Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0381

  Ömer b. İsmâ‘il

  Ömer râ Deh İlâhî Rüşd ü Takvâ

 • yekmu0638

  İsmâ‘il Efendi

  İsmâ‘il

 • yekmu0128

  Muhammed Efendi

  el-Fakîr Muhammed Tevekkülî alâ Hâlıkî

 • yekmu0384

  Mehmed Hamîd

  Bâd Temennâ-yı Mehmed Hamîd

 • yekmu0640

  Süleyman Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Süleyman

 • yekmu0385

  Dârussaâde Ağası Tayfur Ağa

  Mukîm-i Gülşen-i Cennet Ola Tayfur

 • yekmu0130

  Bazı Ashâb-ı Hayrın Çorlulu Ali Paşa Kitabhânesine Vakf Eylediği Kitabdır

 • yekmu0386

  Hatvânîzâde, Muhammed el-Belgrâdî

  Yâ Müfettiha’l-Ebvâb Yâ Kâfiye’l-Mühimmât Abduhû Muhammed

 • yekmu0131

  Süleymaniye Kütüphanesi

  Vakf-ı Kütübhâne-i Süleymâniye

 • yekmu0643

  Selman

  Tâlib-i Tevfîk-i İlâhî Selman

 • yekmu0132

  Ahmed b. Nâbî

  el-Fakîr Ahmed b. Nâbî Yâ Latîf Yâ Vâfî Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî

 • yekmu0389

  Halil b. Pîrî

  el-Fakîr Halil b. Pîrî

 • yekmu0645

  Edirne Kadısı Ahmed Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Ahmed

 • yekmu0390

  Âlime Hâtun bint Sun‘ullah Efendi

  Bu Kitap Ebu’l-Feth Sultan Mehmed Han Câmi‘i Şerîfinde Merhûm Sun‘ullah Efendi’nin Kızı Âlime Hâtun’un Vakfıdır

 • yekmu0391

  Muhammed Latîf Buhârî

  Bende-i Hazret-i Bârî Muhammed Latîf Buhârî

 • yekmu0136

  Seyyid Hacı Mustafa Efendi

  Seyyid el-Hâcc Mustafa

 • yekmu0392

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0137

  Seyyid Hâfız Mustafa Efendi

  es-Seyyid Hâfız Mustafa

 • yekmu0393

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0138

  Piyâle

  Piyâle Bende-i Sultan Korkûd Nedâred der-Cihân cüz Dost Maksûd

 • yekmu0139

  Şeyh Vefâ, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed b. Yahyâ el-Konevî es-Sadrî

  Mühr-i Vefâ

 • yekmu0396

  Muhammed b. Ca‘fer el-Mukrî

  Vakf-ı Muhammed b. Ca‘fer el-Mukrî

 • yekmu0141

  Muhammed b. Hürrem b. Muhammed el-Karahisârî

  Vakfu’l-Merhûmi’l-Mağfûr Şah Muhammed Efendi b. el-Merhûm Hürrem Efendi

 • yekmu0397

  Haydar b. Hüsâm

  Vakafe’l-Hakîr Haydar b. Hüsâm Taleben li-Merdâtillâhi’l-Meliki’l-Allâm

 • yekmu0653

  İbrâhim Bey b. Genç Mehmed Paşa b. Dâmad İbrâhim Paşa

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû İbrâhim

 • yekmu0398

  Ahmed Âtıf

  Min Kütübi’l-Fakîr Ahmed Âtıf

 • yekmu0143

  Osman b. Keskin

  Abduhû Seyyid Osman

 • yekmu0399

  Muhammed b. Muhammed

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samedi’l-Kerîm Abduhû Muhammed b. Muhammed

 • yekmu0655

  Hüseyin b. Mehmed

  Hüseyin b. Mehmed

 • yekmu0144

  Abdulkerim b. Veliyyüddin b. Yusuf el-Celvetî

  Abdulkerim

 • yekmu0656

  Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ

  Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ

 • yekmu0401

  Muhammed Efendi

  Azze men Kane‘a ve Zelle men Tame‘a Abduhû Muhammed

 • yekmu0657

  Muhammed b. Ali el-Yegânî

  el-Mütevekkil ale’l-Hayyi’l-Ganî Muhammed b. Ali b. el-Yegânî

 • yekmu0146

  Veli

  Bende-i Hudâ Veli

 • yekmu0402

  Muhammed Efendi

  Umar Senden İlâhî Lutf-i bî-Hadd Kelâmın Hıfz Eden Hâfız Muhammed

 • yekmu0658

  Muhammed b. Ali el-Yegânî

  el-Abdu’l-Vâsık bi’l-Ganî Muhammed b. Ali el-Yegânî

 • yekmu0659

  Kurbanzâde, Süleyman el-Hâlidî el-Muğlavî

  Vakafe hâza’l-Kitâb li-Rızâ’illâhi Te‘âlâ Kurbanzâde Süleyman el-Hâlidî el-Muğlavî

 • yekmu0148

  Rûhî Emrullah b. Muhammed

  Rûhî Emrullah

 • yekmu0404

  Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi

  Mahabbetü Mustafa Behcetün alâ Kalbî

 • yekmu0660

  Ahmed b. Ebû Bekir b. Veliyyüddin el-Merzifonî

  Yâ Rabb be-Cemâl-i Şeref-i Nûr-i Muhammed Pür-Şebnem Ola Gonca-i Bâğ-ı Dil-i Ahmed

 • yekmu0405

  Ahmed Efendi

  Rabbi Veffik Umûra Ahmed

 • yekmu0406

  Yâ Rabb be-Hakkı Tâ‘at-ı Pâkân-ı Subhgâh Be-Nümâ Hüseyn râ zi İnâyât-ı Hîş Râh Her ki Dâred Rûy-ı ber Ehl-i Vefâ Der Do Âlem Kalb-i u Yâbed Safâ

 • yekmu0152

  Hacı Ömer Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Merhûm ve Mağfûr el-Hâcc Ömer Efendi bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî

 • yekmu0410

  Ali b. Mustafa b. Veliyyüddin

  Lutfuna Mazhar Ola Yâ Rabb Ali

 • yekmu0666

  Kardiçalı Şeyh Hacı Osman Nâci Efendi

  Kardiçalı Nakşî Şeyhi Hacı Osman Nâci Efendi’nin Vakfıdır

 • yekmu0411

  Mustafa Rûhî

  Mustafa Rûhî

 • yekmu0667

  Ahmed Efendi

  Ahmed

 • yekmu0156

  Yemenî Muhammed b. Osman

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0157

  Bahâ’eddin Ahmed

  Bahâ’eddin Ahmed

 • yekmu0158

  Muhammed Râşid Efendi

  Muhammed

Yukarı Çık
Go up