Hâzâ kitâbun lev yubâ‘u bi-veznihî
Zeheben le-kâne’l-bâ’i‘u’l-mağbûnâ
E ve mâ mine’l-hüsrâni enneke âhızün
Zeheben ve tu‘tî cevheran meknûnâ

"Bu öyle bir kitaptır ki satılsa da ağırlığınca altına
Satıcısı kesinlikle aldanmış ve zarar etmiştir
Nitekim hiç zarar ve hüsrandan sayılmaz mı?
Altın alıp karşılığında nice gizli mücevher vermen"

Süleymaniye Kütüphanesi
Fatih Koleksiyonu, 03234, s. 1a

Mihr-i muhabbet mühr urdu câna
Ahmed ne hâcet nâm u nişâna

Süleymaniye Kütüphanesi
Kılıç Ali Paşa Koleksiyonu, 00570, s. 1a

More Info

Hakkâk Mecdî’nin 1291-1301 tarihleri
arasında kazıdığı mühürleri gösteren tatbik
defterinin barok ayrıntılarla, şükûfe
üslubunda tezhiplenmiş serlevhası.

Hakk defteri; kadın mühürleri, Avrupalıların ve Osmanlı
gayrimüslimlerinin Arap harfli mühürleri, Grekçe, Süryanice
ve Latin harfli mühürler gibi daha az görülen mühür
örneklerini de görmemize imkan sağlar. Ayrıca resimli
mühürleri de içermektedir.

Atıf Efendi Kütüphanesi
Atıf Efendi Eki, 01727, s. 1b

Mehmed Reşâd b. es-Sultan Abdulmecid 1286

Son padişah Vahdeddin’den evvel padişah olan
Sultan Mehmed Reşâd’ın mührü.

Son padişah Vahdeddin’den evvel padişah olan Sultan Mehmed
Reşâd’ın mührü. 1286’da hakkedilmiştir. Bu esnada annemin babası
hattat Şevki Efendi bunun yazı hocası idi. Bu istifi Şevki Efendi
yapmıştır. İmza o zamanın meşhur mühür hakkâkı Yümnî’nindir. Yine
aynı hakkâkın aynı tarihte hakkettiği mühürlerden Şevki Efendi
merhûmun koleksiyonunda çıkmıştır.

Şevket Efendi Kolleksiyonundan

Dr. Süheyl Ünver

Süleymaniye Kütüphanesi
Süheyl Ünver Dosya, 00353, 6. poz

Bir mühür tatbik defterinin son sayfası.
Aralarında İran’ın İstanbul’daki Genel
Konsolosluğu’nun mühürleri de
görülebilmektedir.

Atıf Efendi Kütüphanesi
Atıf Efendi Eki, 01727 s. 88b-89a

Bu defter, mühür tatbik defterindeki
mühürlerin eskiz defteridir. Atıf Efendi
Eki 01727 numarada mevcut mühür
tatbik defterindeki mühürlerin
eskizlerini de içermektedir.

Atıf Efendi Kütüphanesi
Atıf Efendi Eki, 01728 s. 6b-7a

Kültüre ve nesnelerine ilgisi ile bilinen
Süheyl Ünver bu dosyasında tarihi
imza ve mühürleri toplamıştır.
Bu sayfada ise Ermeni alfabesi,
Latin alfabesi gibi farklı yazı çeşitleri
ile de üretilmiş mühürler görülmektedir.

Süleymaniye Kütüphanesi
Süheyl Ünver Dosya, 00353, 20. poz

Rum cemaati mensuplarının 1830’lu
senelerde kazınmış mühürlerini ihtiva
eden, mühür tatbik defterinden alınmış
örnek bir sayfa.

Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, 1650 s. 53b-54a

1978 yılında Süheyl Ünver tarafından
Süleymaniye Kütüphanesi’nde
mühürler üzerine yapılacak
konuşmanın davetiyesi.

Süleymaniye Kütüphanesi
Süheyl Ünver Dosya, 00928, 16. poz

SHAPES

SEPECIAL SERIES

SPECIAL
SEALS

See all

RESEARCH ARTICLES

Âyîn-i Nigîn-i Şehinşâhî (Şehinşahlık Mührü Geleneği)

[İşbu metin Ekber Şah’ın veziri Ebu’l-Fazl el-Allâmî’nin Ekbernâme’sinin, Âyîn-i Ekberî adını taşıyan ve hükümdarın koyduğu kanun ve nizamla...

Kenzü'l-İktisâb Mühür Oymacılık Sanatı ve İlgili Zanaatlara Dair Manzum Risâle

Mühür sanatı ve bu sanatla ilgili zanaat dalları tekniğinin detaylarını konu alan ve bu konuda günümüze ulaşmış tek Farsça eser olarak tespit edilen Kenzü’l-İktis&acir...

Mührün Söyledikleri: Mühürler Sahiplerine Dair Neleri Belirtir?

  Yüzyıllarca bir aidiyet ifadesi olarak muhtelif sahalarda kullanılan mühürler yazma ve matbu eserlerde de kendine yer bulmuş; şahıs, makam, kurum gibi türleriyle gerçek ya...

Mühür Edebiyatı

Manzum mühür zevki bir zamanlar galiba umumi bir merak halini almış, bunda ihtisas kazanmış bazı şairler türemişti...   Edebiyatımızın bugün artık tarih olan birçok nevileri ar...

Dönüşen Kimlikleri Belgelemek: Osmanlı Bireylerinin Yeniden Mühür Kazıtma Pratikleri Üzerine Gözlemler

   Bir Osmanlı bireyinin hayatında kaç mühre sahip olduğunu veya bir mührün ömrünün ne kadar olduğunu henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte bireyler kendileri...

Go up