Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0201

  Dâru’t-Tıbâ‘ati’l-Âmire

 • yekmu0202

  Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

 • yekmu0203

  Râcî-i Eltâf-ı İlâhî Receb 1011

 • yekmu0204

  Rızâ-yı Hakk Hemî Cûyed Muhammed

 • yekmu0205

  es-Seyyid Abdulkâdir 1223

 • yekmu0206

  Seyyid Ali el-Mevlevî

 • yekmu0207

  Şod ez Mühr-i Hâtem Süleyman Fehim 1253

 • yekmu0208

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr Hüseyin Hüsnü

 • yekmu0209

  Hâdimü’l-Fukarâ eş-Şeyh Mehmed Latif

 • yekmu0210

  Mustafa Bende-i Ânest ki Cihân Bende-i Ûst

 • yekmu0211

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0212

  Men Yuhibbu Muhammeden Sa‘îdün bi-Külli Hâle

 • yekmu0213

  Yâ Rasûlellah! Gulâm-ı Kemterînindir Ömer

 • yekmu0214

  Dâred Ümmîd-i Şefâ‘at zi Muhammed Mehdî 1127

 • yekmu0215

  Yâ İlâhî bi-Hurmeti’l-Haremeyn Muhammed Râşid’e Ver Sa‘âdet-i Dâreyn 1112

 • yekmu0216

  Vukıfe’l-Kitâb alâ Rızâ’i’l-Vehhâb Meşrûtan fî Dâri’l-Vâkıf li’t-Tullâb 1122

 • yekmu0217

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Metîn Nâsıruddin b. İzzeddin

 • yekmu0218

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Kadîr el-Fakîr Ahmed b. Hâmid

 • yekmu0219

  Mihr-i Muhabbet Mühr Urdu Câna Ahmed ne Hâcet Nâm u Nişâna 1173

 • yekmu0220

  Es’elullâhe Hüsne’l-Hitâm

Yukarı Çık
Go up