el-Cemâlî el-Bekrî er-Rûmî el-Hanefî

  Vakafe Fudayl el-Cemâlî 991

 • yekmu0587

  Muhammed Efendi

  İlâhî be Mahşer me-Bâdâ Cüdâ Muhammed zi Lutf-i Rasûl-i Hudâ

 • yekmu0586

  Seyyid Mehmed Emin Efendi

  es-Seyyid Mehmed Emin Veffik Murâdî yâ Mu‘în

 • yekmu0585

  İsmâ‘il Fâhir Efendi

  İsmâ‘il Fâhir 1178

 • yekmu0584

  Osman Efendi

  Rabbi Veffik Umûra Osman

 • yekmu0583

  Muhammed b. Abdullah

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-İlâh el-Fakîr Muhammed b. Abdullah

 • yekmu0582

  Seyyid Ali Efendi

  Abduhû Seyyid Ali 754

 • yekmu0581

  Şeyh Muhammed Rızâ

  Allâhu zü’l-Atâ Vakfun li’ş-Şeyh Muhammed Rızâ 1153

 • yekmu0580

  Lâdîkîzâde Ali Hıfzı Efendi

  Min Kütübi’l-Hakîr Lâdîkîzâde Ali Hıfzı 1204

 • yekmu0579

  Kilis Kadısı Seyyid Ali Efendi

  Âmentü billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm ve Tevekkeltü ale’l-Hayyi’l-Kayyûm Rabbi Sehhil Umûra Seyyid Ali 1153

 • yekmu0578

  Selânik’te Ayasofya Câmi‘i Mü’ezzini Muhammed b. Hüseyin

  Muhammed

 • yekmu0577

  Muhammed Hüseyin Efendi

  el-Abdu’l-Müznib Muhammed Hüseyin

 • yekmu0576

  Ahmed Efendi

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Seyyid Ahmed 1120

 • yekmu0575

  Rızâ Kulî

  Lâ İlâhe illallâhu’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübîn Abduhû Rızâ Kulî

 • yekmu0574

  Muhammed Emin Efendi

  Yâ Mücîbe’s-Sâ’ilîn Yercû minke Zülfete’l-Ebrâr Muhammed Emin

 • yekmu0573

  Mustafa Ali

  Rehber-i Hidâyet-i Ezelî Mustafa Ali 1076

 • yekmu0572

  Mehmed

  Gül-i Murâd-ı Mehmed Hemîşe Handân Bâd 1147

 • yekmu0571

  İshak

  Bende-i Hazret-i Hallâk İshak 1033

 • yekmu0570

  Ahmed b. Eyyûb el-Ensârî

  Yürcî mine’l-Kerîmi’l-Bârî Hüsne’l-Hitâm Ahmed ibn Eyyûb el-Ensârî

 • yekmu0569

  Halil

  Avvenallâhu’l-Celîl Abdehu’l-Halîl

 • yekmu0568

  Seyyid Mehmed Selim

  es-Seyyid Mehmed Selim 1185

 • yekmu0567

  Üftâdezâde Mustafa Efendi

  Üftâdezâde es-Seyyid Mustafa 1125

 • yekmu0566

  Muhammed Efendi

  Abduhû Muhammed

 • yekmu0565

  Şahbâz Giray

  Men Âmene bi’l-Kader Emine mine’l-Keder Şahbâz Giray

 • yekmu0564

  Ebû Bekir Efendi

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Ebû Bekir 1200

 • yekmu0563

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî 1236

 • yekmu0562

  Muhammed Beki

  Abduhû Muhammed Beki

 • yekmu0561

  Ebu’n-Nûr Seyfeddin Abdurrahman Refî‘ b. Muhammed en-Nagamî [?]

  Şeh-i İklîm-i Velâyet Ola Abdurrahman Refî‘

 • yekmu0560

  Muhammed b. Mevlânâ

  Bende-i Hâlık-ı Hayy-i Dânâ el-Hâcc Muhammed b. es-Seyyid eş-Şeyh Mevlânâ 995

 • yekmu0559

  Muhammed Sâlih Efendi

  Muhammed Sâlih 1175

 • yekmu0558

  Derviş Mehmed Efendi

  es-Seyyid Derviş Mehmed 1108

 • yekmu0557

  Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1177

Yukarı Çık
Go up