Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0601

  Muhammed Sâdık 1191

 • yekmu0602

  Bende-i Mennân Â’işe bint Süleyman 1154

 • yekmu0603

  Â’işe 1190

 • yekmu0604

  Mu‘în İbrâhim

 • yekmu0605

  Hızâne-i Kütüb-i Sultan Abdulmecid Han’a Mevzû‘ Kitabdır

 • yekmu0606

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-İlâh el-Mütevellî İskender b. Abdullah

 • yekmu0607

  el-Fakîr Ahmed b. Hacı Ferhâd Elâ lâ Tahzen İhvânü’l-Beliyye Fe-lirrahmâni Eltâfün Hafiyye

 • yekmu0608

  Be-Hakk-ı Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Muhammed râ Kon Musahhar İzz-i Devlet 1151

 • yekmu0609

  Behreyâb-ı Kerem-i Hazret-i Hakk İbrâhim

 • yekmu0610

  Hâfız İffetî 1118

 • yekmu0611

  Allâhümme Ahyi Ahmed b. Nu‘mân bi-Tâ‘atik ve Edhılhume’l-Cennete bi-Rahmetik 1130

 • yekmu0612

  Yâ Rabb İki Cihanda Muhammed Sa‘îd Ola 1147

 • yekmu0613

  Yâ Rabb be-Guşâ ez Keremet Tâli-i Mahmûd 1083

 • yekmu0614

  Abduhû Râsih Ali

 • yekmu0615

  Yâ Rabb zi to Tevfîk Temennâ Koned Ahmed

 • yekmu0616

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Muhammed Sa‘îd 1183

 • yekmu0617

  Feyzullah 1155

 • yekmu0618

  Abduhû İsmâ‘il 1192

 • yekmu0619

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Ahmed Hamdullah

 • yekmu0620

  Ahmed Hamdullah 1249

 • yekmu0621

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Abdulfettâh 1223

 • yekmu0622

  İbrâhim 1167

 • yekmu0623

  Yusuf b. Osman

 • yekmu0624

  el-Mu‘în el-Vedûd 1231

 • yekmu0625

  Muhammed Ârif

 • yekmu0626

  es-Seyyid Yahyâ

 • yekmu0627

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0628

  Eleysallâhu bi-Kâfin Abdehû Abdulkâdir

 • yekmu0629

  eş-Şeyh Hüseyin Lebîb 1151

 • yekmu0630

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Muhammed

 • yekmu0631

  Abduhû Mustafa Nazîf 1209

 • yekmu0632

  Âsâr-ı Müfîde Kütübhânesi

 • yekmu0633

  Şeyh İbrâhim Edhem

 • yekmu0634

  Osman 1316

 • yekmu0635

  Âşiri’n-Nâse bi-Huluki’l-Mustafa

 • yekmu0636

  Abduhû Sâlih 1158

 • yekmu0637

  Bende-i Evlâd-ı Muhammed Ahmed 1132

 • yekmu0638

  İsmâ‘il

 • yekmu0639

  Vakf-ı Sadrâzam el-Hâcc Mehmed Paşa 1160

 • yekmu0640

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Süleyman

 • yekmu0641

  el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-hâzâ ve mâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh el-Fakîr Abdulganî Hâmid Ğufira lehû 1195

 • yekmu0642

  Ferîdüddin Hasan 1224

 • yekmu0643

  Tâlib-i Tevfîk-i İlâhî Selman

 • yekmu0644

  eş-Şeyh Seyyid Mehmed Tevfik 1234

 • yekmu0645

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Ahmed

 • yekmu0646

  es-Seyyid İbrâhim Nûreddin 1251

 • yekmu0647

  es-Seyyid Mehmed Tâhir 1273

 • yekmu0648

  es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

 • yekmu0649

  es-Seyyid Mahmûd 1223

 • yekmu0650

  Vakafe el-Hâcc Hasan 1152

Yukarı Çık
Go up