Seals

Total 18 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Women Seals

Next Page
 • yekmu0003

  el-Mütevekkile alellâhi’l-Meliki’l-Mennân Vâlide-i Pâdişah-ı Din-penâh Sultan Murad Han

 • yekmu0019

  Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Mihrişâh Sultan Ümmü Emîri’l-Mü’minîn Sultan Selim Han bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hazâ’inihî Sene 1215

 • yekmu0063

  Vakfu İsmihan Sultan bint Sultan Selim Han bi-Medresetihâ fî Ebî Eyyûb el-Ensârî 976

 • yekmu0064

  Tercû Rahmete Rabbihe’s-Sübhân Vâlidetü’s-Sultan Gâzî Mehmed Han 1072

 • yekmu0065

  Vâlide-i Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis 1124

 • yekmu0066

  Vakf-ı Hazret-i Sâliha Sultan binti’l-Merhûm Sultan Ahmed Han 1173

 • yekmu0067

  An Vakfı Devletlü İsmetlü Pertevniyal Vâlide Sultan Aliyyeti’ş-Şân Hazretleri 1279

 • yekmu0068

  Han Mahmûd-i Adlî’nin Goncası Abdulaziz Efendi Vâlidesi 1245

 • yekmu0069

  Hâk-i Kadem-i Fahr-i Âlem Hatice Sultan

 • yekmu0070

  Vakf-ı Râbi‘a Hâtun bint Muhammed 1057

 • yekmu0071

  Vakf-ı el-Hâce Â’işe Zevce-i es-Seyyid el-Hâcc Ahmed Cemil der Kütübhâne-i Mahmûd Paşa 1200

 • yekmu0262

  Emine

 • yekmu0390

  Bu Kitap Ebu’l-Feth Sultan Mehmed Han Câmi‘i Şerîfinde Merhûm Sun‘ullah Efendi’nin Kızı Âlime Hâtun’un Vakfıdır

 • yekmu0514

  Fâtıma

 • yekmu0727

  Sâhibetü’l-Vakf Hâce Ümmü Gülsüm Hanım

 • yekmu0752

  An Vakfı Devletlü İsmetlü Bezmiâlem Vâlide Sultan Aliyyeti’ş-Şân Hazretleri 1256

 • yekmu0753

  Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Â’işe bintü’l-Merhûm Şeyhülislam Sâhibi’l-Fetâvâ Ali Efendi bi-Şarti en Yesta‘milehu’l-Ulemâ’ Sene 1159

 • yekmu0754

  Vakf-ı Rukiye Hâtun Vâlide-i Pasbanzâde Seyyid Osman Paşa

Yukarı Çık
Go up