Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0493

  Mustafa İffet Efendi

  Mustafa İffet 1188

 • yekmu0411

  Mustafa Rûhî

  Mustafa Rûhî

 • yekmu0682

  Mustafa Şevket Efendi

  Mustafa Şevket 1287

 • yekmu0332

  Sâbık İzmir Kadısı Müftîzâde Abdurrahîm b. Mehmed

  Nâ’il-i Eltâf-ı Hakk Abdurrahîm

 • yekmu0228

  Mustafa Efendi

  Nâ’il-i Eltâf-ı Hudâ Mustafa

 • yekmu0685

  İsmâ‘il Efendi

  Nâ’il-i İzzet-i Dâreyn Ola Pir İsmâ‘il

 • yekmu0528

  Konya Müftüsü Îsâ Hızır Efendi

  Nâ’il-i Rif‘at-i Dâreyn Ola Yâ Rabb Îsâ 1152

 • yekmu0542

  Bektaş b. İskender et-Tokâdî

  Nâdi Aliyyen Mazhara’l-Acâ’ib Tecidhu Avnen leke fi’n-Nevâ’ib Küllü Hemmin ve Gammin Seyencelî Bi-Nübüvvetike yâ Muhammed bi-Velâyetike yâ Ali Efkaru’l-Verâ Bektaş et-Tokâdî

 • yekmu0308

  Abdulbâkî b. Mahmûd

  Nâme-i Men Rûz-i Âhir ey Hudâ Mühr Kon ez Mihr-i Hatm-i Enbiyâ Abdulbâkî b. Mahmûd

 • yekmu0469

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti

  Nezâret-i Ma‘ârif-i Umûmiyye

 • yekmu0478

  Nûreddin

  Nûreddin

 • yekmu0347

  Nüviştend ez Ezel İkbâl-i Sermed Be-Mühr-i Hâtem-i Sultan Mehmed

 • yekmu0335

  Ali

  Ola Dâ’im Ali Lutf ile Mazhar

 • yekmu0261

  Bedreddin Mehmed

  Ola Manzûr-i Lutf-i Rabb-i Emced İki Âlemde Bedreddin Mehmed

 • yekmu0257

  Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî

  Ola Mazhar-ı Bismillah Hem Habîb-i Rasûlullah Bula Tevfîk-i Lutfullah Veliyyüddin Cârullah

 • yekmu0381

  Ömer b. İsmâ‘il

  Ömer râ Deh İlâhî Rüşd ü Takvâ

 • yekmu0438

  Osman Efendi

  Osman 1098

 • yekmu0634

  Osman Efendi

  Osman 1316

 • yekmu0255

  Sultan II. Osman

  Osman b. Ahmed el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0674

  Muvakkitzâde Muhammed Pertev Efendi

  Pertev Gedâ-yı Lem‘a-i Nûr-i Muhammedem 1188

 • yekmu0138

  Piyâle

  Piyâle Bende-i Sultan Korkûd Nedâred der-Cihân cüz Dost Maksûd

 • yekmu0165

  Çankırılı Kayyımzâde Abdullah Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Abdullah 1218

 • yekmu0793

  Moravîzâde, Müderris Ahmed Hâmid Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Hâmid 1192

 • yekmu0230

  Konevî Hacı Hasan Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Hasan

 • yekmu0020

  Mehmed Ârif Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Mehmed Ârif

 • yekmu0784

  Muhammed Sa‘îd Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Muhammed Sa‘îd

 • yekmu0405

  Ahmed Efendi

  Rabbi Veffik Umûra Ahmed

 • yekmu0099

  Bilal b. Abdullah b. Abdulmennân

  Rabbi Veffik Umûra Bilal

 • yekmu0291

  Sermi‘mârân-ı Hâssa İbrâhim Efendi

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1175

 • yekmu0651

  İbrâhim Efendi

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1321

 • yekmu0487

  Mahmûd

  Rabbi Veffik Umûra Mahmûd 1112

 • yekmu0584

  Osman Efendi

  Rabbi Veffik Umûra Osman

 • yekmu0274

  Müfîd er-Rûmî, İsmâ‘il Müfîd b. Ali el-Attâr el-İstanbulî el-Hanefî

  Rabbi Veffik ve A‘in İsmâ‘il

 • yekmu0432

  Serhalîfe-i Kalem-i Hâssa Süleyman b. Abdi

  Rabbiğfirlî ve Heb lî Mülken 1180

 • yekmu0203

  Receb b. Bahşî

  Râcî-i Eltâf-ı İlâhî Receb 1011

 • yekmu0105

  Muhammed Efendi

  Râcî-i Feyz-i İlâhî Muhammed 1156

 • yekmu0089

  Hafîd Efendi, Ebu’r-Refîd Mehmed b. Mustafa Âşir

  Râcî-i İhsân Muhammed Hafîd

 • yekmu0693

  İsmâ‘il b. Ali

  Râcî-i Lutf-i İlâhî İsmâ‘il b. Ali

 • yekmu0694

  Osman b. Musallî

  Râcî-i Lutf-i İlâhî Osman b. Musallî

 • yekmu0239

  Muhibbullah b. Muhammed el-Mâlikî

  Râcî-i Lutf-i Samed Muhibbullah b. Muhammed

 • yekmu0425

  Bedreddin

  Râcî-i Rahmet-i İlâh-i Mu‘în el-Fakîru’l-Hakîr Bedreddin

 • yekmu0573

  Mustafa Ali

  Rehber-i Hidâyet-i Ezelî Mustafa Ali 1076

 • yekmu0675

  Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi

  Reîsületıbbâ Hâfız Hasan 1201

 • yekmu0281

  Süleyman Efendi

  Rızâ-yı Cenâb-ı Hudâ-yı Kerîm Be-Hâhed Süleyman bi-Kalbin Selîm

 • yekmu0204

  Muhammed b. Hüseyin et-Tokâdî

  Rızâ-yı Hakk Hemî Cûyed Muhammed

 • yekmu0241

  Etıbbâ-yı Hâssa’dan Müderris Muhammed Sa‘îd Efendi

  Rızâ-yı to Hâhed Muhammed Sa‘îd 1155

 • yekmu0148

  Rûhî Emrullah b. Muhammed

  Rûhî Emrullah

 • yekmu0163

  Sa‘îdullah

  Sa‘îdullah

 • yekmu0358

  Sadîkuke men Sadakake lâ men Saddakake 1231

 • yekmu0673

  Sâdık Efendi

  Sâdık 1183

Yukarı Çık
Go up