Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0251

  el-Mütevekkil alellâhi’s-Samed el-Abdu’l-Fakîr Muhammed

 • yekmu0252

  Elâ lâ Tahzen İhvânü’l-Beliyye Fe-lirrahmâni Eltâfün Hafiyye el-Fakîr Hudâverdi

 • yekmu0253

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0254

  Allâhu’l-Müste‘ân Abduhû Süleyman

 • yekmu0255

  Osman b. Ahmed el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0256

  Abdurrahman

 • yekmu0257

  Ola Mazhar-ı Bismillah Hem Habîb-i Rasûlullah Bula Tevfîk-i Lutfullah Veliyyüddin Cârullah

 • yekmu0258

  Vakafe hâza’l-Kitâb lillâhi Ebû Abdullah Veliyyüddin Cârullah bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetin Benâhâ bi-Cenbi Câmi‘i Sultan Mehmed bi-Kostantıniyye Sene 1147

 • yekmu0259

  Hemîn Devlet-i İkbâl-i Sermed Mübârek şod Nigîn-i Mühr-i Ahmed

 • yekmu0260

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Abdullah

 • yekmu0261

  Ola Manzûr-i Lutf-i Rabb-i Emced İki Âlemde Bedreddin Mehmed

 • yekmu0262

  Emine

 • yekmu0263

  Vakf-ı Mehmed Efendi Ser-Halîfe-i Mukâbele-i Süvâri der Câmi-i Hazret-i Şeyh Vefâ 1186

 • yekmu0264

  Abdullatif

 • yekmu0265

  el-Mülkü lillâh

 • yekmu0266

  Hüsâmeddin Mehmed 1219

 • yekmu0267

  Allâhe’l-Müte‘âl Ahmedu Külle Hâl 1181

 • yekmu0268

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr Hasan 1313

 • yekmu0269

  Mehmed Emin Salâhî

 • yekmu0270

  el-Abdu’l-Fakîr Muhammed b. Ali 995

 • yekmu0271

  Selâmun alâ İbrâhim 1174

 • yekmu0272

  el-Müftakir ilallâhi’l-Mübîn Kâkû b. Nizâmeddin b. İshak

 • yekmu0273

  el-Fakîr Abdurrahîm

 • yekmu0274

  Rabbi Veffik ve A‘in İsmâ‘il

 • yekmu0275

  Abdusselâm 1206

 • yekmu0276

  Seyyid Ali 1143

 • yekmu0277

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Hüseyin b. el-Hâcc Hasan Le‘anallâhu alâ men Beddelehû 1224

 • yekmu0278

  Mehmed Tevfik 1300

 • yekmu0279

  Hasbuke’l-Kerîm yâ Abdurrahîm 1163

 • yekmu0280

  el-Hâcc Hüseyin 1210

 • yekmu0281

  Rızâ-yı Cenâb-ı Hudâ-yı Kerîm Be-Hâhed Süleyman bi-Kalbin Selîm

 • yekmu0282

  es-Seyyid Osman Hayri 1284

 • yekmu0283

  Abduhû Ahmed Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr

 • yekmu0284

  Abduhû Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî 1208

 • yekmu0285

  Abdulhakk Nakşibendî

 • yekmu0286

  es-Seyyid Şihâbüddin 1279

 • yekmu0287

  Bende-i Hudâ Abdulaziz 1273

 • yekmu0288

  Abduhû Mernûş 1293

 • yekmu0289

  Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd Efendi’nin vakfıdır 1210

 • yekmu0290

  Vehbî

 • yekmu0291

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1175

 • yekmu0292

  Hüseyin Vehbî râ Siyâdet Şod

 • yekmu0293

  Kefâ bi’l-Mevt Vâ‘izan yâ Ömer 1177

 • yekmu0294

  Abduhû Şemseddin 1170

 • yekmu0295

  Ahmed Şemseddin 1155

 • yekmu0296

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr 1172

 • yekmu0297

  Mahmûd es-Sabrî

 • yekmu0298

  Be-Hakk-ı Şehîdân-ı Bedr u Huneyn Hudâyâ Atâ Kon Murâd-ı Hüseyn

 • yekmu0299

  Muhammed Nûreddin 1199

 • yekmu0300

  el-Fakîr Hacı Mustafa

Yukarı Çık
Go up