Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0351

  es-Seyyid İbrâhim Nûri 1282

 • yekmu0352

  el-Fakîr Abdulganî Hâmid 1191

 • yekmu0353

  Vakafehû Abdullah Efendizâde Osman Âtıf bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hazîneti Ceddi Ümmihî el-Hâcc Mustafa Âtıf Efendi 1228

 • yekmu0354

  Bende Râfi‘

 • yekmu0355

  es-Seyyid Sâlim 1222

 • yekmu0356

  es-Seyyid İsmâ‘il

 • yekmu0357

  Feyz-i Ruhu Dem Ola Şevkî Hüseyin

 • yekmu0358

  Sadîkuke men Sadakake lâ men Saddakake 1231

 • yekmu0359

  Abduhû Selim 1170

 • yekmu0360

  Vakafe Mustafa Efendi b. Abdulhalim el-Burûsî li-Men Yakdiru alâ Mütâla‘atihî 1094

 • yekmu0361

  Sırrı

 • yekmu0362

  Ya‘kûb Re’is 1206

 • yekmu0363

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütübhâneler Sermüfettişliği 1226

 • yekmu0364

  Seyyid Muhammed

 • yekmu0365

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Hüseyin

 • yekmu0366

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb İsmâ‘il b. el-Hâcc Yusuf el-Gostivârî bi-Şarti en lâ Yuhrace mine’l-Medrese

 • yekmu0367

  Ve bi’ş-Şükri Tedûmu’n-Ni‘am Küllühâ

 • yekmu0368

  Abduhû es-Seyyid Ömer

 • yekmu0369

  Ahmed 1245

 • yekmu0370

  Abduhû Hâfız Mustafa Râşid

 • yekmu0371

  Abduhû es-Seyyid Halil

 • yekmu0372

  Yâ Allâhu’l-Mahmûd fî Külli Fi‘âlihî

 • yekmu0373

  Muhammed Ârif 1231

 • yekmu0374

  Vakaftü hâza’l-Kitâb fî Kütübhâne-i Sultan Mehmed Han ve Ene’l-Fakîr Bafralı es-Seyyid Hoca Ahmed Rıfkı 1251

 • yekmu0375

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Mehmed Emin

 • yekmu0376

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed Efendi el-Mukâbele’î ale’t-Talebe fî Câmi‘i Şehzâde 1054

 • yekmu0377

  Abdulgaffâr b. Abdulevvel

 • yekmu0378

  Ali

 • yekmu0379

  Abdulkerim

 • yekmu0380

  Bende-i Âl-i Muhammed Ali

 • yekmu0381

  Ömer râ Deh İlâhî Rüşd ü Takvâ

 • yekmu0382

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Sâlih 1128

 • yekmu0383

  Âl-i Muhammed 1156

 • yekmu0384

  Bâd Temennâ-yı Mehmed Hamîd

 • yekmu0385

  Mukîm-i Gülşen-i Cennet Ola Tayfur

 • yekmu0386

  Yâ Müfettiha’l-Ebvâb Yâ Kâfiye’l-Mühimmât Abduhû Muhammed

 • yekmu0387

  Ahmed Nazîf 1194

 • yekmu0388

  Vakf-ı Ömer Efendi der Câmi‘i Ebu’l-Feth Sultan Mehmed 1078

 • yekmu0389

  el-Fakîr Halil b. Pîrî

 • yekmu0390

  Bu Kitap Ebu’l-Feth Sultan Mehmed Han Câmi‘i Şerîfinde Merhûm Sun‘ullah Efendi’nin Kızı Âlime Hâtun’un Vakfıdır

 • yekmu0391

  Bende-i Hazret-i Bârî Muhammed Latîf Buhârî

 • yekmu0392

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0393

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0394

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ahmed 945

 • yekmu0395

  el-Matba‘atü’l-Behiyyetü’l-Mısriyye 1304

 • yekmu0396

  Vakf-ı Muhammed b. Ca‘fer el-Mukrî

 • yekmu0397

  Vakafe’l-Hakîr Haydar b. Hüsâm Taleben li-Merdâtillâhi’l-Meliki’l-Allâm

 • yekmu0398

  Min Kütübi’l-Fakîr Ahmed Âtıf

 • yekmu0399

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samedi’l-Kerîm Abduhû Muhammed b. Muhammed

 • yekmu0400

  Vakf-ı es-Seyyid Mustafa Fehmî el-Mevlevî 1283

Yukarı Çık
Go up