Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0415

  Abdurrahîm b. Abdullatif b. Muhammed en-Niksârî

  Efkaru’l-İbâdi’d-Da‘îf Abdurrahîm b. Abdullatif

 • yekmu0416

  Abdurrahman b. Cemâl

  Ad‘afu İbâdillâhi zi’l-Celâl Abdurrahman b. Şeyh Cemâl

 • yekmu0417

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Efkaru’l-Verâ Şeyh Muhammed eş-Şehîr bi-Kadızâde

 • yekmu0162

  Kadrizâde Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0163

  Sa‘îdullah

  Sa‘îdullah

 • yekmu0420

  Ebû Şâkir Muhammed b. Ali

  Abd-i Kemter Muhammed b. Ali

 • yekmu0423

  Abdulbâkî b. Muhammed

  el-Mütevekkil ale’l-Meliki’l-Ehad el-Fakîr Abdulbâkî b. Muhammed

 • yekmu0680

  Hacı Mahmûd b. Sinan

  el-Fakîr ile’r-Rahmân el-Hâcc Mahmûd b. Sinan

 • yekmu0169

  Dârussaâde Ağası Hacı Beşir Ağa

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Neccinî mimmâ Ehâf Abduhû Beşîr

 • yekmu0425

  Bedreddin

  Râcî-i Rahmet-i İlâh-i Mu‘în el-Fakîru’l-Hakîr Bedreddin

 • yekmu0427

  Abdulkâdir b. Mehmed ibnü’t-Tel‘arânî

  Abdulkâdir

 • yekmu0172

  Mustafa b. Muhammed b. Halil el-Mostârî

  Bende Mustafa

 • yekmu0428

  Muhammed Sa‘îd b. Pir Osman

  Hüve’l-Fakîr Muhammed Sa‘îd b. Pir Osman Afâ anhumâ

 • yekmu0685

  İsmâ‘il Efendi

  Nâ’il-i İzzet-i Dâreyn Ola Pir İsmâ‘il

 • yekmu0174

  İbrâhim Sa‘îd

  Selâmun alâ İbrâhîm

 • yekmu0430

  Ve İlâhüküm İlâhün Vâhıdün Lâ İlâhe İllâ Hüve’r-Rahmânürrahîm

 • yekmu0175

  Abdurrahman b. Ebû Bekir

  es-Seyyid Abdurrahman

 • yekmu0431

  Abdulkerim b. Sâlih

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Kerîm

 • yekmu0176

  Muhammed Hamdullah

  Muhammed Hamdullah

 • yekmu0177

  Bedûh

 • yekmu0435

  Muhammed Sa‘dullah

  Muhammed Sa‘dullah

 • yekmu0436

  Muhammed b. Hüseyin

  Bende-i Hudâ Muhammed

 • yekmu0693

  İsmâ‘il b. Ali

  Râcî-i Lutf-i İlâhî İsmâ‘il b. Ali

 • yekmu0694

  Osman b. Musallî

  Râcî-i Lutf-i İlâhî Osman b. Musallî

 • yekmu0185

  Sadrâzam Şehid Ali Paşa

  Tevekkel alellâhi bi’s-Sıdk Tazfer

 • yekmu0697

  Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î

  Bende-i Hudâ Muhammed

 • yekmu0188

  Mehmed Kâmil

  es-Seyyid Mehmed Kâmil

 • yekmu0189

  Abbâs

  Abbâs

 • yekmu0445

  Muhammed Efendi

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Hayyi’l-Müte‘âlî el-Fakîr Muhammed et-Tabîb bi’l-Bâbi’l-Âlî

 • yekmu0191

  Karîn-i Yusuf-i Maksûd Ola Dâreynde Ya‘kûb

 • yekmu0193

  Geyvelizâde Lutfullah b. Mehmed

  Hâk-i Na‘li Rasûlullâh Yahullu Ayne Şeyh Lutfullah

 • yekmu0450

  Muhammed Ubeydullah b. Mûsâ

  Yercû Şefâ‘atehû Muhammed Ubeydullah

 • yekmu0195

  Hamza b. Hasan

  el-Vâsık bi’l-Meliki zi’l-Minen el-Fakîr Hamza b. Hasan

 • yekmu0452

  Müstakimzâde, Süleyman Sa‘deddin b. Mehmed Emin b. Mehmed Müstakim el-İstanbulî

  Süleyman Sa‘deddin ibn Mehmed Emin

 • yekmu0710

  Vidin Müftüsü Hâfız Abdurrahman Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hâfız Abdurrahman Efendi el-Müftî bi-Vidin Rahimehullâh

 • yekmu0200

  Mehmed Ârif el-Mevlevî

  Mehmed Ârif

 • yekmu0201

  Matbaa-i Âmire

  Dâru’t-Tıbâ‘ati’l-Âmire

 • yekmu0202

  Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed

  Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

 • yekmu0204

  Muhammed b. Hüseyin et-Tokâdî

  Rızâ-yı Hakk Hemî Cûyed Muhammed

 • yekmu0461

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  Umar Senden İlâhî Hatm-i Îmân Kelâmın Hâdimi Seyyid Süleyman Sâmân

 • yekmu0206

  Seyyid Ali el-Mevlevî

  Seyyid Ali el-Mevlevî

 • yekmu0463

  İbrâhim b. Mûsâ

  Vakafe İbrâhim b. Mûsâ Râciyü’l-Afv ve’r-Rızâ Afâ anhumâ Rabbuhumâ

 • yekmu0208

  Hüseyin b. Ali en-Nakşibendî

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr Hüseyin Hüsnü

 • yekmu0209

  Mehmed Latif b. Mehmed Sâdık el-Mevlevî

  Hâdimü’l-Fukarâ eş-Şeyh Mehmed Latif

 • yekmu0210

  Salina Kadısı Mustafa Efendi

  Mustafa Bende-i Ânest ki Cihân Bende-i Ûst

 • yekmu0211

  Muhammed b. Ebû Bekir

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0212

  Hâlet Efendi, Mehmed Sa‘îd b. Hüseyin el-Kırımî el-İstanbulî

  Men Yuhibbu Muhammeden Sa‘îdün bi-Külli Hâle

 • yekmu0468

  Abdulkâdir b. Kâmil

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Âdil el-Fakîr Abdulkâdir b. Kâmil

 • yekmu0724

  Mustafa b. Abdulkerim

  Be-Mihr-i Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Lenâ İftah İlâhî Bâb-ı Rahmet el-Fakîr Mustafa b. Abdulkerim

 • yekmu0213

  Ömer b. Osman

  Yâ Rasûlellah! Gulâm-ı Kemterînindir Ömer

 • yekmu0469

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti

  Nezâret-i Ma‘ârif-i Umûmiyye

 • yekmu0470

  İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf

  es-Seyyid Mehmed Emin Ra’ûf

 • yekmu0726

  Şehzâde Selim b. Süleyman

  Selim b. Süleyman Şah Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0471

  İbnü’l-Mudanyavî, Mehmed Şemseddin

  es-Seyyid Mehmed Şemseddin

 • yekmu0727

  Ümmü Gülsüm Hanım

  Sâhibetü’l-Vakf Hâce Ümmü Gülsüm Hanım

 • yekmu0472

  Hafîd-i Sırrızâde Hacı Yahyâ Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû

 • yekmu0728

  Sultan I. Abdulhamid

  Abdulhamid Han b. Ahmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0217

  Nâsıruddin b. İzzeddin

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Metîn Nâsıruddin b. İzzeddin

 • yekmu0218

  Ahmed b. Hâmid

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Kadîr el-Fakîr Ahmed b. Hâmid

 • yekmu0731

  Vakf min Kitâbi Medrese-i Sultan Ahmed

 • yekmu0220

  Arabzâde Hasan Efendi

  Es’elullâhe Hüsne’l-Hitâm

 • yekmu0221

  Abdurrahman b. Ahmed el-Üsküdârî

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdurrahman Hâsıl Bâd

 • yekmu0733

  Civan Kapıcıbaşı Mehmed Paşa’nın Kethüdâsı Hacı Yusuf Ağa

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Yusuf bi-Câmi‘i Mihrimâh Sultan fi’l-Üsküdar

 • yekmu0222

  Muhammed en-Nâşir

  Sâhibuhû Ahkaru’n-Nâs Şeyh Muhammed en-Nâşir

 • yekmu0478

  Nûreddin

  Nûreddin

 • yekmu0224

  Haydar b. Abdullah

  el-Mütevekkil alellâh Abduhû Haydar b. Abdullah

 • yekmu0481

  İbrâhim Efendi

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû İbrâhim

 • yekmu0737

  Sultan III. Mustafa

  Mustafa b. Ahmed Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0226

  Muhammed b. Hızır

  Be-Mihr-i Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Lenâ İftah İlâhî Bâb-ı Rahmet el-Fakîr Muhammed b. Hızır

 • yekmu0482

  Muhammed Sâdık b. Hızır

  Abduhû Muhammed Sâdık

 • yekmu0227

  Ahmedullâhe alâ Külli Na‘mâ’ihî

 • yekmu0483

  Süleyman Efendi

  Süleyman

 • yekmu0228

  Mustafa Efendi

  Nâ’il-i Eltâf-ı Hudâ Mustafa

 • yekmu0484

  Muhammed b. Nuh

  Yâ İlâhî ez to Mîhâhed Fütûh Râcî-i Lutfet Muhammed ibn Nuh

 • yekmu0229

  Alellâhi fî Külli’l-Umûri Tevekkülî Ve bi’l-Es‘adi’l-Hâdi’ş-Şefî‘i Tevessülî

 • yekmu0230

  Konevî Hacı Hasan Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Hasan

 • yekmu0231

  Muhammed b. İbrâhim

  el-Vâsık bi’l-Meliki’r-Rahîm el-Fakîr Muhammed b. İbrâhim

 • yekmu0233

  Hâfız Muhammed el-Erzurûmî

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî Abduhû Muhammed

 • yekmu0489

  Şerîf Osman b. Ramazan

  Hâdim-i Sırr-ı Evliyâ Şerîf Osman b. Ramazan

 • yekmu0234

  Hüseyin b. Mahmûd

  el-Mütevekkil ale’s-Samedi’l-Ma‘bûd el-Fakîr Hüseyin b. Mahmûd

 • yekmu0490

  Müderris İbrâhim b. Mehmed Paşa

  Selâmun alâ İbrâhim

 • yekmu0491

  Yâ Fettâh

 • yekmu0237

  Mekke Kadısı Muhammed Rıfkı Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0238

  Şam Kadısı Abdulhalim Efendi

  Hâdim-i Şer-i Kavîm Abdulhalim

 • yekmu0239

  Muhibbullah b. Muhammed el-Mâlikî

  Râcî-i Lutf-i Samed Muhibbullah b. Muhammed

 • yekmu0495

  Osman Efendi

  Hakk’a Tefvîz Eyledi Cümle Umûrun Osman

 • yekmu0240

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mustafa Tâhir Efendi

  Hâk-i Pây-i Fahr-i Âlem Mustafa Tâhir

 • yekmu0497

  Ebû Bekir b. Ömer el-Hâşimî el-Çorumî

  er-Râcî Şefâ‘ate Seyyidihî Ebû Bekir

 • yekmu0498

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Hâdimü Ehli’l-İfâde ve’l-İstifâde Şeyh Muhammed el-Ma‘rûf bi-Kadızâde

 • yekmu0754

  Rukiye Hâtun bint Ömer Ağa

  Vakf-ı Rukiye Hâtun Vâlide-i Pasbanzâde Seyyid Osman Paşa

 • yekmu0243

  İnnî Abdullah Âtâniye’l-Kitâb

 • yekmu0755

  Şeyhülislam Hoca Sa‘deddin Efendi, Sa‘deddin b. Hasan Can b. Muhammed el-İstanbulî

  Vakafe’l-Merhûm Şeyhülislam Mu‘allimü’s-Sultan Sa‘deddin Mehmed Efendi

 • yekmu0244

  Sâlepcizâde Hacı Ahmed Efendi

  Kemeraltı Câmii Kütübhânesine Mahsûs Sâlepcizâde el-Hâcc Ahmed Efendi’nin Kütüb-i Mevkûfesidir

 • yekmu0245

  Muhammed b. Ahmed

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Muhammed

 • yekmu0501

  Yâ Allah

 • yekmu0757

  Sirkezâde, Mustafa b. Mehmed Ali

  el-Abd Mustafa b. Mehmed Ali eş-Şehîr bi-Sirkezâde

 • yekmu0246

  Kânûnî Sultan Süleyman

  Sultan Süleyman b. Selim Şah

 • yekmu0249

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ali Remzi Efendi

  es-Seyyid Ali Remzi

 • yekmu0251

  Muhammed Efendi

  el-Mütevekkil alellâhi’s-Samed el-Abdu’l-Fakîr Muhammed

 • yekmu0507

  Cihânzâde, Yahyâ b. Ali el-Kâdî

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Yahyâ

Yukarı Çık
Go up