Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0132

  Ahmed b. Nâbî

  el-Fakîr Ahmed b. Nâbî Yâ Latîf Yâ Vâfî Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî

 • yekmu0389

  Halil b. Pîrî

  el-Fakîr Halil b. Pîrî

 • yekmu0645

  Edirne Kadısı Ahmed Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Ahmed

 • yekmu0390

  Âlime Hâtun bint Sun‘ullah Efendi

  Bu Kitap Ebu’l-Feth Sultan Mehmed Han Câmi‘i Şerîfinde Merhûm Sun‘ullah Efendi’nin Kızı Âlime Hâtun’un Vakfıdır

 • yekmu0391

  Muhammed Latîf Buhârî

  Bende-i Hazret-i Bârî Muhammed Latîf Buhârî

 • yekmu0136

  Seyyid Hacı Mustafa Efendi

  Seyyid el-Hâcc Mustafa

 • yekmu0392

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0137

  Seyyid Hâfız Mustafa Efendi

  es-Seyyid Hâfız Mustafa

 • yekmu0393

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0138

  Piyâle

  Piyâle Bende-i Sultan Korkûd Nedâred der-Cihân cüz Dost Maksûd

 • yekmu0139

  Şeyh Vefâ, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed b. Yahyâ el-Konevî es-Sadrî

  Mühr-i Vefâ

 • yekmu0396

  Muhammed b. Ca‘fer el-Mukrî

  Vakf-ı Muhammed b. Ca‘fer el-Mukrî

 • yekmu0141

  Muhammed b. Hürrem b. Muhammed el-Karahisârî

  Vakfu’l-Merhûmi’l-Mağfûr Şah Muhammed Efendi b. el-Merhûm Hürrem Efendi

 • yekmu0397

  Haydar b. Hüsâm

  Vakafe’l-Hakîr Haydar b. Hüsâm Taleben li-Merdâtillâhi’l-Meliki’l-Allâm

 • yekmu0653

  İbrâhim Bey b. Genç Mehmed Paşa b. Dâmad İbrâhim Paşa

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû İbrâhim

 • yekmu0398

  Ahmed Âtıf

  Min Kütübi’l-Fakîr Ahmed Âtıf

 • yekmu0143

  Osman b. Keskin

  Abduhû Seyyid Osman

 • yekmu0399

  Muhammed b. Muhammed

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samedi’l-Kerîm Abduhû Muhammed b. Muhammed

 • yekmu0655

  Hüseyin b. Mehmed

  Hüseyin b. Mehmed

 • yekmu0144

  Abdulkerim b. Veliyyüddin b. Yusuf el-Celvetî

  Abdulkerim

 • yekmu0656

  Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ

  Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ

 • yekmu0401

  Muhammed Efendi

  Azze men Kane‘a ve Zelle men Tame‘a Abduhû Muhammed

 • yekmu0657

  Muhammed b. Ali el-Yegânî

  el-Mütevekkil ale’l-Hayyi’l-Ganî Muhammed b. Ali b. el-Yegânî

 • yekmu0146

  Veli

  Bende-i Hudâ Veli

 • yekmu0402

  Muhammed Efendi

  Umar Senden İlâhî Lutf-i bî-Hadd Kelâmın Hıfz Eden Hâfız Muhammed

 • yekmu0658

  Muhammed b. Ali el-Yegânî

  el-Abdu’l-Vâsık bi’l-Ganî Muhammed b. Ali el-Yegânî

 • yekmu0659

  Kurbanzâde, Süleyman el-Hâlidî el-Muğlavî

  Vakafe hâza’l-Kitâb li-Rızâ’illâhi Te‘âlâ Kurbanzâde Süleyman el-Hâlidî el-Muğlavî

 • yekmu0148

  Rûhî Emrullah b. Muhammed

  Rûhî Emrullah

 • yekmu0404

  Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi

  Mahabbetü Mustafa Behcetün alâ Kalbî

 • yekmu0660

  Ahmed b. Ebû Bekir b. Veliyyüddin el-Merzifonî

  Yâ Rabb be-Cemâl-i Şeref-i Nûr-i Muhammed Pür-Şebnem Ola Gonca-i Bâğ-ı Dil-i Ahmed

 • yekmu0405

  Ahmed Efendi

  Rabbi Veffik Umûra Ahmed

 • yekmu0406

  Yâ Rabb be-Hakkı Tâ‘at-ı Pâkân-ı Subhgâh Be-Nümâ Hüseyn râ zi İnâyât-ı Hîş Râh Her ki Dâred Rûy-ı ber Ehl-i Vefâ Der Do Âlem Kalb-i u Yâbed Safâ

 • yekmu0152

  Hacı Ömer Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Merhûm ve Mağfûr el-Hâcc Ömer Efendi bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî

 • yekmu0410

  Ali b. Mustafa b. Veliyyüddin

  Lutfuna Mazhar Ola Yâ Rabb Ali

 • yekmu0666

  Kardiçalı Şeyh Hacı Osman Nâci Efendi

  Kardiçalı Nakşî Şeyhi Hacı Osman Nâci Efendi’nin Vakfıdır

 • yekmu0411

  Mustafa Rûhî

  Mustafa Rûhî

 • yekmu0667

  Ahmed Efendi

  Ahmed

 • yekmu0156

  Yemenî Muhammed b. Osman

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0157

  Bahâ’eddin Ahmed

  Bahâ’eddin Ahmed

 • yekmu0158

  Muhammed Râşid Efendi

  Muhammed

 • yekmu0415

  Abdurrahîm b. Abdullatif b. Muhammed en-Niksârî

  Efkaru’l-İbâdi’d-Da‘îf Abdurrahîm b. Abdullatif

 • yekmu0416

  Abdurrahman b. Cemâl

  Ad‘afu İbâdillâhi zi’l-Celâl Abdurrahman b. Şeyh Cemâl

 • yekmu0417

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Efkaru’l-Verâ Şeyh Muhammed eş-Şehîr bi-Kadızâde

 • yekmu0162

  Kadrizâde Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0163

  Sa‘îdullah

  Sa‘îdullah

 • yekmu0420

  Ebû Şâkir Muhammed b. Ali

  Abd-i Kemter Muhammed b. Ali

 • yekmu0423

  Abdulbâkî b. Muhammed

  el-Mütevekkil ale’l-Meliki’l-Ehad el-Fakîr Abdulbâkî b. Muhammed

 • yekmu0680

  Hacı Mahmûd b. Sinan

  el-Fakîr ile’r-Rahmân el-Hâcc Mahmûd b. Sinan

 • yekmu0169

  Dârussaâde Ağası Hacı Beşir Ağa

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Neccinî mimmâ Ehâf Abduhû Beşîr

 • yekmu0425

  Bedreddin

  Râcî-i Rahmet-i İlâh-i Mu‘în el-Fakîru’l-Hakîr Bedreddin

 • yekmu0427

  Abdulkâdir b. Mehmed ibnü’t-Tel‘arânî

  Abdulkâdir

 • yekmu0172

  Mustafa b. Muhammed b. Halil el-Mostârî

  Bende Mustafa

 • yekmu0428

  Muhammed Sa‘îd b. Pir Osman

  Hüve’l-Fakîr Muhammed Sa‘îd b. Pir Osman Afâ anhumâ

 • yekmu0685

  İsmâ‘il Efendi

  Nâ’il-i İzzet-i Dâreyn Ola Pir İsmâ‘il

 • yekmu0174

  İbrâhim Sa‘îd

  Selâmun alâ İbrâhîm

 • yekmu0430

  Ve İlâhüküm İlâhün Vâhıdün Lâ İlâhe İllâ Hüve’r-Rahmânürrahîm

 • yekmu0175

  Abdurrahman b. Ebû Bekir

  es-Seyyid Abdurrahman

 • yekmu0431

  Abdulkerim b. Sâlih

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Kerîm

 • yekmu0176

  Muhammed Hamdullah

  Muhammed Hamdullah

 • yekmu0177

  Bedûh

 • yekmu0435

  Muhammed Sa‘dullah

  Muhammed Sa‘dullah

 • yekmu0436

  Muhammed b. Hüseyin

  Bende-i Hudâ Muhammed

 • yekmu0693

  İsmâ‘il b. Ali

  Râcî-i Lutf-i İlâhî İsmâ‘il b. Ali

 • yekmu0694

  Osman b. Musallî

  Râcî-i Lutf-i İlâhî Osman b. Musallî

 • yekmu0185

  Sadrâzam Şehid Ali Paşa

  Tevekkel alellâhi bi’s-Sıdk Tazfer

 • yekmu0697

  Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î

  Bende-i Hudâ Muhammed

 • yekmu0188

  Mehmed Kâmil

  es-Seyyid Mehmed Kâmil

 • yekmu0189

  Abbâs

  Abbâs

 • yekmu0445

  Muhammed Efendi

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Hayyi’l-Müte‘âlî el-Fakîr Muhammed et-Tabîb bi’l-Bâbi’l-Âlî

 • yekmu0191

  Karîn-i Yusuf-i Maksûd Ola Dâreynde Ya‘kûb

 • yekmu0193

  Geyvelizâde Lutfullah b. Mehmed

  Hâk-i Na‘li Rasûlullâh Yahullu Ayne Şeyh Lutfullah

 • yekmu0450

  Muhammed Ubeydullah b. Mûsâ

  Yercû Şefâ‘atehû Muhammed Ubeydullah

 • yekmu0195

  Hamza b. Hasan

  el-Vâsık bi’l-Meliki zi’l-Minen el-Fakîr Hamza b. Hasan

 • yekmu0452

  Müstakimzâde, Süleyman Sa‘deddin b. Mehmed Emin b. Mehmed Müstakim el-İstanbulî

  Süleyman Sa‘deddin ibn Mehmed Emin

 • yekmu0710

  Vidin Müftüsü Hâfız Abdurrahman Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hâfız Abdurrahman Efendi el-Müftî bi-Vidin Rahimehullâh

 • yekmu0200

  Mehmed Ârif el-Mevlevî

  Mehmed Ârif

 • yekmu0201

  Matbaa-i Âmire

  Dâru’t-Tıbâ‘ati’l-Âmire

 • yekmu0202

  Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed

  Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

 • yekmu0204

  Muhammed b. Hüseyin et-Tokâdî

  Rızâ-yı Hakk Hemî Cûyed Muhammed

 • yekmu0461

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  Umar Senden İlâhî Hatm-i Îmân Kelâmın Hâdimi Seyyid Süleyman Sâmân

 • yekmu0206

  Seyyid Ali el-Mevlevî

  Seyyid Ali el-Mevlevî

 • yekmu0463

  İbrâhim b. Mûsâ

  Vakafe İbrâhim b. Mûsâ Râciyü’l-Afv ve’r-Rızâ Afâ anhumâ Rabbuhumâ

 • yekmu0208

  Hüseyin b. Ali en-Nakşibendî

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr Hüseyin Hüsnü

 • yekmu0209

  Mehmed Latif b. Mehmed Sâdık el-Mevlevî

  Hâdimü’l-Fukarâ eş-Şeyh Mehmed Latif

 • yekmu0210

  Salina Kadısı Mustafa Efendi

  Mustafa Bende-i Ânest ki Cihân Bende-i Ûst

 • yekmu0211

  Muhammed b. Ebû Bekir

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0212

  Hâlet Efendi, Mehmed Sa‘îd b. Hüseyin el-Kırımî el-İstanbulî

  Men Yuhibbu Muhammeden Sa‘îdün bi-Külli Hâle

 • yekmu0468

  Abdulkâdir b. Kâmil

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Âdil el-Fakîr Abdulkâdir b. Kâmil

 • yekmu0724

  Mustafa b. Abdulkerim

  Be-Mihr-i Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Lenâ İftah İlâhî Bâb-ı Rahmet el-Fakîr Mustafa b. Abdulkerim

 • yekmu0213

  Ömer b. Osman

  Yâ Rasûlellah! Gulâm-ı Kemterînindir Ömer

 • yekmu0469

  Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti

  Nezâret-i Ma‘ârif-i Umûmiyye

 • yekmu0470

  İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf

  es-Seyyid Mehmed Emin Ra’ûf

 • yekmu0726

  Şehzâde Selim b. Süleyman

  Selim b. Süleyman Şah Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0471

  İbnü’l-Mudanyavî, Mehmed Şemseddin

  es-Seyyid Mehmed Şemseddin

 • yekmu0727

  Ümmü Gülsüm Hanım

  Sâhibetü’l-Vakf Hâce Ümmü Gülsüm Hanım

 • yekmu0472

  Hafîd-i Sırrızâde Hacı Yahyâ Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû

 • yekmu0728

  Sultan I. Abdulhamid

  Abdulhamid Han b. Ahmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0217

  Nâsıruddin b. İzzeddin

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Metîn Nâsıruddin b. İzzeddin

 • yekmu0218

  Ahmed b. Hâmid

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Kadîr el-Fakîr Ahmed b. Hâmid

 • yekmu0731

  Vakf min Kitâbi Medrese-i Sultan Ahmed

Yukarı Çık
Go up