Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0781

  Muhibb-i Hânedân-ı Âl-i Ahmed Şode bâ Cân u Dil Bende Muhammed

 • yekmu0782

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb ve Vaza‘ahû fî Câmi‘i Dülgerzâde Çelebi Mehmed Efendi ibnü’l-Hâcc Yahyâ Ağa Kethüdâ-yı Hazret-i Esmâ Sultan 1155

 • yekmu0783

  Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî Abduhû Ali

 • yekmu0784

  Rabbi Sehhil Umûra Muhammed Sa‘îd

 • yekmu0785

  Hâk-i Kadem-i Seyyid-i Kevneyn Hüseyin

 • yekmu0786

  Be-Deh Yâ Rabbi Murâd-ı Mustafa

 • yekmu0787

  Tâhiru’l-Mevlevî

 • yekmu0788

  Lâ Fetâ illâ Ali lâ Seyfe illâ Zülfikâr

 • yekmu0789

  Seni Tevfîk-i Hakk Sâlim Semiyy-i Mustafa Kıldı

 • yekmu0790

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ezelî Abduhu’l-Fakîr Ali 1242

 • yekmu0791

  Men Âmene bi’l-Kader Emine mine’l-Keder 1115

 • yekmu0792

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Maksûd-i Halil

 • yekmu0793

  Rabbi Sehhil Umûra Hâmid 1192

 • yekmu0794

  İstashabehû Abdullah Nâ’ilî 1164

 • yekmu0795

  Be-Sırr-ı Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Muhammed râ be-Deh Tevfîk-i İsmet 1119

 • yekmu0796

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

 • yekmu0797

  Abduhû Mes‘ûd 1169

 • yekmu0798

  el-Mütevekkil ale’l-Hayyi’l-İlâh el-Fakîr Behrâm b. Abdullah

 • yekmu0799

  Muhammed Aziz 1278

 • yekmu0800

  Muhammed Sâlih Çelebi 1241

Yukarı Çık
Go up