Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0720

  Merhûm Harpûtî Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi’nin Vakfıdır 1305

 • yekmu0740

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid el-Hâcc Fethullah Fehmi el-Müftî bi-Medîneti Siroz ibnü’l-Müftî es-Seyyid Mehmed Hilmi ibn Fethullah ve Şerata fî Tasarrufihî mâ Şeratahû Ebûhu fî Kütübihi’l-Mevkûfe ve Ecruhû aleyhim ve alâ Vâlideyhim ve Esâtîzihim ve alâ Cemî‘i’l-Mü’minîn 1307

 • yekmu0232

  Ziver 1307

 • yekmu0748

  Hüve’l-Bâkî Merhûm Hüseyin Rızâ Bey ibnü’l-Merhûm Sâlih Süfyân Bey aleyhime’r-Rahmetü ve’l-Ğufrân’ın Rızâ’en lillâhi Te‘âlâ Vakfıdır lâ Yubâ‘u ve lâ Yurhenu ve lâ Yüste‘âru Ğurre-i Muharrem 1307

 • yekmu0719

  Vakf be-Kütübhâne-i Umûmî ez Kütübhâ-yı Mehmed Es‘ad el-Mevlevî 1309

 • yekmu0178

  Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî 1310

 • yekmu0702

  el-Hamdü lillâhi ve Kefâ Vakafe es-Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa 1311

 • yekmu0744

  Vakf-ı Şeyh Celâleddin be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1312

 • yekmu0268

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr Hasan 1313

 • yekmu0348

  Kad Emera bi-Vakfi hâza’l-Kitâbi’ş-Şerîf alâ Ulemâ’i’d-Dîni’l-Hanîf Halîfetü Rasûlillâh Emîru’l-Mü’minîn es-Sultan el-Gâzî Abdulhamid Han es-Sânî ibnü’s-Sultan Abdulmecid Han el-Gâzî Tâliben bihî Rızâ’allâhi’l-Kerîm Etâlallâhu Umrahû ve Edâme bi’n-Nasri ve’t-Tevfîk Hilâfetehû 1313

 • yekmu0104

  Vakf-ı Hasan Hüsnü Paşa der Eyyûb 1314

 • yekmu0634

  Osman 1316

 • yekmu0462

  Muhammed Sâlih 1317

 • yekmu0013

  Şeyh-i Tekye-i Sütlüce Hasîrîzâde Elif 1319

 • yekmu0662

  Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Altında 1319

 • yekmu0683

  Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Tahtı 1319

 • yekmu0651

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1321

 • yekmu0668

  Mahmûd Bey 1326

 • yekmu0749

  Vakf-ı Hâdimü’l-Fukarâ’ eş-Şeyh es-Seyyid Mehmed Tevfîk Emin Postnişîn-i în Dergâh be-Tarîk-i Halvetiyye-i Uşşâkiyye der Kurb-i Yedikule 1326

 • yekmu0129

  İbrâhim Necmeddin Efendi’nin vakfıdır 1329

Yukarı Çık
Go up