Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0451

  Muhammed râ be her Kârî Be-Deh Tevfîk yâ Rabbî 1087

 • yekmu0452

  Süleyman Sa‘deddin ibn Mehmed Emin

 • yekmu0453

  İbrâhim Tâhir 1068

 • yekmu0454

  es-Seyyid Muhammed Tâhir b. Rıfat 1305

 • yekmu0455

  Meclis-i Meşâyih 1291

 • yekmu0456

  es-Seyyid Hasan Resmî 1254

 • yekmu0457

  Abduhû Yusuf 1083

 • yekmu0458

  Hâfız Mustafa 1078

 • yekmu0459

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Merhûm el-Hâcc Muhammed Şükrî bi-Kütübhâne-i es-Sultan Muhammed Han 1275

 • yekmu0460

  Abduhû Mahmûd 1084

 • yekmu0461

  Umar Senden İlâhî Hatm-i Îmân Kelâmın Hâdimi Seyyid Süleyman Sâmân

 • yekmu0462

  Muhammed Sâlih 1317

 • yekmu0463

  Vakafe İbrâhim b. Mûsâ Râciyü’l-Afv ve’r-Rızâ Afâ anhumâ Rabbuhumâ

 • yekmu0464

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ali 1023

 • yekmu0465

  es-Seyyid Nazîf 1236

 • yekmu0466

  Bende-i Hudâ Muhammed 1140

 • yekmu0467

  Muhammed 1165

 • yekmu0468

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Âdil el-Fakîr Abdulkâdir b. Kâmil

 • yekmu0469

  Nezâret-i Ma‘ârif-i Umûmiyye

 • yekmu0470

  es-Seyyid Mehmed Emin Ra’ûf

 • yekmu0471

  es-Seyyid Mehmed Şemseddin

 • yekmu0472

  Hasbiyallâhu Vahdehû

 • yekmu0473

  Abdurrahîm 1234

 • yekmu0474

  es-Seyyid Muhammed Âtıf 1212

 • yekmu0475

  Hâfız Ahsen 1290

 • yekmu0476

  es-Seyyid Muhammed Sâdık el-Mevlevî 1230

 • yekmu0477

  Fe-tebârakâllâhu Ahsene’l-Hâlıkîn 1200

 • yekmu0478

  Nûreddin

 • yekmu0479

  es-Seyyid Mehmed Es‘ad 1219

 • yekmu0480

  Tevekkel alellâhi fî Külli’l-Umûr Abduhû Muhammed İbrâhim en-Nasîrî 1113

 • yekmu0481

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû İbrâhim

 • yekmu0482

  Abduhû Muhammed Sâdık

 • yekmu0483

  Süleyman

 • yekmu0484

  Yâ İlâhî ez to Mîhâhed Fütûh Râcî-i Lutfet Muhammed ibn Nuh

 • yekmu0485

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Ahmed 1157

 • yekmu0486

  Âl-i Muhammed Abdullah 1172

 • yekmu0487

  Rabbi Veffik Umûra Mahmûd 1112

 • yekmu0488

  Mustafa Allâme 1182

 • yekmu0489

  Hâdim-i Sırr-ı Evliyâ Şerîf Osman b. Ramazan

 • yekmu0490

  Selâmun alâ İbrâhim

 • yekmu0491

  Yâ Fettâh

 • yekmu0492

  Abdullah 1207

 • yekmu0493

  Mustafa İffet 1188

 • yekmu0494

  Abdî 1151

 • yekmu0495

  Hakk’a Tefvîz Eyledi Cümle Umûrun Osman

 • yekmu0496

  Ahmed Rıfat 1242

 • yekmu0497

  er-Râcî Şefâ‘ate Seyyidihî Ebû Bekir

 • yekmu0498

  Hâdimü Ehli’l-İfâde ve’l-İstifâde Şeyh Muhammed el-Ma‘rûf bi-Kadızâde

 • yekmu0499

  Seyyid Yahyâ Sâ’ib 1190

 • yekmu0500

  Yâ Rabb Mazhar-ı Şeref Ola Tevfik Ali 1213

Yukarı Çık
Go up