Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0151

  Hasbî Bedûh 7 Rebiülevvel 1275

 • yekmu0152

  Vakafe hâza’l-Kitâb Merhûm ve Mağfûr el-Hâcc Ömer Efendi bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî

 • yekmu0153

  Min Ni‘ami’l-Kadîr ale’l-Fakîr Muhammed Mîr 1137

 • yekmu0154

  Heme Kâr-ı Muhammed râ Eltâf-ı Hudâ Yâver Şod 1198

 • yekmu0155

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Sâlih 1167

 • yekmu0156

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0157

  Bahâ’eddin Ahmed

 • yekmu0158

  Muhammed

 • yekmu0159

  Abdurrahman el-Kârî 1181

 • yekmu0160

  Abduhû Ahmed 1190

 • yekmu0161

  Vakafehû Ahmed li-Ulemâ’i ibnihî sümme li-Erhâmihî sümme li-Asabetihî 1220

 • yekmu0162

  Mustafa

 • yekmu0163

  Sa‘îdullah

 • yekmu0164

  Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

 • yekmu0165

  Rabbi Sehhil Umûra Abdullah 1218

 • yekmu0166

  Mennallâhu hâza’l-Kitâbe’l-Hatîr alâ Abdihi’l-Fakîr Hüseyin b. Mustafa ve Kefâ bî Hasebâ en-A‘rife bi-Rabbî Lakabâ 1086

 • yekmu0167

  Men İktefâ bi-Muhammed kad Ekmele’d-Dîn 1243

 • yekmu0168

  Allâhu Hasbî Abduhû Mehmed Emin 1156

 • yekmu0169

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Neccinî mimmâ Ehâf Abduhû Beşîr

 • yekmu0170

  es-Seyyid Mehmed Rıfat 1277

 • yekmu0171

  Abduhû Ahmed Râşid 1200

 • yekmu0172

  Bende Mustafa

 • yekmu0173

  Mâşâ’allah 1202

 • yekmu0174

  Selâmun alâ İbrâhîm

 • yekmu0175

  es-Seyyid Abdurrahman

 • yekmu0176

  Muhammed Hamdullah

 • yekmu0177

  Bedûh

 • yekmu0178

  Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî 1310

 • yekmu0179

  Vakf-ı Yusuf Âgâh b. Süleyman Penâh 1210

 • yekmu0180

  Mazhar-ı Rif‘at-i Dâreyn Ola Ahmed İzzî 1257

 • yekmu0181

  Vakf-ı es-Seyyid Osman Selâhaddin el-Mevlevî be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1267

 • yekmu0182

  Mehmed Emin Yercu’l-Emân 1171

 • yekmu0183

  Mehmed Ârif 1270

 • yekmu0184

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül 1263

 • yekmu0185

  Tevekkel alellâhi bi’s-Sıdk Tazfer

 • yekmu0186

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb li-Vechillâhi’t-Tevvâb Mustafa Ağâ-i Dâri’s-Sa‘âde ibnü Abdi Rabbi’l-Erbâb 1103

 • yekmu0187

  Bende-i Hudâ Mustafa 1234

 • yekmu0188

  es-Seyyid Mehmed Kâmil

 • yekmu0189

  Abbâs

 • yekmu0190

  Seyyid Ömer 1250

 • yekmu0191

  Karîn-i Yusuf-i Maksûd Ola Dâreynde Ya‘kûb

 • yekmu0192

  Allâh Te‘âlâ Hazretlerinin Rızası için Vakf Eyledim Diyarbakırlı Ali Emîrî 1341

 • yekmu0193

  Hâk-i Na‘li Rasûlullâh Yahullu Ayne Şeyh Lutfullah

 • yekmu0194

  Temellekehû Yedü’l-Fakîr eş-Şeyh Mehmed Kemâleddin el-Harîrî el-Halvetî Afâ anhu 1288

 • yekmu0195

  el-Vâsık bi’l-Meliki zi’l-Minen el-Fakîr Hamza b. Hasan

 • yekmu0196

  Gulâm-ı Mevlevî Derviş Yusuf 1106

 • yekmu0197

  es-Seyyid Mehmed Eşref 1264

 • yekmu0198

  Ahmed Şevkî 1188

 • yekmu0199

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh aleyhi Tevekkeltü ve ileyhi Ünîb el-Hâcc Abdurrahman 1169

 • yekmu0200

  Mehmed Ârif

Yukarı Çık
Go up