Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0406

  Yâ Rabb be-Hakkı Tâ‘at-ı Pâkân-ı Subhgâh Be-Nümâ Hüseyn râ zi İnâyât-ı Hîş Râh Her ki Dâred Rûy-ı ber Ehl-i Vefâ Der Do Âlem Kalb-i u Yâbed Safâ

 • yekmu0405

  Ahmed Efendi

  Rabbi Veffik Umûra Ahmed

 • yekmu0404

  Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi

  Mahabbetü Mustafa Behcetün alâ Kalbî

 • yekmu0403

  Şerîf Muhammed Râ’if

  Şerîf Muhammed Râ’if 1239

 • yekmu0402

  Muhammed Efendi

  Umar Senden İlâhî Lutf-i bî-Hadd Kelâmın Hıfz Eden Hâfız Muhammed

 • yekmu0401

  Muhammed Efendi

  Azze men Kane‘a ve Zelle men Tame‘a Abduhû Muhammed

 • yekmu0400

  Muğlalı Mevlevî Hoca Mustafa Efendi

  Vakf-ı es-Seyyid Mustafa Fehmî el-Mevlevî 1283

 • yekmu0399

  Muhammed b. Muhammed

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samedi’l-Kerîm Abduhû Muhammed b. Muhammed

 • yekmu0398

  Ahmed Âtıf

  Min Kütübi’l-Fakîr Ahmed Âtıf

 • yekmu0397

  Haydar b. Hüsâm

  Vakafe’l-Hakîr Haydar b. Hüsâm Taleben li-Merdâtillâhi’l-Meliki’l-Allâm

 • yekmu0396

  Muhammed b. Ca‘fer el-Mukrî

  Vakf-ı Muhammed b. Ca‘fer el-Mukrî

 • yekmu0395

  Matbaa-i Behiyye-i Mısriyye

  el-Matba‘atü’l-Behiyyetü’l-Mısriyye 1304

 • yekmu0394

  Ahmed Efendi

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ahmed 945

 • yekmu0393

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0392

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0391

  Muhammed Latîf Buhârî

  Bende-i Hazret-i Bârî Muhammed Latîf Buhârî

 • yekmu0390

  Âlime Hâtun bint Sun‘ullah Efendi

  Bu Kitap Ebu’l-Feth Sultan Mehmed Han Câmi‘i Şerîfinde Merhûm Sun‘ullah Efendi’nin Kızı Âlime Hâtun’un Vakfıdır

 • yekmu0389

  Halil b. Pîrî

  el-Fakîr Halil b. Pîrî

 • yekmu0388

  Ömer Efendi

  Vakf-ı Ömer Efendi der Câmi‘i Ebu’l-Feth Sultan Mehmed 1078

 • yekmu0387

  Ahmed Nazîf Efendi

  Ahmed Nazîf 1194

 • yekmu0386

  Hatvânîzâde, Muhammed el-Belgrâdî

  Yâ Müfettiha’l-Ebvâb Yâ Kâfiye’l-Mühimmât Abduhû Muhammed

 • yekmu0385

  Dârussaâde Ağası Tayfur Ağa

  Mukîm-i Gülşen-i Cennet Ola Tayfur

 • yekmu0384

  Mehmed Hamîd

  Bâd Temennâ-yı Mehmed Hamîd

 • yekmu0383

  Âl-i Muhammed 1156

 • yekmu0382

  Sâlih Efendi

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Sâlih 1128

 • yekmu0381

  Ömer b. İsmâ‘il

  Ömer râ Deh İlâhî Rüşd ü Takvâ

 • yekmu0380

  Ali

  Bende-i Âl-i Muhammed Ali

 • yekmu0379

  Abdulkerim b. Hüseyin el-Ferâ’izî

  Abdulkerim

 • yekmu0378

  Ali b. Mustafa el-İstanbulî

  Ali

 • yekmu0377

  Abdulgaffâr b. Abdulevvel

  Abdulgaffâr b. Abdulevvel

 • yekmu0376

  Mukâbeleci Mehmed Efendi

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed Efendi el-Mukâbele’î ale’t-Talebe fî Câmi‘i Şehzâde 1054

 • yekmu0375

  Rumeli Kadısı İmamzâde Mehmed Emin Efendi

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Mehmed Emin

 • yekmu0374

  Bafralı Hoca Ahmed Rıfkı

  Vakaftü hâza’l-Kitâb fî Kütübhâne-i Sultan Mehmed Han ve Ene’l-Fakîr Bafralı es-Seyyid Hoca Ahmed Rıfkı 1251

 • yekmu0373

  Şeyhülislam Meşrebzâde Mehmed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif 1231

 • yekmu0372

  Süleymaniye Müftüsü Mahmûd Efendi

  Yâ Allâhu’l-Mahmûd fî Külli Fi‘âlihî

 • yekmu0371

  Seyyid Halil el-Kayserî

  Abduhû es-Seyyid Halil

 • yekmu0370

  Hâfız Mustafa Râşid

  Abduhû Hâfız Mustafa Râşid

 • yekmu0369

  Ahmed Efendi

  Ahmed 1245

 • yekmu0368

  Seyyid Ömer Efendi

  Abduhû es-Seyyid Ömer

 • yekmu0367

  Ve bi’ş-Şükri Tedûmu’n-Ni‘am Küllühâ

 • yekmu0366

  Kalkandeğenli İsmâ‘il Ağa

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb İsmâ‘il b. el-Hâcc Yusuf el-Gostivârî bi-Şarti en lâ Yuhrace mine’l-Medrese

 • yekmu0365

  Hüseyin Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Hüseyin

 • yekmu0364

  Seyyid Muhammed

  Seyyid Muhammed

 • yekmu0363

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütüphaneler Sermüfettişliği

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütübhâneler Sermüfettişliği 1226

 • yekmu0362

  Ya‘kûb Re’is

  Ya‘kûb Re’is 1206

 • yekmu0361

  Sırrı Paşa, Selim Sırrı b. Tosun el-Giridî

  Sırrı

 • yekmu0360

  Mustafa b. Abdulhalim el-Bursevî

  Vakafe Mustafa Efendi b. Abdulhalim el-Burûsî li-Men Yakdiru alâ Mütâla‘atihî 1094

 • yekmu0359

  Selim

  Abduhû Selim 1170

 • yekmu0358

  Sadîkuke men Sadakake lâ men Saddakake 1231

 • yekmu0357

  Direkzâde Câmi‘i Hatîbi Şevkî Hüseyin Efendi

  Feyz-i Ruhu Dem Ola Şevkî Hüseyin

 • yekmu0356

  Seyyid İsmâ‘il

  es-Seyyid İsmâ‘il

 • yekmu0355

  Seyyid Sâlim

  es-Seyyid Sâlim 1222

 • yekmu0354

  Müftîzâde, Seyyid Râfi‘ b. Gâzîzâde Mustafa

  Bende Râfi‘

 • yekmu0353

  Osman Âtıf b. Abdullah b. Mustafa Âtıf

  Vakafehû Abdullah Efendizâde Osman Âtıf bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hazîneti Ceddi Ümmihî el-Hâcc Mustafa Âtıf Efendi 1228

 • yekmu0352

  Abdulganî Hâmid

  el-Fakîr Abdulganî Hâmid 1191

 • yekmu0351

  Meclis-i Mesâlih-i Talebe Azası İbrâhim Nûri Efendi

  es-Seyyid İbrâhim Nûri 1282

 • yekmu0350

  Meclis-i Mesâlih-i Talebe Azası Hasan Hilmi Efendi

  Hasan Hilmi 1296

 • yekmu0349

  Mehmed Bahâ’eddin b. Mustafa Âşir

  Muhammed Bahâ’eddin

 • yekmu0348

  Sultan II. Abdulhamid

  Kad Emera bi-Vakfi hâza’l-Kitâbi’ş-Şerîf alâ Ulemâ’i’d-Dîni’l-Hanîf Halîfetü Rasûlillâh Emîru’l-Mü’minîn es-Sultan el-Gâzî Abdulhamid Han es-Sânî ibnü’s-Sultan Abdulmecid Han el-Gâzî Tâliben bihî Rızâ’allâhi’l-Kerîm Etâlallâhu Umrahû ve Edâme bi’n-Nasri ve’t-Tevfîk Hilâfetehû 1313

 • yekmu0347

  Nüviştend ez Ezel İkbâl-i Sermed Be-Mühr-i Hâtem-i Sultan Mehmed

 • yekmu0346

  Mustafa b. Hamza

  Kon Mütevekkil bi-Hâlık-i Ğaffâr İbn Hamza Mustafa Mîr-i Şikâr el-Mütevellî bi-İmâreti Şehzâde Sultan Mehmed

 • yekmu0345

  Mustafa b. Muhammed

  Mustafa b. Muhammed

 • yekmu0344

  Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Erzurûmî

  Vakafe Şeyhülislâm es-Seyyid Feyzullah Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi en lâ Yuhrace mine’l-Medresetilletî Enşe’ehâ bi-Kostantıniyye 1112

 • yekmu0343

  Hasan

  Hasan 1296

 • yekmu0342

  Mustafa b. Ahmed b. Muhammed el-Âmidî

  Yâ Men li-Men Tâbe Afâ İğfir li-Abdike Mustafa

 • yekmu0341

  Abdulberr Şükrî

  Bende Abdulberr Şükrî 1025

 • yekmu0340

  Seyyid Mehmed Emin Efendi

  es-Seyyid Mehmed Emin

 • yekmu0339

  Hatice

  Gonca-i Gülzâr-ı Cennet Hatice

 • yekmu0338

  Şeyhülislam Dâmadzâde Feyzullah Efendi

  Vakf-ı Dâmadzâde Feyzullah Efendi 1174

 • yekmu0337

  İbrâhim Gâlib

  İbrâhim Gâlib 1224

 • yekmu0336

  Sa‘deddin İsmâ‘il

  es-Seyyid Sa‘deddin İsmâ‘il

 • yekmu0335

  Ali

  Ola Dâ’im Ali Lutf ile Mazhar

 • yekmu0334

  Dimetoka Koru Ağası Muhammed Es‘ad el-Hüseynî

  Muhammed Es‘ad el-Hüseynî 1153

 • yekmu0333

  Abdulkerim

  es-Seyyid Abdulkerim 1178

 • yekmu0332

  Sâbık İzmir Kadısı Müftîzâde Abdurrahîm b. Mehmed

  Nâ’il-i Eltâf-ı Hakk Abdurrahîm

 • yekmu0331

  Sahh 1230

 • yekmu0330

  Mustafa Fâ’iz

  Mustafa Fâ’iz 1192

 • yekmu0329

  Seyyid Halil

  Bende-i Hudâ Seyyid Halil 1249

 • yekmu0328

  Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi, Mehmed b. İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî

  Fakîr-i Feyz-i Müstefâz-ı Hudâ Ebu’l-Fazl Muhammed b. İdris

 • yekmu0327

  İdris-i Bitlisî, Kemâleddin İdris b. Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî

  er-Râsıd li’l-Feyzi’l-Kudsî İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî

 • yekmu0326

  Mustafa b. Abdî

  Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî el-Fakîr Mustafa b. Abdî

 • yekmu0325

  Hüseyin Efendi

  Be-Hakk-ı Şehîdân-ı Bedr u Huneyn Hudâyâ Atâ Kon Murâd-ı Hüseyn

 • yekmu0324

  Kânûnî Sultan Süleyman

  Süleyman Şah b. Selim Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0323

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Lutf-i İlâhî Bende-i Osman 1071

 • yekmu0322

  Hâmid el-Hasenî

  Abdulmuğnî Hâmid el-Hasenî

 • yekmu0321

  Hacı İbrâhim Efendi

  Vakıf Evrâkı el-Hâcc İbrâhim 1256

 • yekmu0320

  Es’elükellâhümme Hüsne’l-Hâtime

 • yekmu0319

  Habîb

  Bende-i Nesl-i Necîb Âl-i Muhammed Habîb

 • yekmu0318

  Abdullah b. Ya‘kûb

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Matlûb el-Fakîr Abdullah b. Ya‘kûb

 • yekmu0317

  Hamîd Mehmed

  el-Mütevekkil bi’s-Samed Hamîd Mehmed

 • yekmu0316

  Ahmed Efendi

  Tâlib-i Lutf-i İlâhî Ahmed 1020

 • yekmu0315

  Hüseyin Efendi

  Tâlib-i Avn-i İlâhî Hüseyin

 • yekmu0314

  Vakf-ı Ebû Eyyûb el-Ensârî Aleyhi Rahmetü’l-Bârî

 • yekmu0313

  Abdulmecid el-Mevlevî

  Tâlib-i Sırr-ı Mesnevî Abdulmecid Mevlevî

 • yekmu0312

  Süleyman Efendi

  Abduhû Süleyman

 • yekmu0311

  Pir Ali b. Ahmed

  el-Abdu’l-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ehad Pir Ali b. Ahmed

 • yekmu0310

  Tevekkülî alâ Hâlıkî

 • yekmu0309

  Sultan II. Murad

  Vakf-ı Sultan Murad Han

 • yekmu0308

  Abdulbâkî b. Mahmûd

  Nâme-i Men Rûz-i Âhir ey Hudâ Mühr Kon ez Mihr-i Hatm-i Enbiyâ Abdulbâkî b. Mahmûd

 • yekmu0307

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Bende-i Âl-i Muhammed Mustafa Hâk-i Pây-i Çâr Yâr-ı bâ-Safâ

Yukarı Çık
Go up