Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0501

  Yâ Allah

 • yekmu0502

  es-Seyyid Osman 1208

 • yekmu0503

  Tâlib-i Sırr-ı Kitâb-ı Mesnevî Derviş İbrâhim Afîf el-Mevlevî 1203

 • yekmu0504

  Abdullah el-Murâdî 1190

 • yekmu0505

  Tevfik 1260

 • yekmu0506

  es-Seyyid el-Hâcc Ubeydullah 1208

 • yekmu0507

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Yahyâ

 • yekmu0508

  Min Mevâhibi’l-Mennân li-Abdihî Seyyid Osman 1199

 • yekmu0509

  Ahmed 1166

 • yekmu0510

  Seyyid Abdullah b. Abbâs 1179

 • yekmu0511

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1010

 • yekmu0512

  Muhammed 1172

 • yekmu0513

  Yâ Kâfiye’l-Mühimmât Abduhû Yusuf 1114

 • yekmu0514

  Fâtıma

 • yekmu0515

  es-Seyyid Mehmed Nûri 1294

 • yekmu0516

  Bende-i Hudâ Ebû Bekir

 • yekmu0517

  Hasbiyallâhu lâ İlâhe Sivâh Ey Muhammed merâ Hudâst Penâh

 • yekmu0518

  Hâk-i Pây-i Âl-i Abâ Derviş İbrâhim el-Mevlevî

 • yekmu0519

  İttekıllâhe haysümâ Künte yâ Ahmed 1209

 • yekmu0520

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ma‘bûd el-Fakîr Ali b. Mahmud

 • yekmu0521

  Bende-i Ad‘afü’l-İbâd Ahmed b. Fâ’ik

 • yekmu0522

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa 1264

 • yekmu0523

  Kuli’l-Hayr ve illâ fe’sküt

 • yekmu0524

  Hamdullah 1185

 • yekmu0525

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed İlâhî ger Şeved Lutf-i to Hemrâh Şeved Bende zi Makbûlân-ı Dergâh

 • yekmu0526

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdulkâdir Hâsıl Bâd

 • yekmu0527

  Halil 1167

 • yekmu0528

  Nâ’il-i Rif‘at-i Dâreyn Ola Yâ Rabb Îsâ 1152

 • yekmu0529

  Mustafa 1186

 • yekmu0530

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Hacı Osman

 • yekmu0531

  Men Sabera Zafera

 • yekmu0532

  Hüseyin Nâci 1087

 • yekmu0533

  Yâ Müfettiha’l-Ebvâb İftah lenâ Hayra’l-Bâb Abduhû Mehmed 1108

 • yekmu0534

  Vakafe Şeyhu’l-İslâm Veliyyüddin Efendi ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Mustafa Ağa ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Hüseyin Ağa 1175

 • yekmu0535

  Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âlihî ve Sahbihî ve Sellem

 • yekmu0536

  Hâdimü’l-Mevlevî Nazîf 1253

 • yekmu0537

  Bende-i Mevlânâ Derviş Mahmûd

 • yekmu0538

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1042

 • yekmu0539

  Muhammed Rasûlullah 1042

 • yekmu0540

  Be-Hakk-ı Gül-i Âl-i Muhammed Dil-i Fehîm Küşâd Bâd 1207

 • yekmu0541

  Bende-i Âl-i Muhammed Muhammed

 • yekmu0542

  Nâdi Aliyyen Mazhara’l-Acâ’ib Tecidhu Avnen leke fi’n-Nevâ’ib Küllü Hemmin ve Gammin Seyencelî Bi-Nübüvvetike yâ Muhammed bi-Velâyetike yâ Ali Efkaru’l-Verâ Bektaş et-Tokâdî

 • yekmu0543

  Muhammed Ali

 • yekmu0544

  Mehmed Emin

 • yekmu0545

  Li-Külli Nebiyyin Refîkun fi’l-Cenneti ve Refîkî fîhâ Osman

 • yekmu0546

  Hasbiyallâh Abduhû Feyzullah 1156

 • yekmu0547

  Allahu’r-Rahîm ve Ene Abduhû

 • yekmu0548

  Ebû Bekir 1170

 • yekmu0549

  Mustafa

 • yekmu0550

  Bende-i Kemterîn Hüseyin

Yukarı Çık
Go up