Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0002

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe li-Şeyh es-Seyyid Osman el-Celvetî Kad Vaza‘ahâ fi’z-Zâviyetilletî Benâhâ Sene 1138

 • yekmu0004

  Hâdim-i Şer-i Muhammed Abdulhalim b. Ahmed

 • yekmu0005

  Min Kütübi’l-Fakîr Dâyezâde Mustafa

 • yekmu0006

  Vakf 1339-1337

 • yekmu0007

  Yâ Beşîra men Eksera’l-Hayrât Vallâhu Yağfiru’z-Zellât Vakfun fî Sebîlillâh Vakfun fî Sebîlillâh 1130

 • yekmu0011

  el-Mütevekkil alellâh Abduhû Ni‘metullah 1149

 • yekmu0017

  Ahmedullâhe lâ İlâhe Sivâhu

 • yekmu0020

  Rabbi Sehhil Umûra Mehmed Ârif

 • yekmu0021

  Vakafe’l-Merhûm Abdullah Efendi b. el-Müftî el-Merhûm Minkârîzâde Yahyâ Efendi Ğufira lehumâ 1100

 • yekmu0022

  Vakafe li-Vechillâhi Te‘âlâ Efkaru’l-Verâ Ebu’l-Hayr Ahmed eş-Şehîr bi-Dâmadzâde Afallâhu anhu ve an Eslâfihî ve Ahlâfihî 1137

 • yekmu0023

  Vakf-ı Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd

 • yekmu0025

  Mimmâ Vakafehu’l-Vezîr eş-Şehîd Ali Paşa Rahimehullâhu Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî 1130

 • yekmu0027

  es-Seyyid Muhammed Hâşim Muhibbî 1227

 • yekmu0028

  Abduhû Muhammed Sa‘îd 1254

 • yekmu0029

  Ez Kitâbhâ-yı Muhammed Râşid

 • yekmu0030

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr el-Hâcc Mustafa Sıdkî Ğufira lehû 1179

 • yekmu0033

  es-Seyyid Mustafa Sâlim 1209

 • yekmu0038

  Halil 1274

 • yekmu0041

  Kütübhâne-i Hazret-i Pir Hüdâyî Kuddise Sırruhu’l-Âlî 1334

 • yekmu0044

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samed el-Fakîr Hasan b. Ahmed

 • yekmu0045

  el-Mütevekkil alellâhi’l-A‘lâ Abduhû Derviş Mustafa

 • yekmu0046

  Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Ebu’l-Abbâs Ahmed b. el-Vezîr Ebî Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlallâhu Isârahumâ 1088

 • yekmu0054

  Vakf-ı Sultan Ahmed Han b. Gâzî Sultan Mehmed Han Ahmed Şah b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ 1115

 • yekmu0059

  Selim Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkeltü alellâh 1203

 • yekmu0064

  Tercû Rahmete Rabbihe’s-Sübhân Vâlidetü’s-Sultan Gâzî Mehmed Han 1072

 • yekmu0067

  An Vakfı Devletlü İsmetlü Pertevniyal Vâlide Sultan Aliyyeti’ş-Şân Hazretleri 1279

 • yekmu0079

  Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Hüseyin Paşa b. Hasan Ağa Ehu’l-Vezîr Mehmed Paşa el-Ma‘rûf bi-Köprülü Afallâhu anhum 1111

 • yekmu0084

  Min Kütübi’l-Fakîr ilallâhi’l-Kâdir Mustafa el-Âşir b. Mustafa er-Re’îs el-Fâzıl el-Bâhir 1161

 • yekmu0085

  Men Sabera Zafera Âşir

 • yekmu0090

  Süleyman Sırrı

 • yekmu0093

  Vâkıf-ı în Kitâb Bende-i Mevlânâ es-Seyyid Abdurrahman Nâfiz Paşa be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd der Âsitâne 1267

 • yekmu0094

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdulkâdir eş-Şehîr bi-Emir Hâce el-Üsküdârî bi-Câmi‘i Vâlide Sultan el-Atîk fi’l-Üsküdar Sânehullâhu Te‘âlâ ani’l-Ekdâr 1135

 • yekmu0097

  Abduhû Bilal

 • yekmu0098

  Abduhû Derviş Bilal

 • yekmu0099

  Rabbi Veffik Umûra Bilal

 • yekmu0100

  Yâ Muhavvile’l-Havle ve’l-Ahvâl Havvil Hâlenâ ilâ Ahseni’l-Hâl Abduhû Bilâl

 • yekmu0102

  Mehmed Es‘ad 1227

 • yekmu0103

  İlâhî Cem-i Kütüb Kerde Ehl-i Vahdet râ Be-Deh be-Dest-i Yemîneş Kitâb-ı Hâlet râ 1236

 • yekmu0105

  Râcî-i Feyz-i İlâhî Muhammed 1156

 • yekmu0108

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Mir İsmâ‘il b. el-Merhûm el-Hâcc Ahmed Paşa Taleben li-Merdâtillâhi Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî Ğufira lehû ve li-Vâlideyhi 1236

 • yekmu0112

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Mahmûd el-Kâtib bi-Câmi‘i Mihrimâh Sultan fi’l-Üsküdar Mülhakan bi-Kütübi’l-Hâcc Yusuf fi’l-Câmi‘i’l-Mezkûr

 • yekmu0113

  Vakf-ı Şeyh Merhûm Hacı Mahmûd Efendi İmâm-ı Meydancık 1107

 • yekmu0118

  Hâza’l-Kitâb Vakafehû Dâmadzâde Mehmed Murad Veffakallâhu Hayrahû bi’l-İbâd 1192

 • yekmu0119

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid eş-Şeyh Hâfız Mehmed Murad 1248

 • yekmu0121

  Vakfu’l-Merhûm Mustafa Efendi el-Müştehir bi-Hacızâde Yesserallâhu lehu’l-Hüsnâ ve Ziyâde 1082

 • yekmu0123

  Vakf-ı Çötelizâde Hacı Ahmed Ağa 1241

 • yekmu0126

  Mazhar-ı Lutf-i Celîl Vâkıf Tuzcuzâde el-Hâcc Halil 1221

 • yekmu0129

  İbrâhim Necmeddin Efendi’nin vakfıdır 1329

 • yekmu0133

  Âlim-i Esrâr Olan Hakk’dan Diler Ecr-i Cezîl Bu Kitâb-ı Pâki Vâkıf bâ-Nazar el-Hâcc Halil 1174

 • yekmu0134

  Şefî‘ Bâdâ Muhammed Mustafa râ 1223

Yukarı Çık
Go up