Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0041

  Kütübhâne-i Hazret-i Pir Hüdâyî Kuddise Sırruhu’l-Âlî 1334

 • yekmu0042

  Vakf-ı Medrese-i Mahmud Paşa be-Kostantıniyye

 • yekmu0043

  Yusuf b. İlyas eş-Şehîr bi-Râzî 999

 • yekmu0044

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samed el-Fakîr Hasan b. Ahmed

 • yekmu0045

  el-Mütevekkil alellâhi’l-A‘lâ Abduhû Derviş Mustafa

 • yekmu0046

  Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Ebu’l-Abbâs Ahmed b. el-Vezîr Ebî Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlallâhu Isârahumâ 1088

 • yekmu0047

  Mehmed b. Murad Han

 • yekmu0048

  Bâyezid b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0049

  Sultan Selim Şah Tevekkülî alâ Hâlıkî

 • yekmu0050

  Selim Şah b. Bâyezid Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0051

  Süleyman Şah b. Selim Şah Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0052

  Murad b. Selim Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0053

  Ahmed Şah b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0054

  Vakf-ı Sultan Ahmed Han b. Gâzî Sultan Mehmed Han Ahmed Şah b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ 1115

 • yekmu0055

  Ahmed Şah b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ 1115

 • yekmu0056

  el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-hâzâ ve mâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh Vakf-ı Osman Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0057

  el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-hâzâ ve mâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh Vakf-ı Mustafa Şah b. Ahmed Hân-ı Sâlis el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0058

  el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-hâzâ ve mâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh Vakf-ı Abdulhamid Han b. Ahmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0059

  Selim Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkeltü alellâh 1203

 • yekmu0060

  Selim Han b. Mustafa Han el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkülî alâ Hâlıkî 1203

Yukarı Çık
Go up