Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0132

  Ahmed b. Nâbî

  el-Fakîr Ahmed b. Nâbî Yâ Latîf Yâ Vâfî Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî

 • yekmu0389

  Halil b. Pîrî

  el-Fakîr Halil b. Pîrî

 • yekmu0645

  Edirne Kadısı Ahmed Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Ahmed

 • yekmu0390

  Âlime Hâtun bint Sun‘ullah Efendi

  Bu Kitap Ebu’l-Feth Sultan Mehmed Han Câmi‘i Şerîfinde Merhûm Sun‘ullah Efendi’nin Kızı Âlime Hâtun’un Vakfıdır

 • yekmu0391

  Muhammed Latîf Buhârî

  Bende-i Hazret-i Bârî Muhammed Latîf Buhârî

 • yekmu0136

  Seyyid Hacı Mustafa Efendi

  Seyyid el-Hâcc Mustafa

 • yekmu0392

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0137

  Seyyid Hâfız Mustafa Efendi

  es-Seyyid Hâfız Mustafa

 • yekmu0393

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0138

  Piyâle

  Piyâle Bende-i Sultan Korkûd Nedâred der-Cihân cüz Dost Maksûd

 • yekmu0139

  Şeyh Vefâ, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed b. Yahyâ el-Konevî es-Sadrî

  Mühr-i Vefâ

 • yekmu0396

  Muhammed b. Ca‘fer el-Mukrî

  Vakf-ı Muhammed b. Ca‘fer el-Mukrî

 • yekmu0141

  Muhammed b. Hürrem b. Muhammed el-Karahisârî

  Vakfu’l-Merhûmi’l-Mağfûr Şah Muhammed Efendi b. el-Merhûm Hürrem Efendi

 • yekmu0397

  Haydar b. Hüsâm

  Vakafe’l-Hakîr Haydar b. Hüsâm Taleben li-Merdâtillâhi’l-Meliki’l-Allâm

 • yekmu0653

  İbrâhim Bey b. Genç Mehmed Paşa b. Dâmad İbrâhim Paşa

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû İbrâhim

 • yekmu0398

  Ahmed Âtıf

  Min Kütübi’l-Fakîr Ahmed Âtıf

 • yekmu0143

  Osman b. Keskin

  Abduhû Seyyid Osman

 • yekmu0399

  Muhammed b. Muhammed

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samedi’l-Kerîm Abduhû Muhammed b. Muhammed

 • yekmu0655

  Hüseyin b. Mehmed

  Hüseyin b. Mehmed

 • yekmu0144

  Abdulkerim b. Veliyyüddin b. Yusuf el-Celvetî

  Abdulkerim

Yukarı Çık
Go up