Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0101

  Vakf-ı Burhâneddin Efendi

 • yekmu0102

  Mehmed Es‘ad 1227

 • yekmu0103

  İlâhî Cem-i Kütüb Kerde Ehl-i Vahdet râ Be-Deh be-Dest-i Yemîneş Kitâb-ı Hâlet râ 1236

 • yekmu0104

  Vakf-ı Hasan Hüsnü Paşa der Eyyûb 1314

 • yekmu0105

  Râcî-i Feyz-i İlâhî Muhammed 1156

 • yekmu0106

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb li-Merdâtillâhi Te‘âlâ Debbâğzâde el-Hâcc İbrâhim Efendi bi-Şarti en Yutâle‘a fî Dershâne-i Medrese-i Kılıç Ali Paşa der Tophâne 1213

 • yekmu0107

  Vakafe fî Sebîlillâh Kapudân el-Hâcc İbrâhim Paşa 1130

 • yekmu0108

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Mir İsmâ‘il b. el-Merhûm el-Hâcc Ahmed Paşa Taleben li-Merdâtillâhi Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî Ğufira lehû ve li-Vâlideyhi 1236

 • yekmu0109

  Hasbeten lillâhi Te‘âlâ Merhûm Lala İsmâ‘il Efendi’nin Teberrüken Cennetmekân Firdevs-âşiyân Sultan Abdulhamid Hân Tâbe Serâhu Hazretleri’nin Kütübhânelerine Vakf Eylediği Kütüb-i Nefîsedir

 • yekmu0110

  İzmirli İsmâ‘il Hakkı Bey’in Vakfıdır 1337

 • yekmu0111

  Vakf-ı İsmâ‘il Zühdü Bey Vefâtı Tarihi 1328

 • yekmu0112

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Mahmûd el-Kâtib bi-Câmi‘i Mihrimâh Sultan fi’l-Üsküdar Mülhakan bi-Kütübi’l-Hâcc Yusuf fi’l-Câmi‘i’l-Mezkûr

 • yekmu0113

  Vakf-ı Şeyh Merhûm Hacı Mahmûd Efendi İmâm-ı Meydancık 1107

 • yekmu0114

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ eş-Şeyh Mehmed b. Hazret-i eş-Şeyh es-Seyyid el-Hâşimî Mehmed Murad el-Buhârî en-Nakşibendî ve Vaza‘ahâ fî Türbetihî Kuddise Sırruhû 1138

 • yekmu0115

  Vakafe’l-Mevlâ Mehmed b. Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî sümme alâ Evlâdi Evlâdihî sümme ve sümme ale’l-Ulemâ’i’l-Kâdirîn alâ Mütâla‘atihî 1038

 • yekmu0116

  Vakf-ı Muhammed b. Ahî Muhammed el-Konevî

 • yekmu0117

  Bi-Vakfi Merhûm Kadızâde Mehmed Efendi 1068

 • yekmu0118

  Hâza’l-Kitâb Vakafehû Dâmadzâde Mehmed Murad Veffakallâhu Hayrahû bi’l-İbâd 1192

 • yekmu0119

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid eş-Şeyh Hâfız Mehmed Murad 1248

 • yekmu0120

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Mustafa Âtıf bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî 1154

Yukarı Çık
Go up