Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0151

  Hasbî Bedûh 7 Rebiülevvel 1275

 • yekmu0152

  Hacı Ömer Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Merhûm ve Mağfûr el-Hâcc Ömer Efendi bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî

 • yekmu0153

  Mir Muhammed

  Min Ni‘ami’l-Kadîr ale’l-Fakîr Muhammed Mîr 1137

 • yekmu0154

  Muhammed Efendi

  Heme Kâr-ı Muhammed râ Eltâf-ı Hudâ Yâver Şod 1198

 • yekmu0155

  Sâlih b. İsmâ‘il

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Sâlih 1167

 • yekmu0156

  Yemenî Muhammed b. Osman

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0157

  Bahâ’eddin Ahmed

  Bahâ’eddin Ahmed

 • yekmu0158

  Muhammed Râşid Efendi

  Muhammed

 • yekmu0159

  Abdurrahman b. Ali b. Abdurrahman el-Kârî

  Abdurrahman el-Kârî 1181

 • yekmu0160

  Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî

  Abduhû Ahmed 1190

 • yekmu0161

  Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî

  Vakafehû Ahmed li-Ulemâ’i ibnihî sümme li-Erhâmihî sümme li-Asabetihî 1220

 • yekmu0162

  Kadrizâde Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0163

  Sa‘îdullah

  Sa‘îdullah

 • yekmu0164

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

 • yekmu0165

  Çankırılı Kayyımzâde Abdullah Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Abdullah 1218

 • yekmu0166

  Hüseyin b. Mustafa

  Mennallâhu hâza’l-Kitâbe’l-Hatîr alâ Abdihi’l-Fakîr Hüseyin b. Mustafa ve Kefâ bî Hasebâ en-A‘rife bi-Rabbî Lakabâ 1086

 • yekmu0167

  Men İktefâ bi-Muhammed kad Ekmele’d-Dîn 1243

 • yekmu0168

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi

  Allâhu Hasbî Abduhû Mehmed Emin 1156

 • yekmu0169

  Dârussaâde Ağası Hacı Beşir Ağa

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Neccinî mimmâ Ehâf Abduhû Beşîr

 • yekmu0170

  Mehmed Rıfat

  es-Seyyid Mehmed Rıfat 1277

 • yekmu0171

  Ahmed Râşid

  Abduhû Ahmed Râşid 1200

 • yekmu0172

  Mustafa b. Muhammed b. Halil el-Mostârî

  Bende Mustafa

 • yekmu0173

  Mâşâ’allah 1202

 • yekmu0174

  İbrâhim Sa‘îd

  Selâmun alâ İbrâhîm

 • yekmu0175

  Abdurrahman b. Ebû Bekir

  es-Seyyid Abdurrahman

 • yekmu0176

  Muhammed Hamdullah

  Muhammed Hamdullah

 • yekmu0177

  Bedûh

 • yekmu0178

  Ebû Muhammed Abdulmecid b. İbrâhim eş-Şernûbî el-Ezherî el-Mâlikî

  Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî 1310

 • yekmu0179

  Yusuf Âgâh Efendi

  Vakf-ı Yusuf Âgâh b. Süleyman Penâh 1210

 • yekmu0180

  Ahmed İzzî

  Mazhar-ı Rif‘at-i Dâreyn Ola Ahmed İzzî 1257

 • yekmu0181

  Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî

  Vakf-ı es-Seyyid Osman Selâhaddin el-Mevlevî be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1267

 • yekmu0182

  Mehmed Emin Efendi

  Mehmed Emin Yercu’l-Emân 1171

 • yekmu0183

  Mehmed Ârif Efendi

  Mehmed Ârif 1270

 • yekmu0184

  Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül b. Abdulmennân

  Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül 1263

 • yekmu0185

  Sadrâzam Şehid Ali Paşa

  Tevekkel alellâhi bi’s-Sıdk Tazfer

 • yekmu0186

  Dârussaâde Ağası Mustafa Ağa

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb li-Vechillâhi’t-Tevvâb Mustafa Ağâ-i Dâri’s-Sa‘âde ibnü Abdi Rabbi’l-Erbâb 1103

 • yekmu0187

  Mustafa Efendi

  Bende-i Hudâ Mustafa 1234

 • yekmu0188

  Mehmed Kâmil

  es-Seyyid Mehmed Kâmil

 • yekmu0189

  Abbâs

  Abbâs

 • yekmu0190

  Seyyid Ömer Efendi

  Seyyid Ömer 1250

 • yekmu0191

  Karîn-i Yusuf-i Maksûd Ola Dâreynde Ya‘kûb

 • yekmu0192

  Ali Emîrî Efendi

  Allâh Te‘âlâ Hazretlerinin Rızası için Vakf Eyledim Diyarbakırlı Ali Emîrî 1341

 • yekmu0193

  Geyvelizâde Lutfullah b. Mehmed

  Hâk-i Na‘li Rasûlullâh Yahullu Ayne Şeyh Lutfullah

 • yekmu0194

  Harîrîzâde, Mehmed Kemâleddin b. Abdurrahman el-Harîrî el-İstanbulî

  Temellekehû Yedü’l-Fakîr eş-Şeyh Mehmed Kemâleddin el-Harîrî el-Halvetî Afâ anhu 1288

 • yekmu0195

  Hamza b. Hasan

  el-Vâsık bi’l-Meliki zi’l-Minen el-Fakîr Hamza b. Hasan

 • yekmu0196

  Derviş Yusuf el-Mevlevî

  Gulâm-ı Mevlevî Derviş Yusuf 1106

 • yekmu0197

  Mehmed Eşref b. Abdullah el-İstanbulî

  es-Seyyid Mehmed Eşref 1264

 • yekmu0198

  Ahmed Şevkî

  Ahmed Şevkî 1188

 • yekmu0199

  Sarı Abdurrahman Paşa

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh aleyhi Tevekkeltü ve ileyhi Ünîb el-Hâcc Abdurrahman 1169

 • yekmu0200

  Mehmed Ârif el-Mevlevî

  Mehmed Ârif

Yukarı Çık
Go up