Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0121

  Hacızâde Mustafa Efendi

  Vakfu’l-Merhûm Mustafa Efendi el-Müştehir bi-Hacızâde Yesserallâhu lehu’l-Hüsnâ ve Ziyâde 1082

 • yekmu0122

  Sâlih b. Abdulganî el-İstanbulî

  Bu kitabı Şeyh Seyyid Sâlih b. Abdulganî İslambolî kendi binâ eylediği Siroz’da Hazînedâr Tekkesi Câmi-i Şerîfi havlusunda vâki‘ Dergâh-ı Nakşibendiyye’ye vakf eylemiştir 1201

 • yekmu0123

  Çötelizâde Hacı Ahmed Ağa

  Vakf-ı Çötelizâde Hacı Ahmed Ağa 1241

 • yekmu0124

  Çötelizâde Hacı Mehmed Efendi

  Abduhû es-Seyyid el-Hâcc Mehmed Çötelizâde 1216

 • yekmu0125

  Çötelizâde Hacı İbrâhim Ağa

  Sâhibu’l-Vakf Çötelizâde el-Hâcc İbrâhim Ağa 1246

 • yekmu0126

  Tuzcuzâde Hacı Halil Efendi

  Mazhar-ı Lutf-i Celîl Vâkıf Tuzcuzâde el-Hâcc Halil 1221

 • yekmu0127

  Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî ve Şerata Tasarrufehâ li-A‘lemi Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin ve Esta‘îzü billâhi Te‘âlâ in İnkaraza’l-İlmu anhum Yûza‘a fî Kütübhâne-i Siroz ve Yutâla‘a fîhâ ve Ecruhû aleyhi bi-Fazlihî Te‘âlâ 1237

 • yekmu0128

  Muhammed Efendi

  el-Fakîr Muhammed Tevekkülî alâ Hâlıkî

 • yekmu0129

  İbrâhim Necmeddin Efendi

  İbrâhim Necmeddin Efendi’nin vakfıdır 1329

 • yekmu0130

  Bazı Ashâb-ı Hayrın Çorlulu Ali Paşa Kitabhânesine Vakf Eylediği Kitabdır

 • yekmu0131

  Süleymaniye Kütüphanesi

  Vakf-ı Kütübhâne-i Süleymâniye

 • yekmu0132

  Ahmed b. Nâbî

  el-Fakîr Ahmed b. Nâbî Yâ Latîf Yâ Vâfî Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî

 • yekmu0133

  Hacı Halil Efendi

  Âlim-i Esrâr Olan Hakk’dan Diler Ecr-i Cezîl Bu Kitâb-ı Pâki Vâkıf bâ-Nazar el-Hâcc Halil 1174

 • yekmu0134

  Mustafa Efendi

  Şefî‘ Bâdâ Muhammed Mustafa râ 1223

 • yekmu0135

  Mustafa Efendi

  Mustafa 1281

 • yekmu0136

  Seyyid Hacı Mustafa Efendi

  Seyyid el-Hâcc Mustafa

 • yekmu0137

  Seyyid Hâfız Mustafa Efendi

  es-Seyyid Hâfız Mustafa

 • yekmu0138

  Piyâle

  Piyâle Bende-i Sultan Korkûd Nedâred der-Cihân cüz Dost Maksûd

 • yekmu0139

  Şeyh Vefâ, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed b. Yahyâ el-Konevî es-Sadrî

  Mühr-i Vefâ

 • yekmu0140

  Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî

  Min Kütübi’l-Fakîr Osman Selâhaddin el-Mevlevî Ğaferallâhu lehû 1267

Yukarı Çık
Go up