Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0761

  Vakf-ı Hasan Ağâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1136

 • yekmu0762

  Vakf-ı Hasan Kethüdâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1133

 • yekmu0763

  Kabûl-i Dergeh-i Sultân-ı Âlî Şod Ahmed ibn Yahyâ Kemâlî 999

 • yekmu0764

  Zeynelâbidîn

 • yekmu0765

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin b. Ahmed b. Mustafa b. Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ eş-Şehîr bi-Taşköprîzâde alâ Evlâdihî ve Evlâdi Evlâdihî

 • yekmu0766

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ 879

 • yekmu0767

  Fânîst Cihân Der û Vefâ Nîst Bâkî Heme Ûst Cümle Fânîst el-İzzetü ve’l-Bekâ’ lillâh

 • yekmu0768

  Vakf-ı Mehmed Ârif Sene 1212

 • yekmu0769

  Abduhû es-Seyyid Yunus 1252

 • yekmu0770

  Vakf-ı Mevlevîhâne-i Galata

 • yekmu0771

  Vakf-ı Hasan Ser-Turnacıyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1124

 • yekmu0772

  Vakafe hâza’l-Kitâb Halil Ağa el-Meşhûr bi-Hâcc Mahmûd Ağazâde

 • yekmu0773

  Vukıfe li-Rûhi’l-Merhûm Sa‘îd İshak en-Necâtî fî 9 Şehri Ramazan li-Sene Seb‘în ve Mi’eteyn Elf 1270

 • yekmu0774

  Vakafe hâza’l-Kitâb İdris Paşa el-Muhâfız derûn-i Vidin

 • yekmu0775

  Vukıfe bi-Zâviyeti Hazret-i Selâhaddin Baba aleyhi’r-Rahme

 • yekmu0776

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hasbeten lillâh ve Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb eş-Şeyh Ahmed eş-Şehîr bi-Çavuşzâde Sene 1073

 • yekmu0777

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Ahmed

 • yekmu0778

  Yâ Rabb Devlet-i Dâreyne Mazhar Ola Mustafa

 • yekmu0779

  Mehmed b. Bâyezid Han b. Mehmed Han

 • yekmu0780

  el-Vâsık bi’l-Meliki’r-Rahmân Hasan b. Ali b. Osman

Yukarı Çık
Go up