Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0437

  Muhammed b. Nasûh

  Matla-ı Envâr-ı Fütûh eş-Şeyh Muhammed b. Nasûh 1121

 • yekmu0443

  Derviş Mehmed Emin b. Hasan et-Tokâdî

  Mâye-i Nûr-i Muhammed Rehber-i Derviş Emin 1125

 • yekmu0645

  Edirne Kadısı Ahmed Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Ahmed

 • yekmu0597

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Osman 995

 • yekmu0126

  Tuzcuzâde Hacı Halil Efendi

  Mazhar-ı Lutf-i Celîl Vâkıf Tuzcuzâde el-Hâcc Halil 1221

 • yekmu0323

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Lutf-i İlâhî Bende-i Osman 1071

 • yekmu0688

  Süleyman Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Abduhû Süleyman 1236

 • yekmu0530

  Hacı Osman b. Mehmed

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Hacı Osman

 • yekmu0640

  Süleyman Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Süleyman

 • yekmu0664

  Seyyid Mustafa Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i Safâ es-Seyyid Mustafa 1218

 • yekmu0180

  Ahmed İzzî

  Mazhar-ı Rif‘at-i Dâreyn Ola Ahmed İzzî 1257

 • yekmu0455

  Meclis-i Meşâyih

  Meclis-i Meşâyih 1291

 • yekmu0422

  Medrese-i Rüstem Paşa Kurb-i Cağaloğlu 1253

 • yekmu0200

  Mehmed Ârif el-Mevlevî

  Mehmed Ârif

 • yekmu0183

  Mehmed Ârif Efendi

  Mehmed Ârif 1270

 • yekmu0223

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah Efendi

  Mehmed Atâ’ullah 1187

 • yekmu0779

  Mehmed b. Bâyezid Han b. Mehmed Han

  Mehmed b. Bâyezid Han b. Mehmed Han

 • yekmu0047

  Fâtih Sultan Mehmed

  Mehmed b. Murad Han

 • yekmu0062

  Şehzâde Mehmed b. Süleyman

  Mehmed b. Süleyman Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0544

  Mehmed Emin Efendi

  Mehmed Emin

 • yekmu0681

  Mehmed Emin Efendi

  Mehmed Emin 1186

 • yekmu0434

  Konevîzâde Mehmed Emin Rüşdî

  Mehmed Emin 7 Muharrem 1170

 • yekmu0269

  Mehmed Emin Salâhî

  Mehmed Emin Salâhî

 • yekmu0182

  Mehmed Emin Efendi

  Mehmed Emin Yercu’l-Emân 1171

 • yekmu0102

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Mehmed Es‘ad 1227

 • yekmu0439

  Yusuf Ağa’nın kardeşi Mehmed Necîb b. Mustafa

  Mehmed Necîb 1224

 • yekmu0665

  Yenişehirli Müftîzâde Mehmed Sa‘îd Efendi

  Mehmed Sa‘îd 1154

 • yekmu0278

  Mehmed Tevfik

  Mehmed Tevfik 1300

 • yekmu0408

  Nâ’ib-i Livâ-i Denizli Mehmed Vecîh b. Veliyyüddin el-Hâlidî

  Mehmed Vecîh 1301

 • yekmu0791

  Men Âmene bi’l-Kader Emine mine’l-Keder 1115

 • yekmu0565

  Şahbâz Giray

  Men Âmene bi’l-Kader Emine mine’l-Keder Şahbâz Giray

 • yekmu0167

  Men İktefâ bi-Muhammed kad Ekmele’d-Dîn 1243

 • yekmu0531

  Men Sabera Zafera

 • yekmu0085

  Şeyhülislam Re’iszâde Âşir Efendi, Mustafa Âşir b. Mustafa er-Rûmî

  Men Sabera Zafera Âşir

 • yekmu0212

  Hâlet Efendi, Mehmed Sa‘îd b. Hüseyin el-Kırımî el-İstanbulî

  Men Yuhibbu Muhammeden Sa‘îdün bi-Külli Hâle

 • yekmu0166

  Hüseyin b. Mustafa

  Mennallâhu hâza’l-Kitâbe’l-Hatîr alâ Abdihi’l-Fakîr Hüseyin b. Mustafa ve Kefâ bî Hasebâ en-A‘rife bi-Rabbî Lakabâ 1086

 • yekmu0717

  Mehmed Efendi b. Bekir Efendi

  Merhûm Bekir Efendizâde Merhûm Şeyh Mehmed Bey’in Vakf Eylediği Kitaplardır 1113

 • yekmu0720

  Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi

  Merhûm Harpûtî Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi’nin Vakfıdır 1305

 • yekmu0746

  İzmitli Tabîb Feyzullah Paşa’nın Vârisleri

  Merhûm Mu‘allim Tabîb Feyzullah Paşa Namına Veresesi Tarafından Vakfiyedir Teşrîn-i Evvel 1340 Rebî-i Evvel 1343

 • yekmu0219

  Mü’minzâde Ahmed Hasib Efendi

  Mihr-i Muhabbet Mühr Urdu Câna Ahmed ne Hâcet Nâm u Nişâna 1173

 • yekmu0708

  Şeyhülislam Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî

  Mimmâ Vakafehu’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Rabbihi’l-Ganî Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî fî Medîneti’r-Rasûli’l-Kerîm aleyhi ve alâ Âlihi’s-Salâtü ve’t-Teslîm bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hızânetihî ve’l-Mü’emmenu Mahmûlun alâ Emânetihî 1266

 • yekmu0086

  Âtıfzâde Ömer Hüsâmeddin Efendi

  Mimmâ Vakafehu’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Rabbihi’l-Ganî Ömer Hüsâmeddin fî Dâri’l-Kütübilletî Benâhâ Ceddi’l-Hâcc Mustafa Âtıf Rahimehu’l-Mevlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hızânetihî ve’l-Mü’emmenu Mahmûlun alâ Emânetihî 1283

 • yekmu0025

  Sadrâzam Şehid Ali Paşa

  Mimmâ Vakafehu’l-Vezîr eş-Şehîd Ali Paşa Rahimehullâhu Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî 1130

 • yekmu0398

  Ahmed Âtıf

  Min Kütübi’l-Fakîr Ahmed Âtıf

 • yekmu0026

  Sadrâzam Şehid Ali Paşa

  Min Kütübi’l-Fakîr Ali Ğufira lehû

 • yekmu0005

  Dâyezâde Mustafa Efendi

  Min Kütübi’l-Fakîr Dâyezâde Mustafa

 • yekmu0084

  Şeyhülislam Re’iszâde Âşir Efendi, Mustafa Âşir b. Mustafa er-Rûmî

  Min Kütübi’l-Fakîr ilallâhi’l-Kâdir Mustafa el-Âşir b. Mustafa er-Re’îs el-Fâzıl el-Bâhir 1161

 • yekmu0140

  Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî

  Min Kütübi’l-Fakîr Osman Selâhaddin el-Mevlevî Ğaferallâhu lehû 1267

 • yekmu0580

  Lâdîkîzâde Ali Hıfzı Efendi

  Min Kütübi’l-Hakîr Lâdîkîzâde Ali Hıfzı 1204

 • yekmu0508

  Nazmîzâde Seyyid Osman Efendi

  Min Mevâhibi’l-Mennân li-Abdihî Seyyid Osman 1199

 • yekmu0030

  Mustafa Sıdkî Efendi

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr el-Hâcc Mustafa Sıdkî Ğufira lehû 1179

 • yekmu0208

  Hüseyin b. Ali en-Nakşibendî

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr Hüseyin Hüsnü

 • yekmu0153

  Mir Muhammed

  Min Ni‘ami’l-Kadîr ale’l-Fakîr Muhammed Mîr 1137

 • yekmu0741

  Molla Çelebi (Hubbî Mollası), Anadolu Kazaskeri Vusûlî Mehmed Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe alâ Evlâdi’l-Vâkıf ve Evlâdi Evlâdihî leyse lehumu’n-Niyâbe ve’l-Kazâ Neslen ba‘de Neslin sümme ale’l-Ulemâ’ 975

 • yekmu0002

  Seyyid Şeyh Osman el-Celvetî

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe li-Şeyh es-Seyyid Osman el-Celvetî Kad Vaza‘ahâ fi’z-Zâviyetilletî Benâhâ Sene 1138

 • yekmu0699

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Mevdû‘a alâ Kütübhâne-i der Mahalle-i Kayalık 1291

 • yekmu0696

  Reîsülküttâb Mustafa Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Muhassasa li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0695

  Reîsülküttâb Mustafa Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfetilletî Hassasahâ li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0184

  Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül b. Abdulmennân

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül 1263

 • yekmu0114

  Mehmed Bahâ’eddin b. Mehmed Murad el-Buhârî el-Murâdî en-Nakşibendî

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ eş-Şeyh Mehmed b. Hazret-i eş-Şeyh es-Seyyid el-Hâşimî Mehmed Murad el-Buhârî en-Nakşibendî ve Vaza‘ahâ fî Türbetihî Kuddise Sırruhû 1138

 • yekmu0081

  Mehmed Hüsrev Paşa

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Keremi Rabbihi’l-Ğafûr Şeyhu’l-Vüzerâ Mehmed Hüsrev Paşa Encâhullâhu Sübhânehû mimmâ Yehâf 1271

 • yekmu0009

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Fakîr ilâ Keremi Rabbihi’s-Samed Şeyhzâde Mehmed Es‘ad hîne Kevnihî Nakîben ale’l-Eşrâf Encâhumâllâhu Sübhânehû mimmâ Yuhâf 1262

 • yekmu0604

  İbrâhim Efendi

  Mu‘în İbrâhim

 • yekmu0578

  Selânik’te Ayasofya Câmi‘i Mü’ezzini Muhammed b. Hüseyin

  Muhammed

 • yekmu0158

  Muhammed Râşid Efendi

  Muhammed

 • yekmu0467

  Muhammed b. Hacı Muhammed

  Muhammed 1165

 • yekmu0512

  Aşçıbaşızâde Muhammed b. Muhammed

  Muhammed 1172

 • yekmu0543

  Muhammed Ali

  Muhammed Ali

 • yekmu0625

  Kütahyalızâde Müderris Muhammed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif

 • yekmu0373

  Şeyhülislam Meşrebzâde Mehmed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif 1231

 • yekmu0799

  Derviş Muhammed Abdulaziz b. Mustafa

  Muhammed Aziz 1278

 • yekmu0349

  Mehmed Bahâ’eddin b. Mustafa Âşir

  Muhammed Bahâ’eddin

 • yekmu0334

  Dimetoka Koru Ağası Muhammed Es‘ad el-Hüseynî

  Muhammed Es‘ad el-Hüseynî 1153

 • yekmu0627

  İbrâhim Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Abdurrahman

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0211

  Muhammed b. Ebû Bekir

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0556

  Muhammed Efendi

  Muhammed ez Hudâ İnâyet Hâhed

 • yekmu0176

  Muhammed Hamdullah

  Muhammed Hamdullah

 • yekmu0299

  Muhammed Nûreddin Nazarî

  Muhammed Nûreddin 1199

 • yekmu0451

  Muhammed Efendi

  Muhammed râ be her Kârî Be-Deh Tevfîk yâ Rabbî 1087

 • yekmu0539

  Muhammed Rasûlullah 1042

 • yekmu0435

  Muhammed Sa‘dullah

  Muhammed Sa‘dullah

 • yekmu0677

  Yeni Câmi’de Mütevellî Muhammed Sa‘îd b. Halil

  Muhammed Sa‘îd 1175

 • yekmu0557

  Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1177

 • yekmu0601

  Evkâf Memuru Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1191

 • yekmu0559

  Muhammed Sâlih Efendi

  Muhammed Sâlih 1175

 • yekmu0462

  Rizeli Hacı Yahyâzâde Muhammed Efendi

  Muhammed Sâlih 1317

 • yekmu0800

  Muhammed Sâlih Çelebi

  Muhammed Sâlih Çelebi 1241

 • yekmu0781

  Mehmed Vâsıf el-Murâdî b. Hasan el-Mütetabbib

  Muhibb-i Hânedân-ı Âl-i Ahmed Şode bâ Cân u Dil Bende Muhammed

 • yekmu0139

  Şeyh Vefâ, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed b. Yahyâ el-Konevî es-Sadrî

  Mühr-i Vefâ

 • yekmu0385

  Dârussaâde Ağası Tayfur Ağa

  Mukîm-i Gülşen-i Cennet Ola Tayfur

 • yekmu0052

  Murâdî, Sultan III. Murad

  Murad b. Selim Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0549

  Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0162

  Kadrizâde Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0529

  Mustafa Sâdık b. Mustafa el-Üsküdârî

  Mustafa 1186

 • yekmu0135

  Mustafa Efendi

  Mustafa 1281

 • yekmu0488

  Mustafa Allâme

  Mustafa Allâme 1182

 • yekmu0737

  Sultan III. Mustafa

  Mustafa b. Ahmed Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0345

  Mustafa b. Muhammed

  Mustafa b. Muhammed

 • yekmu0210

  Salina Kadısı Mustafa Efendi

  Mustafa Bende-i Ânest ki Cihân Bende-i Ûst

 • yekmu0330

  Mustafa Fâ’iz

  Mustafa Fâ’iz 1192

Yukarı Çık
Go up