Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0201

  Dâru’t-Tıbâ‘ati’l-Âmire

 • yekmu0202

  Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

 • yekmu0203

  Râcî-i Eltâf-ı İlâhî Receb 1011

 • yekmu0204

  Rızâ-yı Hakk Hemî Cûyed Muhammed

 • yekmu0205

  es-Seyyid Abdulkâdir 1223

 • yekmu0206

  Seyyid Ali el-Mevlevî

 • yekmu0207

  Şod ez Mühr-i Hâtem Süleyman Fehim 1253

 • yekmu0208

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr Hüseyin Hüsnü

 • yekmu0209

  Hâdimü’l-Fukarâ eş-Şeyh Mehmed Latif

 • yekmu0210

  Mustafa Bende-i Ânest ki Cihân Bende-i Ûst

 • yekmu0211

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0212

  Men Yuhibbu Muhammeden Sa‘îdün bi-Külli Hâle

 • yekmu0213

  Yâ Rasûlellah! Gulâm-ı Kemterînindir Ömer

 • yekmu0214

  Dâred Ümmîd-i Şefâ‘at zi Muhammed Mehdî 1127

 • yekmu0215

  Yâ İlâhî bi-Hurmeti’l-Haremeyn Muhammed Râşid’e Ver Sa‘âdet-i Dâreyn 1112

 • yekmu0216

  Vukıfe’l-Kitâb alâ Rızâ’i’l-Vehhâb Meşrûtan fî Dâri’l-Vâkıf li’t-Tullâb 1122

 • yekmu0217

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Metîn Nâsıruddin b. İzzeddin

 • yekmu0218

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Kadîr el-Fakîr Ahmed b. Hâmid

 • yekmu0219

  Mihr-i Muhabbet Mühr Urdu Câna Ahmed ne Hâcet Nâm u Nişâna 1173

 • yekmu0220

  Es’elullâhe Hüsne’l-Hitâm

 • yekmu0221

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdurrahman Hâsıl Bâd

 • yekmu0222

  Sâhibuhû Ahkaru’n-Nâs Şeyh Muhammed en-Nâşir

 • yekmu0223

  Mehmed Atâ’ullah 1187

 • yekmu0224

  el-Mütevekkil alellâh Abduhû Haydar b. Abdullah

 • yekmu0225

  es-Seyyid İbrâhim 1202

 • yekmu0226

  Be-Mihr-i Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Lenâ İftah İlâhî Bâb-ı Rahmet el-Fakîr Muhammed b. Hızır

 • yekmu0227

  Ahmedullâhe alâ Külli Na‘mâ’ihî

 • yekmu0228

  Nâ’il-i Eltâf-ı Hudâ Mustafa

 • yekmu0229

  Alellâhi fî Külli’l-Umûri Tevekkülî Ve bi’l-Es‘adi’l-Hâdi’ş-Şefî‘i Tevessülî

 • yekmu0230

  Rabbi Sehhil Umûra Hasan

 • yekmu0231

  el-Vâsık bi’l-Meliki’r-Rahîm el-Fakîr Muhammed b. İbrâhim

 • yekmu0232

  Ziver 1307

 • yekmu0233

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî Abduhû Muhammed

 • yekmu0234

  el-Mütevekkil ale’s-Samedi’l-Ma‘bûd el-Fakîr Hüseyin b. Mahmûd

 • yekmu0235

  Abduhû Muhammed Mehdî 1214

 • yekmu0236

  Elvan 1292

 • yekmu0237

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0238

  Hâdim-i Şer-i Kavîm Abdulhalim

 • yekmu0239

  Râcî-i Lutf-i Samed Muhibbullah b. Muhammed

 • yekmu0240

  Hâk-i Pây-i Fahr-i Âlem Mustafa Tâhir

 • yekmu0241

  Rızâ-yı to Hâhed Muhammed Sa‘îd 1155

 • yekmu0242

  Umûr-i Kâm-ı Feyzullah Hemvâre Müyesser Bâd 1130

 • yekmu0243

  İnnî Abdullah Âtâniye’l-Kitâb

 • yekmu0244

  Kemeraltı Câmii Kütübhânesine Mahsûs Sâlepcizâde el-Hâcc Ahmed Efendi’nin Kütüb-i Mevkûfesidir

 • yekmu0245

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Muhammed

 • yekmu0246

  Sultan Süleyman b. Selim Şah

 • yekmu0247

  Kad Vakafe hâzihi’n-Nüsha el-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Fâzıl Nu‘mân b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Allâme es-Sadru’ş-Şehîd Mustafa b. el-Vezîru’l-A‘zam en-Nihrîr Ebû Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlellâhu Isârahum 1170

 • yekmu0248

  Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam Nu‘mân 1170

 • yekmu0249

  es-Seyyid Ali Remzi

 • yekmu0250

  Vakf-ı Sâhibu’l-Hayrât el-Hâcc Seyyid Mustafa Fethîzâde der-Kitâbhâne-i Câmi-i Sultan Süleyman 1202

Yukarı Çık
Go up