Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0277

  Hüseyin b. Hasan

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Hüseyin b. el-Hâcc Hasan Le‘anallâhu alâ men Beddelehû 1224

 • yekmu0337

  İbrâhim Gâlib

  İbrâhim Gâlib 1224

 • yekmu0642

  Ferîdüddin Hasan

  Ferîdüddin Hasan 1224

 • yekmu0439

  Yusuf Ağa’nın kardeşi Mehmed Necîb b. Mustafa

  Mehmed Necîb 1224

 • yekmu0621

  Abdulfettâh

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Abdulfettâh 1223

 • yekmu0134

  Mustafa Efendi

  Şefî‘ Bâdâ Muhammed Mustafa râ 1223

 • yekmu0649

  Seyyid Mahmûd Efendi

  es-Seyyid Mahmûd 1223

 • yekmu0205

  Seyyid Abdulkâdir Nâ’ilî

  es-Seyyid Abdulkâdir 1223

 • yekmu0355

  Seyyid Sâlim

  es-Seyyid Sâlim 1222

 • yekmu0126

  Tuzcuzâde Hacı Halil Efendi

  Mazhar-ı Lutf-i Celîl Vâkıf Tuzcuzâde el-Hâcc Halil 1221

 • yekmu0161

  Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî

  Vakafehû Ahmed li-Ulemâ’i ibnihî sümme li-Erhâmihî sümme li-Asabetihî 1220

 • yekmu0266

  Hüsâmeddin Mehmed

  Hüsâmeddin Mehmed 1219

 • yekmu0479

  Seyyid Mehmed Es‘ad

  es-Seyyid Mehmed Es‘ad 1219

 • yekmu0664

  Seyyid Mustafa Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i Safâ es-Seyyid Mustafa 1218

 • yekmu0165

  Çankırılı Kayyımzâde Abdullah Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Abdullah 1218

 • yekmu0018

  İlhâmî, Sultan III. Selim

  Hâzâ Vakfu Sultâni’z-Zamân el-Gâzî Sultan Selim Han b. Sultan Mustafa Han Afâ anhuma’r-Rahmân 1217

 • yekmu0687

  Gümrük Kâtibi Osman Nüzhet Efendi

  Vakf-ı Osman Efendi Kâtib-i Gümrük İzmir 1217

 • yekmu0124

  Çötelizâde Hacı Mehmed Efendi

  Abduhû es-Seyyid el-Hâcc Mehmed Çötelizâde 1216

 • yekmu0019

  Mihrişah Sultan

  Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Mihrişâh Sultan Ümmü Emîri’l-Mü’minîn Sultan Selim Han bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hazâ’inihî Sene 1215

 • yekmu0235

  Muhammed Mehdî

  Abduhû Muhammed Mehdî 1214

 • yekmu0014

  Nu‘mân Bey Efendi

  Vakafe es-Seyyid el-Hâcc Nu‘mân Bey Efendi b. el-Merhûm el-Hâcc Ali Bey Efendi b. el-Merhûm Küçük Ahmed Paşa 1213

 • yekmu0106

  Debbâğzâde Hacı İbrâhim Efendi

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb li-Merdâtillâhi Te‘âlâ Debbâğzâde el-Hâcc İbrâhim Efendi bi-Şarti en Yutâle‘a fî Dershâne-i Medrese-i Kılıç Ali Paşa der Tophâne 1213

 • yekmu0500

  Dîvân-ı Hümâyun Kâtibi Tevfik Ali

  Yâ Rabb Mazhar-ı Şeref Ola Tevfik Ali 1213

 • yekmu0768

  Vidin Serdengeçti Ağası Esîrîzâde Mehmed Ârif Efendi

  Vakf-ı Mehmed Ârif Sene 1212

 • yekmu0474

  Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi

  es-Seyyid Muhammed Âtıf 1212

 • yekmu0758

  Fatih Kütüphanesi

  Fatih Kütüphanesi 1212

 • yekmu0760

  Mustafa Esir Efendi

  Vakafe el-Hâcc Mustafa Esir Sene 1212

 • yekmu0034

  Hacı Mehmed Ağa b. Hacı Osman

  Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Osmanzâde Hacı Mehmed Ağa’nın vakfıdır 1211

 • yekmu0745

  Esrâr Dede, Mehmed b. Ahmed Bîzebân el-Galatavî

  Vakf-ı Derviş Esrâr Mevlevî be-Hankâh-ı Galata 1211

 • yekmu0280

  Hacı Hüseyin Efendi

  el-Hâcc Hüseyin 1210

 • yekmu0289

  Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd

  Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd Efendi’nin vakfıdır 1210

 • yekmu0179

  Yusuf Âgâh Efendi

  Vakf-ı Yusuf Âgâh b. Süleyman Penâh 1210

 • yekmu0519

  Ahmed Efendi

  İttekıllâhe haysümâ Künte yâ Ahmed 1209

 • yekmu0033

  Seyyid Mustafa Sâlim Efendi

  es-Seyyid Mustafa Sâlim 1209

 • yekmu0631

  Mustafa Nazîf Efendi

  Abduhû Mustafa Nazîf 1209

 • yekmu0147

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  es-Seyyid Süleyman 1209

 • yekmu0449

  Necîb, Mustafa b. Hüseyin

  Abduhû Mustafa 1209

 • yekmu0284

  Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî

  Abduhû Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî 1208

 • yekmu0502

  Seyyid Osman

  es-Seyyid Osman 1208

 • yekmu0506

  Ubeydullah b. Bekir b. Sûfî Osman

  es-Seyyid el-Hâcc Ubeydullah 1208

 • yekmu0540

  Attarzâde Ali Fehim el-Hüseynî

  Be-Hakk-ı Gül-i Âl-i Muhammed Dil-i Fehîm Küşâd Bâd 1207

 • yekmu0592

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Abdulkâdir 1207

 • yekmu0419

  el-Muvakkit bi-Câmi‘i Şehid Mehmed Paşa 1207

 • yekmu0492

  Abdullah

  Abdullah 1207

 • yekmu0275

  Tırnovalı Abdusselâm Efendi

  Abdusselâm 1206

 • yekmu0362

  Ya‘kûb Re’is

  Ya‘kûb Re’is 1206

 • yekmu0580

  Lâdîkîzâde Ali Hıfzı Efendi

  Min Kütübi’l-Hakîr Lâdîkîzâde Ali Hıfzı 1204

 • yekmu0059

  İlhâmî, Sultan III. Selim

  Selim Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkeltü alellâh 1203

 • yekmu0060

  İlhâmî, Sultan III. Selim

  Selim Han b. Mustafa Han el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkülî alâ Hâlıkî 1203

 • yekmu0164

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

Yukarı Çık
Go up